Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 35 | Jesień 2012, Rok X Nr 4

Radość

Clint Eastwood twier­dzi, że jest zaprze­cze­niem teo­rii, iż talent aktor­ski gaśnie z wie­kiem, ponie­waż jego kunszt z roku na rok sta­je się coraz lep­szy. Świadczą o tym choć­by kolej­ne kre­acje. Lata pły­ną, a on jak wino - im star­szy, tym lep­szy, i zapew­ne droż­szy…
Upływa 10 lat od chwi­li, gdy wyda­no pierw­szy numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Tak, to już 10. uro­dzi­ny nasze­go kwar­tal­ni­ka, okrą­gła rocz­ni­ca skła­nia­ją­ca do reflek­sji nad minio­nym okre­sem oraz doko­na­nia­mi. Nie żebym nada­wał jakieś spe­cjal­ne zna­cze­nie licz­bom, ale jed­nak… Ktoś się cie­szy z 20-lecia ist­nie­nia restau­ra­cji McDonald’s w Polsce, a inny z 20-lecia roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni, praw­da? Wolny kraj…

Jubileusz „Hodowcy i Jeźdźca” zobo­wią­zu­je. To rocz­ni­ca będą­ca oka­zją nie tyl­ko do szcze­gól­nie uro­czy­stych obcho­dów, któ­re pla­nu­je­my prze­pro­wa­dzić w ramach Pawilonu Polskiej Hodowli pod­czas gru­dnio­wej poznań­skiej Cavaliady 2012 na MTP, ale nade wszyst­ko do pod­ję­cia nowych zobo­wią­zań.
Podobno naj­więk­szy­mi jubi­le­usza­mi są kolej­ne peł­ne rzę­dy wiel­ko­ści, czy­li war­to­ści 10, 100, 1000, następ­nie ich poło­wy, a potem pierw­sze ćwiart­ki, jesz­cze mniej­szy­mi te koń­czą­ce się zera­mi lub piąt­ką, więc hucz­niej­sze jubi­le­usze to 25 czy 250 niż 20 czy 200. Mój „Hodowca i Jeździec” mie­ści się w tej cen­niej­szej gru­pie jubi­la­tów, cokol­wiek inni o tej „odzie do rado­ści” myślą…

Nasz jubi­lat koń­czy 10 lat, jest więc oka­zja do nie­co­dzien­nych wyda­rzeń, jak np. fina­li­zo­wa­nia dłu­go­fa­lo­wych zamie­rzeń, skła­da­nia lub odna­wia­nia śro­do­wi­sku hodow­ców i jeźdź­ców dekla­ra­cji, czy nawet zacią­ga­nia nowych zobo­wią­zań, mają­cych pod­trzy­mać tra­dy­cję minio­ne­go okre­su. A ta gaze­ta to już nie 68 czar­no-bia­łych stron i 2000 nakła­du, któ­ry w 90% zosta­je na pół­kach, ale…

Pismo „Hodowca i Jeździec” za spra­wą kil­ku szczę­śli­wych zbie­gów oko­licz­no­ści roz­cho­dzi się dzi­siaj w nakła­dzie 4500 egz.; efek­tyw­nie współ­pra­cu­je z OZHK/WZHK i Polskim Związkiem Jeździeckim, a dalej m.in. - pro­szę wyba­czyć kolo­kwial­ny raso­wy skrót - z zim­ny­mi, hucu­ła­mi, mało­po­la­ka­mi, wiel­ko­pol­ski­mi, fol­blu­ta­mi, tymi od koni­ków pol­skich, ślą­ski­mi, ara­bia­rza­mi, kłu­sa­ka­mi, ponia­ka­mi, tra­ke­na­mi, wresz­cie z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa i poli­sta­mi. Mało to - pytam? Może jedy­nie czy­tel­ni­cy mogli­by bar­dziej aktyw­nie współ­uczest­ni­czyć w two­rze­niu gaze­ty - stąd nie spo­sób mówić o peł­nym suk­ce­sie.

Partnerstwo z PZJ czy zaist­nie­nie w komer­cyj­nym obie­gu salo­nów pra­so­wych Empik to krok milo­wy. Wiem, że dla ludzi spo­za bran­ży mediów to cią­gle mało - ape­tyt rośnie w mia­rę jedze­nia - ale nie skła­da­my bro­ni, dzia­ła­my, dąży­my do celu, jakim jest pre­nu­me­ra­ta „Hodowcy i Jeźdźca” w skład­ce człon­kow­skiej PZHK, któ­ra dała­by 15 000 egzem­pla­rzy i nie­spo­ty­ka­ną na pol­skim ryn­ku pra­sy hipo­lo­gicz­nej siłę prze­bi­cia. To pięk­ny hory­zont, do któ­re­go dążę… Mam nadzie­ję, że nie samot­nie - dzię­ku­ję wszyst­kim sta­łym auto­rom, wier­nym przy­ja­cio­łom, part­ne­rom i kibi­com, a nade wszyst­ko dyrek­to­ro­wi Andrzejowi Stasiowskiemu.

A w pre­zen­cie okład­ka z Don Kichotem z La Manchy, szla­chet­nym ryce­rzem, któ­ry na swym Rosynancie ruszył w dro­gę peł­ną marzeń, fan­ta­zji i uro­jeń - ory­gi­nal­ny obraz pędz­la arty­sty z Torunia - Adasia Siałkowskiego - poda­ro­wa­ny na uro­dzi­ny „Hodowcy i Jeźdźca”. Proszę jed­nak owe­go moty­wu nie trak­to­wać iro­nicz­nie - jako posta­wy zwa­nej don­ki­szo­te­rią. Wszak choć wal­czy­my, to prze­ciw­ni­kiem nie jest koń. Koń nie wia­trak. Nasza wal­ka nie jest z góry ska­za­na na poraż­kę, cze­go dowo­dem „Hodowca i Jeździec” nabie­ra­ją­cy szla­chet­no­ści z upły­wem lat.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1936
 • WYWIAD
  • Totalizator na Służewcu - Michał Wierusz-Kowalski
 • HODOWLA
  • Regres czy przy­pa­dek? - Krzysztof Lik
  • To jest test - Agnieszka Szymańska
  • Rośnie poziom - Paweł Mazurek
  • Po dru­giej stro­nie bary­ka­dy - Wiesław Niewiński
  • Co nowe­go w ochro­nie sztum­skich i sokól­skich - Grażyna Polak
  • Bonjour arden pol­ski - Agnieszka Szymańska
  • Husarze w Kętrzynie - Ewa Jastrzębska
  • Konie robo­cze - Stanisław Baraniok
  • Orka jak za daw­nych lat - Joanna Mularczyk
  • Odchów źre­biąt - Anna Chrząszczyk
  • Budowanie histo­rii - Anna Stojanowska
  • Finał kwa­li­fi­ka­cji do MPMK - Anna Cuber
  • Prace Zarządu PZHK - Andrzej Stasiowski
  • XXVII Walny Zjazd PZHK - Andrzej Stasiowski
  • Śląska przy­szłość - Paulina Peckiel
  • Piękno konia zim­no­krwi­ste­go - Marzena Woźbińska
  • Mistrzowie wagi cięż­kiej - Wiesław Niewiński
  • Hodowlany reko­ne­sans - Jarosław Lewandowski
  • Kompan dosko­na­ły - Ryszard Kolstrung
  • Centralne uzna­wa­nie kla­czy tra­keń­skich - Anna Rusin
  • Koniki pol­skie w Bazylii - Patrycja Wojciechowska
  • Dni peł­ne wra­żeń - Patrycja Wojciechowska
  • Hucuły ze skał­ka­mi w tle - Agnieszka Wróblewska-Tondera, Paulina Peckiel
 • REGIONY
  • W spie­ko­cie lata... kla­cze z zim­ną krwią - Jacek Hebda
  • Podlasie wysta­wa­mi i moc­ne... - Marta Kowalczyk
   • Moc atrak­cji w Pomigaczach
   • Gościnny Sztabin
   • Nadbużańskie impre­sje...
  • Podkarpackie skar­by w Oleszycach - Marek Gibała
  • Huculskie bliź­nia­ki - Marek Gibała
  • Nowy przy­chó­wek, nowe nadzie­je - Katarzyna Milbrat
  • Konie na pla­ży w... Manufakturze - Krzysztof Lik
  • Zbyszkowskie czem­pio­na­ty - Krzysztof Lik
  • Premiowanie źre­biąt w Wielkopolsce - Dobrochna Olesińska, Mirosław Konarczak, Janusz Skórkowski, Jarosław Szymoniak
  • XXI sztan­dar w Związku Hodowców Koni Wielkopolskich - Paweł Linkowski
 • KRONIKA
  • Pożegnanie Przyjaciela - Władysław Byszewski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Kłusowanie z hap­py endem - Monika Słowik
  • Kłusaki - gene­za - Małgorzata Sakwerda
  • Spotkanie przed­der­bo­we - Małgorzata Ochmańska-Hecold
  • Nowy Krakowski Tor - Katarzyna Karkowska
  • Przed Wielką Warszawską - Paweł Gocłowski
  • Z innej stro­ny - Jan Posłuszny
  • Komisarze w Akwizgranie - Zbigniew Sebit
  • Jakość a zgod­ność sędzio­wa­nia koni ujeż­dże­nio­wych - Karolina Olczak
  • Parkurowe dywa­gacje - Łukasz Jankowski, Agata Jankowska-Michalska
  • Olimpiada to nie baj­ka - Jan Skoczylas
  • Sport dżen­tel­me­nów - Ireneusz Kozłowski
  • Reformy w PZJ - Krzysztof Tomaszewski
  • Pony games, część 2 - Bartłomiej Steczowicz
  • Dawka spor­to­wych emo­cji - Katarzyna Zalasińska
  • Jak to robią Niemcy, część 2 - Dorota Urbańska
  • Kwalifikacje na Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012 - Jadwiga Maźnicka-Maciaszek
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Zastosowanie ter­mo­gra­fii - Maria Soroko, Ewa Jodkowska
 • HISTORIA I SZTUKA
 • KALENDARIUM
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok X, nr 4 (35) 2012

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. 22 629 95 31 • faks 22 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Natalia Ligia Smagacz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę