Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 36 | Zima 2013, Rok XI Nr 1

Kropla w morzu

36 okładkaKolej­ne 12 mie­się­cy za nami. Za nami tak­że 4 nume­ry kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, a wraz z nim morze odno­to­wa­nych ini­cja­tyw hodow­la­no-jeź­dziec­kich. Rozrasta się koń­ska bran­ża. Coraz trud­niej wszyst­ko zare­je­stro­wać, opi­sać, pod­dać obiek­tyw­nej ana­li­zie. Próbujemy gonić, stąd z wyda­nia na wyda­nie sta­je­my się grub­si i bogat­si - w sen­sie obję­to­ści, jako­ści, opra­wy, ale to cią­gle mało - kro­pla w morzu - bo wokół ogrom­nie dużo się dzie­je, co cią­gle zmu­sza do nie­ła­twych wybo­rów - dać czy odrzu­cić, zmie­ści się czy wypa­da… I tak zawsze kogoś mimo dobrej woli skrzyw­dzi­my.
Kolejny koniec świa­ta z oka­zji 21.12.2012 rów­nież za nami. Znowu ludz­kość wyszła obron­ną ręką. Ciekawe, ile jesz­cze takich „kata­strof” przed nami. Każdy zali­cza potknię­cia czy dźwi­ga pro­ble­my, waż­ne, żeby się w porę zre­flek­to­wać i nie stać w miej­scu, bier­nie cze­kać i narze­kać, tyl­ko dzia­łać - dając szan­sę na popra­wę loso­wi, sobie, innym.
Skoro o wszyst­kim powie­dzieć się nie da, to z oka­zji zamie­sza­nia świą­tecz­no-nowo­rocz­ne­go choć kil­ka słów na temat orga­ni­za­cji koń­skich imprez. Od lat z zazdro­ścią obser­wo­wa­łem Bundeschampionaty w Warendorfie czy Equitane w Essen. Podziwiałem pro­fe­sjo­na­lizm Niemców w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach - w każ­dym deta­lu zawsze impo­no­wa­li roz­ma­chem i fine­zją reali­zo­wa­nych pro­jek­tów hodow­la­no-spor­to­wo-biz­ne­so­wych. Od list star­to­wych trzy­ma­ją­cych dys­cy­pli­nę godzi­no­we­go roz­kła­du jaz­dy, przez codzien­nie wyda­wa­ne gazet­ki z bie­żą­cy­mi wia­do­mo­ścia­mi, sys­tem nagło­śnie­nia, któ­ry nie skrze­czy, po kwia­ty, jedze­nie, punk­ty infor­ma­cyj­ne, medycz­ne czy nawet ozna­cze­nia, gdzie znaj­dzie­my prze­wi­jak dla krzy­czą­ce­go malu­cha. Imprezy ide­al­ne. Lecz pew­nie nie od razu - kie­dyś też zaczy­na­li… Zresztą konia­rze twier­dzą, że naj­pierw trze­ba kil­ka koni popsuć, aby następ­nie jed­ne­go zro­bić dobrze. Coś jest na rze­czy.
Tym bar­dziej cie­szy fakt - mimo roz­licz­nych pol­skich przy­war naro­do­wych - ewo­lu­cji naszych kra­jo­wych koń­skich przed­się­wzięć, wszak nie sztu­ka bez­myśl­nie pod­glą­dać obcych, sztu­ka wycią­gać wnio­ski i sku­tecz­nie wdra­żać naj­lep­sze roz­wią­za­nia. Niektórzy pol­scy orga­ni­za­to­rzy potra­fi­li prze­ciw­sta­wić się falom kry­ty­ki tudzież kry­zy­so­wi.
Nową rze­czy­wi­stość kreu­ją choć­by Międzynarodowe Targi Poznańskie. Cavaliada to z roku na rok doj­rzal­sza impre­za, któ­ra śmia­ło może już kon­ku­ro­wać z zachod­ni­mi odpo­wied­ni­ka­mi. Teraz wzbo­ga­co­na o Pawilon Polskiej Hodowli - we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych i Polskim Związkiem Hodowców Koni - ofe­ru­je uni­kal­ny pro­dukt god­ny fina­łu Pucharu Świata. Czy wła­dze FEI to dostrze­gą? Czy Poznań pozo­sta­nie wier­ny idei? Czy pań­stwo­wi decy­den­ci doce­nią poten­cjał pro­mo­cyj­ny koń­skie­go show? O tę kro­plę w morzu innych spraw war­to wal­czyć.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 7, 1936
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Coraz głęb­sza spe­cja­li­za­cja - Janusz Lawin
  • Dobrze widzą pol­skie konie - Tomasz Mossakowski
  • Trafić w nor­mę cza­su - Anna Szymborska, Adam Domżała
  • Neonatologia źre­biąt - Anna Chrząszczyk
  • Żeby nie zaszko­dzić naj­lep­szym - Roman Krzyżanowski
  • Czas prze­glą­dów hodow­la­nych - Władysław Byszewski, Anna Stojanowska
  • Nowe moż­li­wo­ści w hodow­li koni - Dorota Lewczuk, Agnieszka Korwin-Kossakowska
  • Refleksje fran­cu­skie­go arbi­tra - Anna Cuber
  • Selekcja skocz­ków - Andrzej Matławski
  • Salon konia w Poznaniu - Michał Wierusz-Kowalski
  • Co nowe­go w hodow­li koni zim­no­krwi­stych - Wiesław Niewiński
  • W tro­sce o konia zim­no­krwi­ste­go - Marzena Woźbińska
  • Trudny temat koni­na - Marzena Woźbińska
  • Sztumskie kon­tra sokól­skie - Ewa Jastrzębska
  • Ardeny w Kętrzynie - Marzena Woźbińska
 • REGIONY
  • Barzkowickie pięk­no­ści - Anna Kęszka
  • Z wizy­tą w Pompadour - Krzysztof Lik
  • Udane zakoń­cze­nie sezo­nu - Marta Kowalczyk
  • Przegląd mło­dzie­ży w Jarużynie - Tomasz Bagniewski
  • Tuczna po raz pią­ty - Tomasz Dobek
  • Ślązaki na Lubelszczyźnie - Joanna Szulowska
  • Droga ku lep­sze­mu - Paulina Peckiel
  • Huculskie roz­da­nie - Paulina Peckiel
  • Piknik z koni­kiem pol­skim - Patrycja Wojciechowska
  • Sierpień w Popielnie - Patrycja Wojciechowska
  • Hucuły w Sudetach - Ewelina Skórzewska
 • KRONIKA
  • Premie hodow­la­ne w PZHK - Agnieszka Wróblewska-Tondera
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Trakeński Körung w Neumunster - Andrzej Grad
  • Gwiazdozbiór z Leszna - Łukasz Jankowski
  • Pasja doda­je skrzy­deł - Andrzej Zieliński
  • Stadnina Damis w Awajkach - Iwona Chojnowska
  • Bez kla­sy - Paweł Gocłowski
  • Co z tym spor­tem? - Jan Skoczylas
  • Zmiana w Pałacu - Jan Okulicz
  • Baby górą! - Maria Bogucka
  • Katarzyna wiel­ka - Wojciech Markowski
  • Gość z kra­iny tuli­pa­nów - Dorota Urbańska
  • Zaprzęgowe résu­mé - Tadeusz Kodź
  • Spotkanie w Newmarket - Agnieszka Wróblewska-Tondera
 • HISTORIA I SZTUKA
  • Koń jako wiel­kie dobro śre­dnio­wie­cza - Konrad Michalski, Ewa Jastrzębska
  • Studium konia - Aleksandra Jaworowska
  • Detal w archi­tek­tu­rze sta­jen - Małgorzata Sieradzan
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok XI, nr 1 (36) 2013

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę