Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 28 | Zima 2011, Rok IX Nr 1

Koń za komór­kę

25 listo­pa­da „Gazeta Wyborcza” przy­nio­sła (2 dni póź­niej potwier­dzo­ną przez „Fakty” TVN i TVN24 i por­tal onet.pl), szo­ku­ją­cą nie tyl­ko dla konia­rzy wia­do­mość: (...) Po Irlandii błą­ka się 20 tysię­cy porzu­co­nych koni. To ofia­ry kry­zy­su gospo­dar­cze­go, któ­ry nawie­dził wyspę. Większość nie prze­ży­je zimy. (...) Błąkające się żało­śnie bez­pań­skie zwie­rzę­ta to dowód, jak głę­bo­ki kry­zys dotknął Irlandię - zwa­ną nie­daw­no „zie­lo­nym tygry­sem”. (...) Nowobogaccy Irlandczycy kupo­wa­li konie na potę­gę. Traktuje się je tam jak sym­bol sta­tu­su spo­łecz­ne­go. Nigdzie indziej w Europie jeź­dziec­two nie jest tak popu­lar­ne. Konie były świet­nym dodat­kiem do nowe­go domu pod mia­stem. (...) Gdy na fali kry­zy­su zała­ma­ła się gospo­dar­ka, a kraj sta­nął na pro­gu ban­kruc­twa i zapa­no­wa­ło rekor­do­we, 13-pro­cen­to­we bez­ro­bo­cie - Irlandczycy musie­li zre­zy­gno­wać z luk­su­sów. Teraz stoi ponad 30 tysię­cy pusto­sta­nów, a dro­gi i bez­dro­ża prze­mie­rza 20 tysię­cy koni. (...) Przed kry­zy­sem za zwie­rzę trze­ba było zapła­cić co naj­mniej 4 tys. euro, dziś konia moż­na kupić za 50 euro albo wymie­nić za tele­fon komór­ko­wy. Na konie z reno­mo­wa­nych staj­ni, któ­re przed kry­zy­sem sprze­da­wa­no za milion euro, nie ma chęt­nych. (...) W obli­czu plaj­ty hodow­li nie­sprze­da­ne źre­ba­ki trze­ba będzie zastrze­lić, bo nie ma pie­nię­dzy na ich utrzy­ma­nie. (...) Najgorsze ma dopie­ro nadejść. Trawa o tej porze roku tra­ci wła­ści­wo­ści odżyw­cze i konie z dnia na dzień słab­ną. Większość nie prze­ży­je zimy. (...) Obrońcy zwie­rząt doma­ga­ją się, by rząd prze­pro­wa­dził odstrzał bez­dom­nych koni i w huma­ni­tar­ny spo­sób roz­wią­zał pro­blem. (...)
Dlaczego przy­ta­czam tę infor­ma­cję? Bowiem z jed­nej stro­ny win­ni­śmy doce­nić to, że świa­to­wy kry­zys gospo­dar­czy jak dotąd jakoś szczę­śli­wie omi­ja Polskę. Z dru­giej jed­nak stro­ny nikt odpo­wie­dzial­ny nie może nam dać gwa­ran­cji, że tak będzie do defi­ni­tyw­ne­go, tego kry­zy­su, koń­ca. Co musi­my poważ­nie brać pod uwa­gę, ukła­da­jąc m.in. nasze pla­ny hodow­la­ne.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1936
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Prawa ewo­lu­cji - Wojciech Markowski
  • Wszechstronne mło­de konie wyse­lek­cjo­no­wa­ne - Roman Krzyżanowski
  • Gieniusze sto­li­cą raj­dów - Maciej Kacprzyk
  • Konfrontacja w zakła­dach tre­nin­go­wych 2010 - Władysław Byszewski
  • Męska pró­ba sił ślą­za­ków - Janusz Lawin
  • Najlepsi z rodów - Marek Gibała
  • Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych - Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz, Jerzy Gawarecki
  • Udany rok mysza­ków - Zbigniew Jaworski
  • Kilka słów o sza­co­wa­niu war­to­ści hodow­la­nej koni, cz. 1 - Dorota Lewczuk
  • Nauka naj­waż­niej­sza - Anna Cuber, Andrzej Stasiowski
  • Lepiej raz na dwa lata - Ewelina Cześnik
  • Rajskie konie - Magdalena Solan
  • Bliżej natu­ry - Andrzej Makacewicz
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Jubileusz w Rudawce Rymanowskiej - Marek Gibała
  • Sztumy w Olsztynie - Ewa Jastrzębska
  • Śląskie debiu­ty - Katarzyna Wiszowaty
  • Czempionat w wol­nych sko­kach - Marek Hołda
  • Udórz miał szczę­ście - Maciej Wyszomirski
  • III Dzień Konia Zimnokrwistego - Jacek Kozik
  • Za lisem w Białce - Katarzyna Milbrat
  • Konikowy zawrót gło­wy - Joanna Szulowska
  • Miss Polonia z Klęku - Krzysztof Lik
  • Premiowanie Źrebiąt Ras Szlachetnych - Krzysztof Lik
  • Grubasy w szla­chet­nej opra­wie - Jacek Hebda
  • VII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni - Anna Kęszka
  • Pomorskie dia­men­ty - Tomasz Bagniewski
  • Polski ród górą - Tomasz Bagniewski
  • Pięć czwó­rek w Turku - Jarosław Szymoniak
 • KRONIKA
  • Odszedł Palegro - Hubert Szaszkiewicz
  • Wspomnienie o Henryku Huczu
  • Zaprzęgi z Gostynia - Dariusz Śląski
  • Nagroda peł­nej krwi
  • Żegnamy Piotra Migdalskiego - Michał Wierusz-Kowalski
  • Bliźniaki
  • Dwudziesty sztan­dar w Wielkopolsce
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 5 - Marcin Szczypiorski
  • Przed rocz­ni­cą EEF - Michał Wróblewski
  • WEG Kentucky - Michał Wróblewski
  • Sprawni w sio­dle - Tomasz Zdańkowski
  • Trzymać rękę na pul­sie - Łukasz Jankowski
  • Debiut czy game-over? - Jan Skoczylas
  • Tiumen - zázrak příro­dy - Jacek Łojek
  • Nadzieje na przy­szłość - Paweł Gocłowski
  • Partynice - bilans po sezo­nie - Monika Słowik
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
 • HISTORIA I KULTURA
  • Polski Związek Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej rys histo­rycz­ny, cz. 1 - Michał Wojnarowski
  • Tekst Kikkulego - Jacek Łojek
  • W świe­cie sta­rych powo­zów - Ireneusz Kozłowski
  • Polskie staj­nie - Małgorzata Sieradzan
  • Pędzi, pędzi kulig - Aleksandra Jaworowska
  • Zima w muzeum
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 9 - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok IX, nr 1 (28) 2011

ISSN 1731-5387 • Nakład 4450 egz. • Cena 18,99 zł (w tym 5% VAT)
www.pzhk.plwww.hij.com.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Tomasz Bagniewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Hubert Szaszkiewicz, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę