Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 31 | Jesień 2011, Rok IX Nr 4

Polska Hodowla Koni

W lip­cu br. w Stadzie Ogierów w Białym Borze odby­ło się posie­dze­nie Zarządu Głównego PZHK, w cza­sie któ­re­go pod­ję­to nie­zwy­kle istot­ne decy­zje z punk­tu widze­nia przy­szłe­go funk­cjo­no­wa­nia całej orga­ni­za­cji. Powołano do życia spół­kę Polska Hodowla Koni Sp. z o.o., jed­no­cze­śnie upo­waż­nia­jąc ją do zło­że­nia ofer­ty na dzier­ża­wę SO w Białym Borze - pro­jekt „Stado Związkowe”. Zarząd powo­łał rów­nież zespół, któ­re­go celem jest roze­zna­nie moż­li­wo­ści dzier­ża­wy bądź zaku­pu Stadniny Koni w Kozienicach w przy­pad­ku skre­śle­nia jej z listy spół­ek stra­te­gicz­nych. Oddając do dru­ku niniej­sze wyda­nie „Hodowcy i Jeźdźca”, wie­my, że ofer­ta dzier­ża­wy SO BB przed­sta­wio­na przez spół­kę PHK zosta­ła odrzu­co­na przez ANR Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, i że spół­ka odwo­ła­ła się od tej decy­zji, nato­miast SK Kozienice zosta­ła prze­ka­za­na do Ministerstwa Skarbu, ergo idzie pod mło­tek. Nieoficjalnie mówi się już o pie­nią­dzach - kwo­cie zbli­żo­nej do ceny, jaką zapła­co­no za SO Bogusławice, czy­li 2,5 mln zło­tych plus 1,5 mln zale­głych zobo­wią­zań. Łącznie ca 4 mln za wspa­nia­łą stad­ni­nę z dłu­gą histo­rią i tra­dy­cją hipo­lo­gicz­ną. Dużo to czy mało? Dla tego, co ich nie ma, marze­nie ścię­tej gło­wy...
Polska Hodowla Koni Sp. z o.o. ma za zada­nie wspie­rać dzia­łal­ność sta­tu­to­wą Polskiego Związku Hodowców Koni w tych obsza­rach hodow­li i sze­ro­ko poję­te­go prze­my­słu kon­ne­go, któ­re wią­żą się z pro­wa­dze­niem aktyw­no­ści gospo­dar­czej. W naj­bliż­szej przy­szło­ści udzia­łow­ca­mi spół­ki, oprócz PZHK, zosta­ną zain­te­re­so­wa­ne okręgowe/wojewódzkie i raso­we związ­ki hodow­ców koni, a na kolej­nym eta­pie być może rów­nież inne oso­by praw­ne lub fizycz­ne.
Winniśmy sobie uzmy­sło­wić, że więk­szość spraw, nawet tych z pozo­ru nie­zwy­kle zawi­kła­nych, jest w naszych rękach. Misja czy komer­cja - potrze­bu­je od zaraz ludzi zdol­nych do dzia­ła­nia. Ktoś musi zacząć meto­dycz­nie budo­wać rynek, pro­mo­wać pol­ski pro­dukt hodow­la­ny, oto­czyć bran­żę kom­plek­so­wą opie­ką mery­to­rycz­ną, wyko­rzy­stać jej poten­cjał. Chyba co do tej kwe­stii panu­je peł­na zgo­da. Teraz - tyl­ko albo aż - ini­cja­ty­wa po naszej stro­nie!

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1936
 • CZEMPIONATY 2011
 • HODOWLA
  • Bądź eko - pra­cuj koń­mi - Ewa Jastrzębska
  • Białe ogie­ry tań­czą w Wiedniu - Magdalena Solan
  • Genetyczne tajem­ni­ce - Alicja Borowska
  • Kategoryzacja kla­czy - Jacek Łojek
  • Jak cię widzą, tak cię piszą - Alicja Trzaskowska
  • Wiedza czy... wyczu­cie - Mira Suwała (z d. Piątek), Aleksandra Górecka-Bruzda
  • Projekty unij­ne PZJ - Michał Wróblewski, Beata Supeł
  • Historia stad­ni­ny w Strzegomiu - Maryla Konarska
  • Kołaczyce po raz pierw­szy - Maciej Jackowski
  • Hucuły na zachod­niej Ukrainie - Władysław Mróz
  • Jubileusz na zie­mi kut­now­skiej - Paulina Peckiel
  • Konik gór­ski w natar­ciu - Paulina Peckiel
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Święto Konika Polskiego 2011 - Danuta Chodkowska
  • Podlaskie manew­ry - Ewa Jastrzębska
  • Przygoda w par­ku juraj­skim - Jacek Hebda
  • Na poważ­nie i na weso­ło - Krzysztof Lik
  • Słodkie malu­chy - Krzysztof Lik
  • Europejska sto­li­ca sika­wek kon­nych - Dobrochna Olesińska
  • Premiowanie źre­biąt w Budzyniu - Dobrochna Olesińska
 • KRONIKA
  • Urodziny Pierwszej Damy - Piotr Dzięciołowski
  • Konie w obiek­ty­wie Zofii Raczkowskiej
  • Janowscy kup­cy sta­wia­ją na mło­dość - Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz, Andrzej Korniłowicz
  • Zakrzów dla kobie­ty, Lewada dla męż­czy­zny - Ireneusz Kozłowski
  • Pożegnanie Marii Ginter - Władysław Byszewski
  • Wspomnienie o Michale Michalaku - PomZHK
  • Straciliśmy Wojciecha Komorowskiego - Biuro PZHK i redak­cja HiJ
  • Odszedł Henri Chammartin - Janusz Lawin
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Ujeżdżeniowa per­fek­cja - Ireneusz Kozłowski
  • Recepta na dużą for­sę - Łukasz Jankowski, Agata Jankowska-Michalska
  • Rozwinąć talent - Jan Skoczylas
  • Intensywnie i po pol­sku - Paweł Gocłowski
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Niebezpieczne wło­sie - Jakub Gawor
 • HISTORIA I KULTURA
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok IX, nr 4 (31) 2011

ISSN 1731-5387 • Nakład 4450 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę