Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 34 | Lato 2012, Rok X Nr 3

Klęska uro­dza­ju

Nie o zbio­rach ziem­nia­ków i opty­mi­zmie pro­du­cen­tów, zmu­szo­nych stać w dłu­gich kolej­kach do punk­tów sku­pu, chcę pisać. Nie o bólu gło­wy nasze­go selek­cjo­ne­ra kadry naro­do­wej w pił­ce noż­nej z powo­du aż trzech rów­no­rzęd­nych bram­ka­rzy do wybo­ru tutaj myślę. Także nie o inwe­sty­cjach dro­go­wych, ergo set­kach kilo­me­trów nowych auto­strad uzna­nych za skok cywi­li­za­cyj­ny Polski zamie­rzam mówić.
Na prze­kór mal­kon­ten­tom, mimo kry­zy­su prze­po­wia­da­ne­go koń­skiej bran­ży, gróźb rychłe­go upad­ku hodow­li i regre­su spor­tu jeź­dziec­kie­go, szczę­śli­wie wokół kwit­nie ludz­ka ini­cja­ty­wa. Jakby – im mniej, tym wię­cej, im trud­niej, tym łatwiej, im ciem­niej, tym jaśniej… Wystarczy spoj­rzeć na rze­czy­wi­stość przez kolo­ro­we oku­la­ry! Wszak chy­ba lepiej, gdy bry­tyj­scy naukow­cy bada­ją zja­wi­sko śmie­chu niż pol­scy depre­sję. Pamiętając zatem, że śmiech to zdro­wie, skon­cen­truj­my się na suk­ce­sach.
Z ogrom­ną satys­fak­cją przy­ją­łem infor­ma­cję o czerw­co­wym zwy­cię­stwie naszej dru­ży­ny skocz­ków w Pucharze Narodów pod­czas CSIO3* roz­gry­wa­ne­go w Rydze. Chłopaki w skła­dzie: Piotr Morsztyn, Piotr Sawicki, Łukasz Wasilewski, Antoni Tomaszewski (ten ostat­ni na kla­czy Trojka pol­skiej hodow­li) poka­za­li zęba i wyso­ką for­mę przed CSIO3* Sopot.
Dalej - od kil­ku­na­stu tygo­dni z dumą kon­te­stu­ję awans nasze­go zespo­łu dre­sa­ży­stów na igrzy­ska olim­pij­skie w Londynie. Dokonali tego wyczy­nu Katarzyna Milczarek, Michał Rapcewicz i Beata Stremler (wszy­scy dosia­da­ją koni pol­skiej hodow­li - Ekwadora, Randona, Martiniego).
Innym prze­ja­wem pozy­tyw­ne­go zbio­ro­we­go dzia­ła­nia są wnio­ski ostat­nie­go Walnego Zjazdu PZHK. Cieszy jed­no­myśl­na zgo­da co do pozy­ska­nia dla śro­do­wi­ska hodow­la­ne­go Stada Ogierów Łąck czy dota­cji na utrzy­ma­nie koni robo­czych jako alter­na­tyw­ne­go źró­dła ener­gii.
Wierzę w Polaków. Wierzę w ich talent, zarad­ność, pra­co­wi­tość, deter­mi­na­cję, poczu­cie humo­ru. I choć podob­no nie ilość, lecz jakość ma zna­cze­nie, niech dobrze zaświad­czy o pol­skich konia­rzach obję­tość niniej­sze­go wyda­nia nasze­go kwar­tal­ni­ka. Bogactwo poru­szo­nych tema­tów war­te waka­cyj­nej lek­tu­ry.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint – „Jeździec i Hodowca”, 1936 r.
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Przyszłość zim­no­krwi­stychEwa Jastrzębska
  • Aktualny stan cho­wu i hodow­li koni zim­no­krwi­stychSzczepan Chrzanowski
  • Dla kogo pro­gra­my ochro­nyGrażyna Polak
  • Walory żywie­nio­we i kuli­nar­ne mię­sa koń­skie­goAndrzej Borys
  • Polskie arde­ny we FrancjiAndrzej Stasiowski, Marzena Woźbińska
  • Małopolski festi­wal gwiazdJacek Kozik
  • Wczesne szko­le­nie źre­biątNatalia Przybyłowicz
  • Niemiecka rewo­lu­cjaDorota Lewczuk
  • Holenderska kolek­cja sezo­nu 2012Anna Cuber
  • 280 lat hodow­li tra­keń­skiejTomasz Siedlanowski
  • Nie tyl­ko o koniach…Anna Stojanowska
  • 30 lat ZwierzyńcaPatrycja Wojciechowska
  • Historia SK Strzegom, cz. 4Maria Konarska
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Smolajny cen­trum ama­tor­skie­go spor­tu zaprzę­go­we­goEwa Jastrzębska
  • VII Pokaz Wszechstronnego Użytkowania Koni i KucówJoanna Szulowska
  • Ogiery zda­ły egza­minKatarzyna Milbrat
  • Bogusławicka majów­kaKrzysztof Lik
  • Małopolski Sukces w GrecjiKrzysztof Lik
  • Powrót Święta KoniaEwelina Skórzewska
  • Z gło­wą w chmu­rachEwelina Skórzewska
  • Małopolska zapra­szaTeresa Pracuch
  • Podlaskie ogie­ry w zaprzę­guWiesław Niewiński, Marta Kowalczyk
  • Wystawa koni w Dąbrowie BiałostockiejWiesław Niewiński, Marta Kowalczyk
  • Nowe wła­dze pod­la­skie­go ZwiązkuWiesław Niewiński, Marta Kowalczyk
  • Wielkopolskie poka­zy ogie­rów 2010Dobrochna Olesińska
  • Siedem kla­czy w RacocieDobrochna Olesińska
  • Premiowanie źre­biąt w GnieźnieDobrochna Olesińska
 • KRONIKA
  • Wspomnienie o pro­fe­so­rze Ewaldzie SasimowskimAnna Stachurska, Ryszard Kolstrung
  • Konie... pędz­lem i obiek­ty­wemMichał Wierusz-Kowalski
  • Polska - Niemcy w DrzonkowieMałgorzata Sieradzan
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Schematy podej­ścia konia do prze­szko­dyIzabela Wilk
  • Od Moskwy do LondynuWojciech Markowski
  • Pony games, czy­li mały czło­wiek rośnie w siłęBartłomiej Steczowicz
  • Cuts 2012. Udany występ pol­skie­go zaprzę­guAndrzej Novák-Zempliński
  • Cała para w… paraPatrycja Gepner
  • Paraujeżdżenie pod lupąNatalia Kozłowska
  • Jak to robią NiemcyDorota Urbańska
  • Uczyła ich Wanda WąsowskaPiotr Dzięciołowski
  • Selekcja do WKKWJan Skoczylas
  • Co z misjąŁukasz Jankowski, Agata Jankowska-Michalska
  • Silne ogni­woMichał Wierusz-Kowalski
  • Polskie kłu­sa­ki fran­cu­skieMonika Słowik
  • Na bież­ni… i poza niąPaweł Gocłowski
  • Polo na pla­żyKatarzyna Zalasińska
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Budownictwo sta­jen­ne, cz. 2Alicja i Miłun Trzaskowscy
 • HISTORIA I KULTURA
  • Noblesse obli­geJan Okulicz
  • Arena dla koniAleksandra Jaworowska
  • Średniowieczny koń woj­sko­wyKonrad Michalski, Ewa Jastrzębska
  • Jeździec z Kresów - Hanna Polańska
  • Z dzie­jów ZHK w Polsce - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok X, nr 3 (34) 2012

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę