Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 38 | Lato 2013, Rok XI Nr 3

Honory gospo­da­rza

38 okladkaW nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach Polski Związek Hodowców Koni będzie współ­or­ga­ni­za­to­rem co naj­mniej dwóch pre­sti­żo­wych mię­dzy­na­ro­do­wych wyda­rzeń.

Pierwsze z nich – dedy­ko­wa­ne hucu­łom – odbę­dzie się w dniach 5-7 lip­ca na tere­nie Gładyszowa, Wołosatego i Odrzechowej, a będzie to zebra­nie Komisji Hodowlanej, posie­dze­nie Zarządu i Walny Zjazd HIF (Hucul International Federation), połą­czo­ne z prze­glą­dem hodow­la­nym w trzech ww. wio­dą­cych stad­ni­nach pań­stwo­wych koni rasy hucul­skiej w Polsce oraz Krajowym Czempionatem Młodzieżowym. Swój udział potwier­dzi­li już goście z ośmiu kra­jów, co sta­no­wi pozy­tyw­ny prze­jaw zain­te­re­so­wa­nia euro­pej­skich eks­per­tów naszy­mi osią­gnię­cia­mi hodow­la­ny­mi. Impreza ta jest rów­nież dowo­dem coraz lep­szych sąsiedz­kich rela­cji łączą­cych Polskę, Białoruś oraz Ukrainę i wpi­su­je się w finan­so­wa­ny przez UE pro­gram współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej. W ramach pro­jek­tu „Utworzenie pol­sko-ukra­iń­skie­go cen­trum hodow­li i pro­mo­cji konia hucul­skie­go” 7 lip­ca w Rudawce Rymanowskiej odbę­dzie się Festiwal Kultur Pogranicza „Koń hucul­ski w kul­tu­rze Karpat Wschodnich”.

Drugie ze wspo­mnia­nych wyda­rzeń, któ­rych Polska będzie gospo­da­rzem, to orga­ni­zo­wa­ny w dniach 7-9 paź­dzier­ni­ka w Warszawie Walny Zjazd WBFSH, czy­li dorocz­ne spo­tka­nie połą­czo­ne z obra­da­mi i wybo­ra­mi Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych, insty­tu­cji zrze­sza­ją­cej sto­wa­rzy­sze­nia i związ­ki hodow­ców koni prze­zna­czo­nych do spor­tu. W WBFSH zasia­da dzi­siaj aż 67 człon­ków z ponad 30 kra­jów, więc współ­two­rzy ona rze­czy­wi­stą, bar­dzo efek­tyw­nie pro­spe­ru­ją­cą plat­for­mę współ­pra­cy hodow­ców i mię­dzy­na­ro­do­we­go spor­tu jeź­dziec­kie­go. Szerzej opi­su­je temat Dorota Lewczuk w niniej­szym let­nim wyda­niu „Hodowcy i Jeźdźca”. Warto przy oka­zji nad­mie­nić, że PZHK – we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych – przy­go­to­wu­je dla gości zjaz­du wyciecz­kę do Stadniny Koni Janów Podlaski, połą­czo­ną z atrak­cyj­ny­mi poka­za­mi 8 ras koni w róż­nych for­mach użyt­ko­wa­nia. Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu m.in. kil­ku spół­ek ANR do Janowa zosta­nie przy­wie­zio­ny wyse­lek­cjo­no­wa­ny, moż­li­wie naj­lep­szy mate­riał koń­ski, oczy­wi­ście ze szcze­gól­nym wska­za­niem na rasy, któ­re bio­rą udział w Mistrzostwach Polski Młodych Koni i spraw­dza­ją się w spo­rcie, ale nie tyl­ko...

Nie będę dłu­żej Państwa prze­ko­ny­wał, ale napraw­dę war­to 7 lip­ca zawi­tać do Rudawki Rymanowskiej, a 8 paź­dzier­ni­ka odwie­dzić Janów! Tak jak war­to choć­by prze­wer­to­wać naszą nową gaze­tę. Ze spo­ko­jem sumie­nia pole­cam waka­cyj­nej lek­tu­rze jej 112 stron, wie­rząc, że nie będzie to dla czy­tel­ni­ków czas stra­co­ny.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W Numerze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca” nr 6 i 16, 1928
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Czemu słu­żą MPMK-B – Szczepan Chrzanowski
  • Konsekwencja dro­gą do suk­ce­su – Adam Jończyk
  • Uznawanie szwe­dów – Marzena Woźbińska
  • Szkolenie z oce­ny pokro­ju – Agnieszka Wróblewska-Tondera
  • Import koni zim­no­krwi­stych - czy jest nam potrzeb­ny?Ewa Jastrzębska
  • Aukcyjny sys­tem sprze­da­ży koni – Jacek Kobus
  • Koń pożą­da­ny – Grażyna Polak
  • 10 lat dzia­ła­nia PSUiPKR – Ryszard Kolstrung
  • W nowej odsło­nie – Paweł Wójtowicz
  • Spotkanie WBFSH 2013 w Polsce – Dorota Lewczuk
  • Czempiony w Poznaniu – Patrycja Wojciechowska
  • Prezentuj koń! – Zbigniew Jaworski
  • W poszu­ki­wa­niu talen­tów – Dorota Müller
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Promocja koni nie­jed­no ma imię – Teresa Pracuch
  • Końska eks­po­zy­cja w Odolanowie – Mirosław Konarczak
  • Ogiery w WolicyMirosław Konarczak
  • Jesteś legen­dą... Gustawie – Marta Kowalczyk
  • Nowa pró­ba dla gru­ba­sa – Wiesław Niewiński
  • Grabowiec z naj­lep­szej stro­ny – Tomasz Bagniewski
  • Czy mamy kolej­ne­go Ramzesa? – Jacek Kozik
 • KRONIKA
  • Zwierzę - inspi­ra­cja, sym­bol czy pre­tekst? – Małgorzata Minchberg
  • Odszedł mój Mistrz – Piotr Milbrat jr.
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Impreza z gór­nej pół­ki – Michał Wierusz-Kowalski
  • Trakeńskie dwu­dzie­sto­le­cie – Andrzej Grad
  • Pławieńskie Towarzystwo Wyścigów Konnych – Jarosław Koch
  • Kłusaki w natar­ciuMonika Słowik
  • Francuski week­end na Służewcu – Małgorzata Sakwerda
  • Wszystkie dro­gi pro­wa­dzą do... – Paweł Gocłowski
  • Rio Plus – Łukasz Jankowski
  • Presja czy opre­sja - o uła­twia­niu sobie życia – Jan Skoczylas
  • Andrzej w mojej pamię­ci – Jan Okulicz
  • Złapać nić Bemelmansa – Natalia Smagacz
  • Piłka w grze – Katarzyna Zalasińska
  • O kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, część 2Andrzej Novák-Zempliński
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Sezonowy wypas koni – Roman Roszkiewicz
  • Stereotypie u koni – Anna Nowicka-Posłuszna, Klaudia Ziomko, Agata Tritt-Patalas
  • Trzy histo­rie na trzy­dzie­sto­le­cie – MŁiJ
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Stal, uni­wer­sal­ny mate­riał – Małgorzata Sieradzan
  • Słodkie leni­stwo, czy­li koń­ski relaks – Aleksandra Jaworowska
  • Skąd się wzię­ła pod­ko­wa – Konrad Michalski, Ewa Jastrzębska
 • WYNIKI ZT
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XI, nr 3 (38) 2013

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę