Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 3 | Wiosna 2004, Rok II Nr 2

Ważnym wyda­rze­niem w życiu Związku poprze­dza­ją­cym wyda­nie tego nume­ru mia­ło być, ocze­ki­wa­ne i dużo wcze­śniej usta­lo­ne, spo­tka­nie z zespo­łem Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolnych w Walewicach w dniu 27 mar­ca. Tam mia­ło nastą­pić okre­śle­nie zasad współ­pra­cy i pod­pi­sa­nie sto­so­wa­ne­go poro­zu­mie­nia pomię­dzy PZHK i ANR w zakre­sie hodow­li koni oraz pro­mo­cji pol­skich koni w kra­ju i za gra­ni­cą. Miało - bo spo­tka­nie spa­li­ło na panew­ce.

Planowanego i uzgod­nio­ne­go poro­zu­mie­nia nie uda­ło się pod­pi­sać, gdyż nagle oka­za­ło się, że 1 maja Polska wstę­pu­je do Unii Europejskiej i nikt w Agencji Nieruchomości Rolnych na razie nie zna uwa­run­ko­wań, któ­re będą mia­ły wpływ na kształt pol­skiej hodow­li. Środowisko konia­rzy cze­ka­ło na jasne okre­śle­nie, jak Agencja będzie wypeł­niać powin­no­ści hodow­la­ne. Przecież w, stro­nią­cym od zasad­ni­czych pytań, śro­do­wi­sku Agencji do tej pory nie prze­pro­wa­dzo­no żad­nej, poważ­nej deba­ty nad tym, jak dziś powin­ny wyglą­dać obo­wiąz­ki Agencji i w czym jej szcze­gól­na funk­cja win­na się prze­ja­wiać.

Ciągle nie ma publicz­nej dys­ku­sji o tym, co tak napraw­dę jest bar­dzo waż­ne w kie­ro­wa­niu pol­ską hodow­lą. Najważniejsze zada­nie, któ­re musi być wbi­te w świa­do­mość i pod­świa­do­mość wszyst­kich, to, że Agencja powin­na być po pro­stu na usłu­gach hodow­ców, wypeł­nia­jąc rze­tel­nie wszyst­kie zada­nia hodow­la­ne.

To wszyst­ko moż­na (jeśli się tyl­ko chce) zro­zu­mieć, zda­jąc sobie spra­wę z hie­rar­chii potrzeb i waż­no­ści zadań. Powinności Agencji moż­na defi­nio­wać jako, obcią­żo­ny histo­rycz­ną świa­do­mo­ścią, żywy dys­kurs tra­dy­cji z myślą hodow­la­ną rodzi­mą i świa­to­wą, jako nie­skrę­po­wa­ne reali­zo­wa­nie, w dzi­siej­szym pej­za­żu hodow­la­nej Polski, myśli hodow­la­nych, mają­cych sta­ły pol­ski rdzeń. Prezentowane przez Agencję co jakiś czas „mody­fi­ka­cje” pro­gra­mów roz­pacz­li­wie trą­cą mysz­ką. I nie­uchron­ny, zda­wa­ło­by się, wnio­sek narzu­ca się sam: że szan­sę na wpro­wa­dze­nie życia do tego skost­nia­łe­go mono­li­tu ma jedy­nie zastrzyk nowej krwi.

Ponoć dobry­mi chę­cia­mi pie­kło jest wybru­ko­wa­ne. Chcieliśmy jak naj­le­piej a wyszło jak zwy­kle. No i prze­do­brzy­li­śmy. Drugi numer nasze­go pisma spo­tkał się z kry­ty­ką Czytelników. A kon­kret­nie zarzu­ty doty­czą sza­ty gra­ficz­nej. Myślę, że numer któ­ry wła­śnie dotarł do Państwa, speł­ni ocze­ki­wa­nia, nie tyl­ko co do tre­ści.

Na zakoń­cze­nie, może w tonie samo­uspra­wie­dli­wie­nia, muszą przy­to­czyć opi­nie zawo­dow­ców z bran­ży wydaw­ni­czej. Według nich wszyst­ko jest w nor­mie, bo: „pierw­szy numer się podo­ba, dru­gi jest prze­do­brzo­ny, a trze­ci się nie sprze­da­je”. Oby ten trze­ci ele­ment się nie spraw­dził w naszym przy­pad­ku.

Dziękuje za uwa­gi i tro­skę o kształt pisma. Miłej lek­tu­ry.

Andrzej Sarnowski

W nume­rze:

 • Kronika
 • XXIII Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców
 • Wzrost i roz­wój źre­biąt - Anna Nowicka-Posłuszna, Magdalena Zugehoer
 • Furioso - Przedświty - Adam Jończyk
 • Słów kil­ka o koni­kach - Katarzyna Balińska
 • Dokąd zmie­rzasz mały koni­ku? - Teodor Gronet
 • Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych - Dorota Lewczuk, Andrzej Stasiowski
 • Pierwsze dni życia źre­bię­cia - Grzegorz Majewski
 • Rany u koni, cz. 1 - Grzegorz Nowak
 • Magnetostymulacja w pro­fi­lak­ty­ce i tera­pii koni - Bogumił Wojnowski
 • Against the clock”, cz. 2Jan Skoczylas
 • Sport przez wiel­kie „S”: wszech­stron­ne konie arab­skie - Paulina Peckiel
 • Parkury, cz. 3 - Organizacja pra­cy gospo­da­rza toru - Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski
 • Cykl teo­ria i mecha­ni­ka sko­ku konia - Teoria sko­ku w lite­ra­tu­rze jeź­dziec­kiej - Dorota Lewczuk
 • Ślady pol­skich ras koni na krań­cu Czarnego Lądu - Marta Staszczak
 • Rajdy dłu­go­dy­stan­so­we w Katarze - Cezary Mikołajczyk
 • Wyścigowa rulet­ka - Jakub Kasprzak
 • Kilka uwag do cyklu Parkury - Jan Skoczylas, Krzysztof Koziarowski
 • Pejzaż z koniem w tle - Agnieszka Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok II, nr 2 (3) 2004

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł
www.pzhk.plwww.zzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62, lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
ADRES REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. Mickiewicza 41 • 70-383 Szczecin • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06
REDAKCJA: Andrzej Saranowski, Andrzej Stasiowski, Dominik Gronet, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Alicja Jankowska
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jarosław Romacki

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę