Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 32 | Zima 2012, Rok X Nr 1

Noga sło­nia

Jako dziec­ko byłem zapew­nia­ny, a mój przy­pa­dek nie sta­no­wił wyjąt­ku, że niedź­wiedź bru­nat­ny dosia­da­ją­cy moto­cy­kla mar­ki WFM kocha na nim pędzić wokół cyr­ko­wej are­ny - w sza­li­ku, czap­ce pilot­ce i goglach; od małe­go o niczym innym nie marzy, jak tyl­ko poka­zy­wać się sze­ro­kiej publi­ce w roli moto­cy­kli­sty. Dłuższy czas wie­rzy­łem w tę histo­rię, w św. Mikołaja też… Upłynęło kil­ka lat i moja świa­do­mość ule­gła pew­nym prze­obra­że­niom - coraz mniej sko­ry jestem do kopa­nia się z koniem.
To co pań­stwo­we, w Polsce odcho­dzi, nikt tego pro­ce­su nie zdo­ła już zatrzy­mać, a przy­cho­dzi pry­wat­ne, co nie zna­czy - gor­sze. Dość zauwa­żyć, że ewen­tu­al­na jeź­dziec­ka repre­zen­ta­cja nasze­go kra­ju na igrzy­ska olim­pij­skie w Londynie, jeże­li uzy­ska kwa­li­fi­ka­cję, będzie bazo­wać na koniach pry­wat­nych. I nie ma co ronić łez - po pro­stu pań­stwo­we sta­da i stad­ni­ny nie dys­po­nu­ją obec­nie wystar­cza­ją­co dobrym mate­ria­łem, ponie­waż w odpo­wied­nim momen­cie śro­do­wi­sko­wi decy­den­ci nie raczy­li prze­wi­dzieć popy­tu na pań­stwo­wy „sprzęt” do wyczy­nu...
Podobny los mogą podzie­lić war­szaw­skie wyści­gi - mówi się tyl­ko o potrze­bie stwo­rze­nia hipo­dro­mu naro­do­we­go, a zgo­dy na kon­kret­ne dzia­ła­nia wciąż jak nie było, tak nie ma. Zanim się spo­strze­że­my, uro­śnie blo­ko­wi­sko. Chyba war­to, żeby ludzie zwią­za­ni od lat z wyści­ga­mi - hodow­cy, wła­ści­cie­le koni, tre­ne­rzy, PKWK - usie­dli przy jed­nym sto­le z przed­sta­wi­cie­la­mi śro­do­wi­ska jeź­dziec­ko-hodow­la­ne­go (innych ras niż xx oraz oo) i zaczę­li roz­ma­wiać na temat wyko­rzy­sta­nia słu­że­wiec­kie­go toru nie tyl­ko do celów wyści­gów, ale i ekwi­ta­cji. Trzeba oba­lić mity, któ­re naro­sły w ostat­nich latach. Chociażby ten, że jeź­dziec­two wyprze wyści­gi ze Służewca. Przecież w prze­szło­ści dzia­ła­ły tutaj zarów­no staj­nie wyści­go­we, jak i spor­to­we. Totalizator Sportowy z pew­no­ścią zna biz­ne­so­wy poten­cjał miej­sca. Ponadto ma pie­nią­dze, któ­re może zain­we­sto­wać. Konieczna jest tyl­ko - albo aż - spój­na kon­cep­cja zago­spo­da­ro­wa­nia toru dla wszyst­kich konia­rzy. Czy nas na to stać?
Wiem, że u wie­lu Polaków oso­ba Winstona Churchilla rodzi mie­sza­ne uczu­cia - pił whi­sky, palił dro­gie cyga­ra i prze­han­dlo­wał nas Stalinowi - ale wie­le sen­ten­cji tego pre­mie­ra i nobli­sty dzię­ki swej pro­sto­cie tra­fia w sed­no. Na przy­kład - jeże­li zła­pa­łeś sło­nia za tyl­ną nogę, a on pró­bu­je się wyrwać, lepiej mu na to pozwól...
Więcej prag­ma­ty­zmu! Szukając puen­ty, życzę Czytelnikom „Hodowcy i Jeźdźca” w nowy 2012, by rozum zawsze brał górę!

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1935
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Postawmy na sport - Marek Hołda
  • Siwek górą, czy­li ślą­za­ki w ZT - Paulina Peckiel
  • Przedszkolaki do kadry naro­do­wej - Władysław Byszewski
  • Pereł coraz wię­cej - Tadeusz Kodź
  • Poszukiwany orga­ni­za­tor z wyobraź­nią - Maciej Kacprzyk
  • Sewilla peł­na koni - Jacek Łojek
  • Czas trud­nych decy­zji - Andrzej Stasiowski
  • Dobry przy­kład z Kętrzyna - Ewa Jastrzębska
  • Udany powrót do Książa - Paulina Peckiel
  • Czy to nam już spo­wsze­dnia­ło? - Ewelina Cześnik
  • Huculskie rodzyn­ki - Paulina Peckiel
  • Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej - Marek Gibała
  • Historia stad­ni­ny w Strzegomiu cz. 2 - Maria Konarska
  • Nowa for­mu­ła w Bogusławicach - Tadeusz Głoskowski
  • Fryzyjski upór - Monika Kozacz
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Bazyliada - OHZKP Bazylia Pilchowice
  • Każdy ruch ma zna­cze­nie - Tomasz Bagniewski
  • Prima naj­pięk­niej­sza - Tomasz Bagniewski
  • Konno na stra­ży lasów - Iwona Kocoń
  • XXV lat wystaw w Sitnie - Jacek Kozik
  • Fundusz wspie­ra wysta­wy - Katarzyna Milbrat
  • Źrebięta rasy ślą­skiej na Lubelszczyźnie - Jacek Kozik
  • Memoriał Jaśmina w Sawinie - Andrzej Kosior
  • Najazd na Barzkowice - Ewelina Preuss
  • Grubasy w pała­cu - KPZHK
  • Regionalna tyl­ko z nazwy - Krzysztof Lik
  • Boogie Woogie a spra­wa (wielko)polska - Krzysztof Lik
  • Izerskie zaprzę­gi w galo­pie - Ewelina Skórzewska
 • KRONIKA
  • Czempionat arde­nów w Libramon - Marzena Woźbińska
  • Blask Cavaliady - Michał Wierusz-Kowalski
  • Zaprzęgowy debiut w hali - Ireneusz Kozłowski
  • Polskie konie we Francji - Jarosław Lewandowski
  • Pożegnanie - OZHK Kraków
  • Wspomnienie o Michale - Radosław Wiszniowski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Z pusty­mi kie­sze­nia­mi - Tomasz Mossakowski
  • Światowy con­stans oraz weroń­ski dra­mat - Łukasz Jankowski
  • Wspólna pasja jeźdź­ca i akto­ra - Virginia Buława
  • Nasze polo - Andrzej Novák-Zempliński
  • Klinika dosko­na­ła - Dorota Urbańska
  • Kamery w staj­ni - Jacek Łojek
  • Niekwestionowany boha­ter - Paweł Gocłowski
  • Moja przy­go­da z pro­bio­ty­ka­mi - Olga Kulesza
 • KADRY PRZEMYSŁU KONNEGO
  • Szansa na roz­wój - Beata Supeł, Michał Wróblewski
  • Koński” magi­ster - Dorota Lewczuk
  • Łowcy marzeń - Małgorzata i Tomasz Siergiej
  • Stworzenia duże i małe - Olga Kalisiak
  • Kuć czy nie kuć? - Jacek Kowerski
  • Wio koni­ku - Witold Grodzki
  • Wymagająca fucha - Dorota Urbańska
  • W pocie czo­ła - Ireneusz Kozłowski
  • Trudno być wyrocz­nią - Krzysztof Tomaszewski
  • Od kre­acji do prak­ty­ki - Łukasz Jankowski
  • SPA po pol­sku - Katarzyna Żukowska
  • Zawody od A do Z - Monika Słowik
  • Czynnik ludz­ki - Jan Skoczylas
 • HISTORIA I KULTURA
  • Polo u Potockich i dru­ży­na Łańcut - Aldona Cholewianka-Kruszyńska
  • Polskie staj­nie - Małgorzata Sieradzan
  • Czarny jak sam dia­beł - Aleksandra Jaworowska
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce cz. 13 - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok X, nr 1 (32) 2012

ISSN 1731-5387 • Nakład 4500 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Krzysztof Tomaszewski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę