Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 29 | Wiosna 2011, Rok IX Nr 2

Nie taki dia­beł strasz­ny

HiJ nr 29 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok IX Nr 2 (29)
Wiosna 2011

Brawo PZJ! Dzięki aktyw­no­ści kil­ku osób suk­ce­syw­nie od mie­się­cy wdra­ża­ny jest sys­tem szko­leń dla sze­ro­ko poję­tych kadr zawo­do­wych zwią­za­nych z jeź­dziec­twem oraz prze­my­słem koń­skim. Tylko do tej pory uru­cho­mio­no osiem pro­gra­mów unij­nych, któ­re pozwa­la­ją wziąć nasze­mu śro­do­wi­sku 6 milio­nów zło­tych. Na tym nie koniec, bowiem kolej­ne wnio­ski cze­ka­ją na oce­nę. Ich pomyśl­ne zaak­cep­to­wa­nie pozwo­li sko­rzy­stać z następ­nych 10 milio­nów zło­tych. A wszyst­ko to współ­fi­nan­so­wa­ne przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tak, 16 milio­nów zło­tych, może wię­cej, inwe­sty­cji w kapi­tał ludz­ki dała pol­skim konia­rzom Unia Europejska. Unia, któ­rej tak się oba­wia­li­śmy przed 2004 rokiem, snu­jąc czar­ne sce­na­riu­sze – że nas wchło­nie, ogra­bi, zmar­gi­na­li­zu­je. Zwiastowano rychłą oku­pa­cję demo­nicz­nej Brukseli i upa­dek kul­tu­ry naro­do­wej. Straszono pie­kiel­ną ceną, jaką przyj­dzie za człon­ko­stwo zapła­cić. Tymczasem nic podob­ne­go – unij­ne pie­nią­dze sta­ły się wiel­ką szan­są dla Polski i Polaków. Pozwalają zmniej­szać lub wręcz niwe­lo­wać naro­słe nie­gdyś róż­ni­ce spo­łecz­no-eko­no­micz­ne.
Skok, któ­ry doko­nu­je się dzię­ki akce­sji, bez­sprzecz­nie jest nama­cal­ny i doty­czy nie tyl­ko nas, konia­rzy. Wystarczy prze­je­chać przez Polskę, żeby zoba­czyć, jakie zna­cze­nie w wyrów­ny­wa­niu szans ma unij­na kasa. Gdzieś powsta­je ron­do, gdzieś dzie­cia­ki w szko­le mają nową salę gim­na­stycz­ną tudzież pły­wal­nię, gdzieś zapusz­czo­ne regio­nal­ne muzeum, obdra­pa­ny ośro­dek gmin­ny, cza­sa­mi upa­da­ją­ce pań­stwo­we sta­do ogie­rów lub stad­ni­na koni zmie­nia­ją się w nowo­cze­sne obiek­ty. Wreszcie znaj­du­ją się powo­dy, by do zapo­mnia­ne­go dotąd miej­sca w Polsce zaczę­li ścią­gać żąd­ni ory­gi­nal­nych atrak­cji goście, zosta­wia­jąc tam swo­je oszczęd­no­ści i dając ludziom pra­cę, któ­rej ci przez lata nie mie­li. To się nie sta­nie jutro ani poju­trze, może w jed­nym miej­scu za lat 10, a w innym za 20. Ale bez tego, co dzi­siaj daje nam człon­ko­stwo w Unii, te miej­sca mogły­by cze­kać na swo­ją szan­sę do świę­te­go nigdy.
Pomimo zbiu­ro­kra­ty­zo­wa­ne­go pro­ce­su pozy­ski­wa­nia środ­ków z Unii Europejskiej dota­cje powo­li zaczy­na­ją być bar­dzo kon­ku­ren­cyj­nym źró­dłem finan­so­wa­nia koń­skiej przed­się­bior­czo­ści. Jedynym poważ­nym kosz­tem jest tu przy­go­to­wa­nie wnio­sku. Mimo to, nie bacząc na brak gwa­ran­cji suk­ce­su, w listo­pa­dzie 2007 roku PZJ zary­zy­ko­wał, wcho­dząc na dro­gę żmud­ne­go i cza­so­chłon­ne­go apli­ko­wa­nia o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Zatrudniono wów­czas spe­cja­li­stę ds. pozy­ski­wa­nia fun­du­szy z UE Beatę Supeł; potem trwa­ły inten­syw­ne pra­ce nad wyzna­cza­niem celów, skła­da­niem wnio­sków i… uda­ło się! Dzisiaj może­my już mówić o efek­tyw­nym pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji pra­wie 1800 osób zaan­ga­żo­wa­nych pro­fe­sjo­nal­nie bądź ama­tor­sko w życie naszej bran­ży. Wszak nowo­cze­sna hodow­la koni, hipo­te­ra­pia, a tak­że jeź­dziec­two rekre­acyj­ne czy wyczy­no­we nie mogą funk­cjo­no­wać bez sto­sow­nie przy­go­to­wa­nej kadry hodow­ców, mene­dże­rów, tera­peu­tów i tre­ne­rów, któ­rych facho­wo­ści bez­względ­nie potrze­bu­je­my.
W ramach obec­nie reali­zo­wa­nych przez PZJ pro­jek­tów z tzw. kom­po­nen­tem ponadna­ro­do­wym konia­rze, a tak­że wła­ści­cie­le małych i śred­nich firm, orga­ni­za­to­rzy spor­tu czy tury­sty­ki kon­nej, wresz­cie samo­rzą­dow­cy mają oka­zję zapo­znać się z doświad­cze­nia­mi państw Europy Zachodniej w dzie­dzi­nie funk­cjo­no­wa­nia prze­my­słu kon­ne­go, przy­no­szą­ce­go tym pań­stwom zna­czą­ce docho­dy budże­to­we i zapew­nia­ją­ce­go set­ki tysię­cy miejsc pra­cy. Obok tak rysu­ją­cych się per­spek­tyw nie spo­sób przejść obo­jęt­nie.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1936

ZE ŚWIATA

 • Holandia pach­ną­ca... koń­mi, czy­li infor­ma­cja jest naj­waż­niej­sza - Anna Cuber, Andrzej Stasiowski

HODOWLA

 • Niepewny byt ogie­rów - Paulina Peckiel
 • Kilka słów o sza­co­wa­niu war­to­ści hodow­la­nej koni, cz.2 - Dorota Lewczuk
 • Śląski wachlarz moż­li­wo­ści - Paulina Peckiel
 • Inbred w hodow­li koni peł­nej krwi angiel­skiej - Agnieszka Wróblewska
 • Temperament koni zim­no­krwi­stych - Zofia Jaśkowska, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Górecka-Bruzda
 • Parada gwiazd - Jerzy Budny
 • Jakie konie w zakła­dach tre­nin­go­wych? - Władysław Byszewski

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Projekt Stado - Tomasz Siergiej
 • Ogiery w Bogusławicach - Krzysztof Lik
 • Testosteron w powie­trzu - Tomasz Bagniewski
 • Warto było jechać 500 km - Dorota Urbańska
 • Noworoczne pod­su­mo­wa­nie - Andrzej Kosior

KRONIKA

 • Zapraszamy do Klikowej - Teresa Pracuch
 • Wielkopolska zaprzę­żo­na - Ireneusz Kozłowski
 • Hucuły w pre­zen­cie dla Ukrainy - Paulina Peckiel
 • Małopolska zapra­sza  - Teresa Pracuch

SPORT I WYŚCIGI

 • Terapeuta ide­al­ny - Natalia Smagacz
 • Sezon nie­spo­dzia­nek - Łukasz Jankowski, Agata Jankowska-Michalska
 • Sportowcy peł­nej krwi - Jan Skoczylas
 • Nie kupuj kota w wor­ku - Hubert Szaszkiewicz
 • Lepsza fun­da­cja czy sto­wa­rzy­sze­nie? - Agnieszka Sztandar-Sztanderska, Marcin Małek
 • Go for­wards - Dorota Urbańska
 • Ożywić cia­ło i umysł - Paweł Gocłowski
 • Jest takie miej­sce we Wrocławiu - Monika Słowik

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Badanie konia przed zaku­pem - Olga Kalisiak
 • Przywrócić spraw­ność - Olga Kulesza
 • Pastwisko, o jakim marzy koń - Izabela Jaglarz, Kazimierz Kosakowski
 • Piroplazmoza - nowe zagro­że­nie - Jakub Gawor

HISTORIA I KULTURA

 • Ksenofonti „Hippika...” - źró­dła kla­sycz­nej szko­ły jaz­dy kon­nej, cz. 1 - Jacek Łojek
 • Konie w PAP - Ewa Pogodzińska
 • Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej rys histo­rycz­ny, cz. 2 - Michał Wojnarowski
 • 7 mgnień koń­skiej wio­sny - Aleksandra Jaworowska
 • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 10 - Lesław Kukawski

WYNIKI

KALENDARIUM

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok IX, nr 2 (29) 2011

ISSN 1731-5387 • Nakład 4450 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Ireneusz Kozłowski, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę