Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 37 | Wiosna 2013, Rok XI Nr 2

Zielono mi

37 okładkaKilka dni temu usły­sza­łem od oso­by powszech­nie uzna­wa­nej za roz­sąd­ną, że się na kogoś gnie­wa. Niby banał, ale… Niestety ta roz­sąd­na oso­ba ugrzę­zła na dobre w sta­nie głę­bo­kie­go zacie­trze­wie­nia. I żad­ne argu­men­ty mają­ce ów nie­zdro­wy poziom napię­cia roz­ła­do­wać do niej nie prze­ma­wia­ły, nawet ten pozor­nie wyświech­ta­ny - że szko­da życia na głu­po­ty. A cho­dzi­ło ni mniej ni wię­cej tyl­ko o poglą­dy na temat kon­sump­cji koń­skie­go mię­sa. Adwersarz - sma­kosz koni­ny - miał czel­ność repre­zen­to­wać odmien­ne sta­no­wi­sko. Co gor­sza, był nie­prze­jed­na­ny.

Ponownym asump­tem do roz­wa­żań nad jako­ścią rela­cji mię­dzy­ludz­kich była roz­mo­wa z zaprzy­jaź­nio­nym hodow­cą ze Szwecji. Bywa, że w nie­któ­rych kwe­stiach, szcze­gól­nie zawo­do­wych, pięk­nie się róż­ni­my. Nie raz, nie dwa docho­dzi­ło mię­dzy nami do dys­ku­sji, któ­rą on, kie­dy ja się zbyt moc­no zape­rza­łem, kwi­to­wał sło­wa­mi - Wy Polacy chy­ba nie potra­fi­cie roz­ma­wiać. U nas, nawet jeśli ktoś ma inne zda­nie, to nikt się na nie­go nie dąsa. Po burz­li­wej wymia­nie zdań może­my wstać od sto­łu w dobrym nastro­ju, mimo skraj­nie prze­ciw­nych poglą­dów, opi­nii, wizji. Każdy może pozo­stać wier­ny sobie bez groź­by napięt­no­wa­nia. I dalej go będą lubi­li, a może nawet bar­dziej, za odwa­gę…

Ostatnio Polskę roz­grza­ła afe­ra tzw. koń­skiej gol­go­ty, czy­li zablo­ko­wa­nia przez obroń­ców zwie­rząt ska­ry­szew­skie­go jar­mar­ku jako impre­zy skraj­nie nie­hu­ma­ni­tar­nej wobec zwie­rząt. Podobno - według „zie­lo­nych” - krew się tam leje. Stop dla Skaryszewa! Nikt nie wysłu­chał dru­giej stro­ny, nikt nie pod­jął rze­tel­ne­go dia­lo­gu, nie szu­kał kom­pro­mi­su. Nasza sła­bość naro­do­wa - pytam? Zaraz spo­tka mnie zarzut rela­ty­wi­zmu, obo­jęt­no­ści, sar­ka­zmu, więc doko­nam lek­ko aneg­do­tycz­ne­go zwro­tu, przy­wo­łu­jąc frag­ment książ­ki Janusza Głowackiego „Good night Dżerzi”, gdzie autor opi­su­je - jak dobrze pamię­tam - oso­bo­wo­ści dwóch kocich sub­lo­ka­to­rów. Jeden kot to ist­ny mita­do śmie­chu, roz­ra­bia, fika kozioł­ki, cza­ru­je, a dru­gi per­ma­nent­nie na skra­ju zała­ma­nia ner­wo­we­go, drży, robi uni­ki, led­wo oddy­cha i prze­pra­sza… Ale oba miesz­ka­ją pod jed­nym dachem i tole­ru­ją swą odmien­ność.

Puentując - szko­da rezy­gno­wać z bli­sko 400-let­niej tra­dy­cji Wstępów w imię incy­den­tu bar­ba­rzyń­stwa jed­nost­ki. Oczywiście chwa­ła tym orga­ni­za­cjom pro­koń­skim - tutaj odda­ję spra­wie­dli­wość tyl­ko nie­któ­rym z nich - że zwra­ca­jąc uwa­gę mediów (czy­li opi­nii publicz­nej) na Skaryszew, przy­czy­ni­ły się do popra­wy trak­to­wa­nia koni. Być może uzmy­sło­wi­li nie­jed­ne­mu chło­pu, że koń to jed­nak czu­ją­ce stwo­rze­nie, a nie przy­czep­ka do trak­to­ra. Lecz dla­cze­go zaraz wszyst­ko uogól­niać i zabra­niać hodow­com koni róż­nych form ich wyko­rzy­sta­nia? Nawet jeśli mowa o kon­sump­cji. Ot, siła oddzia­ły­wa­nia środ­ków maso­we­go prze­ka­zu - obec­ność koni­ny w woło­wi­nie kurio­zal­nie pomo­gła koń­skiej spra­wie - co opty­mi­stycz­nie suge­ru­je Jan Tönjes, naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „St. Georg”, w naj­now­szym edi­to­ria­lu pt. Danke, lasa­gne!

Ktoś lubi sała­tę, inny woli laza­nię czy klop­si­ki - wie­rzę, że w imię roz­sąd­ku i ogól­ne­go posza­no­wa­nia Polacy potra­fią zna­leźć wspól­ny język.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 7, 1936
 • WYWIAD
  • Wyrwać hodow­ców z letar­gu - Michał Wierusz-Kowalski
 • HODOWLA
 • REGIONY
  • Polski anglo­arab jaki jest? - Katarzyna Milbrat
  • Nurt pod­su­mo­wań i reflek­sji - Andrzej Kosior
  • Wolne sko­ki w Sierakowie - Janusz Skórkowski
  • Małopolska zapra­sza w czerw­cu - Teresa Pracuch
  • I Pokaz Hodowlany Ogierów - Teresa Pracuch
  • Zawody kon­ne na śnie­gu - Zenon Podstawski
  • Testosteron w Bogusławicach - Krzysztof Lik
  • Sztandar dla Koła ZHK - Tadeusz Puchała
  • Polowe pró­by dziel­no­ści - Natalia Chylińska, Marta Paczkowska
  • Co rży na Podlasiu, czy­li sezon roz­pło­do­wy 2013 - Marta Kowalczyk
  • Fieracavalli, czy­li koń w roli głów­nej - Jacek Hebda
 • KRONIKA
  • O deba­cie... - Jacek Hebda
  • Stanowisko PZHK - Zbigniew Jaworski
  • Dobrostan koni - Agnieszka Wróblewska-Tondera
  • Międzynarodowa księ­ga stad­na koni anglo­arab­skich - Agnieszka Szymańska
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Cavaliada Tour 2013 - podmuch opty­mi­zmu - Michał Wierusz-Kowalski
  • Skąd się bio­rą kłu­sa­ki fran­cu­skie w Polsce - Monika Słowik
  • Efforty dla Mahari - Michał Wojnarowski
  • O Obrotach - Paweł Gocłowski
  • Potrzeba chwi­li - idea orga­ni­za­cji kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia - Andrzej Novák-Zempliński
  • Sport eli­tar­ny - Jan Skoczylas
  • Nowa jakość i szan­sa - Łukasz Jankowski
  • Doktor - Jan Okulicz
  • Polo 2013 sezon roz­po­czę­ty - Katarzyna Zalasińska, Ludwik Czetwertyński
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Skąd ta maść - Jakub Cieślak, Mariusz Maćkowski
  • Koniczyna bia­ła - Roman Roszkiewicz
  • Osteochondroza u koni pro­blem wciąż aktu­al­ny - Andrzej Bereznowski, Katarzyna Strzelec, Dorota Lewczuk
  • Komórki macie­rzy­ste - Olga Kalisiak
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Byczogłowy - histo­ria pew­nej przy­jaź­ni - Aleksandra Jaworowska
  • Konie w szcze­ciń­skiej poli­cji - Angelika Cieśla, Marta Grzeszczak
  • Ułudy pamię­ci - Jacek Kobus
 • KALENDARIUM

Hodowca i Jeździec Rok XI, nr 2 (37) 2013

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę