Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 27 | Jesień 2010, Rok VIII Nr 4

Gałąź czy listek...

Pewien zaprzy­jaź­nio­ny sad­dle­fi­ter obsłu­gu­je w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej 215 staj­ni. Każdą zamiesz­ku­je śred­nio 30 koni, co daje łącz­nie ok. 6500 ogo­nów. Dużo to czy mało jak na 3-milio­no­wą lokal­ną spo­łecz­ność sku­pio­ną wokół sto­li­cy 40-milio­no­we­go kra­ju? Dwa konie na 1000 osób... Zaledwie 600 km na zachód wskaź­nik ten jest czte­ry razy wyż­szy. Czyżby ber­liń­czy­cy bar­dziej kocha­li konie? Nie, są po pro­stu zamoż­niej­si! U nas mie­sięcz­ne kosz­ty upra­wia­nia jeź­dziec­twa (pen­sjo­nat, kowal, wete­ry­narz, sprzęt itd.) docho­dzą do 1500 zło­tych, więc podob­nie jak żeglar­stwo czy golf jest to hob­by dla lepiej sytu­owa­nych. Mimo to - nawet jeśli nazwie­my koń­ską bran­żę niszą - trud­no wzgar­dzić seg­men­tem ryn­ku gene­ru­ją­cym na samym tyl­ko Mazowszu, lek­ko kal­ku­lu­jąc, 100 mln zło­tych rocz­nie, a w ska­li kra­ju podob­no nawet kil­ka miliar­dów! Zatem czy może­my już mówić o „prze­my­śle kon­nym”?
Ubiegły rok przy­niósł ok. 70 tys. ziden­ty­fi­ko­wa­nych koni i był rze­czy­wi­ście rekor­do­wy. W tej licz­bie ok. 45 tys. sta­no­wi­ły źre­bię­ta, nato­miast 25 tys. star­sze konie, któ­re zosta­ły zgło­szo­ne do iden­ty­fi­ka­cji, ponie­waż wła­ści­cie­le chcie­li dopeł­nić for­mal­no­ści przed wej­ściem w życie obo­wiąz­ku iden­ty­fi­ka­cji za pomo­cą czi­pów. Bieżący rok jest już zde­cy­do­wa­nie słab­szy - do tej pory ziden­ty­fi­ko­wa­li­śmy ok. 34 tys. koni, w tym tyl­ko 6 tys. szla­chet­nych. Chyba kry­zys w hodow­li, któ­ry dotknął Europę Zachodnią, zaczy­na powo­li docie­rać do Polski. Drastyczny spa­dek licz­by pokry­tych kla­czy w 2010 r., szcze­gól­nie wśród ras szla­chet­nych, to już fakt. I w bli­skiej per­spek­ty­wie raczej trud­no mówić o jakiejś zasad­ni­czej popra­wie. Trudno będzie dogo­nić świat i kon­ku­ro­wać z ofer­tą hodow­la­nych potęg. Przecież choć­by Niemcy mają zare­je­stro­wa­nych ok. 75 tys. kla­czy szla­chet­nych, a my w księ­gach głów­nych i wstęp­nych odno­to­wa­li­śmy ogó­łem 9,5 tys. kla­czy szla­chet­nych czyn­nych w roz­ro­dzie w roku 2009.
Tymczasem ten­den­cje obser­wo­wa­ne w pogło­wiu koni w Polsce nie są jed­no­znacz­ne. Nie do koń­ca wia­do­mo, czy ich licz­ba rośnie, czy spa­da. Według danych GUS - ze spi­su powszech­ne­go w 2002 r. - w Polsce było ok. 330 tys. koni, ale sam urząd przy­znał, że nie ma w tej licz­bie koni poza gospo­dar­stwa­mi rol­ny­mi. Z kolei według bazy Polskiego Związku Hodowców Koni aktu­al­nie w Polsce jest ok. 350 tys. koni, z cze­go ok. 215 tys. to zim­no­krwi­ste i pogru­bio­ne, a 135 tys. szla­chet­ne i kuce. W tym roku cze­ka­my na wyni­ki kolej­ne­go powszech­ne­go spi­su i opu­bli­ko­wa­nia danych przez GUS. Będziemy wów­czas bli­żej odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy prze­mysł kon­ny to dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się gałąź gospo­dar­ki czy jesz­cze listek wyma­ga­ją­cy wciąż solid­nych nakła­dów pra­cy.
Czy nie za wcze­śnie więc, aby Państwo ogra­ni­cza­ło wspar­cie dla hodow­li i jeź­dziec­twa? Czy decy­den­ci nie dostrze­ga­ją poten­cja­łu drze­mią­ce­go w bran­ży kon­nej? Czy stać Polskę na dal­szą nie­fra­so­bli­wą poli­ty­kę zwi­ja­nia, a nie roz­wi­ja­nia? Dylematy szcze­gól­nie istot­ne w kon­tek­ście pla­nów MRiRW ad. wyco­fy­wa­nia się z utrzy­my­wa­nia w zaso­bach ANR kolej­nych stad ogie­rów i stad­nin koni.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1933 r.
 • WYWIAD
  • Lobby sędziow­skie - mity czy fak­ty - Michał Wierusz-Kowalski
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Sztafeta poko­leń. 125 lat Stada Ogierów w Gnieźnie - Jarosław Szymoniak
  • Importy w Janowie - Ewa Jastrzębska
  • Dobre, bo pol­skie... zim­no­krwi­ste w Szepietowie - Ewa Jastrzębska
  • Posadowo reak­ty­wa­cja - Piotr Helon
  • Dni Koni w Chodzieży - Dobrochna Olesińska
  • Premiowanie źre­biąt w Sierakowie - Janusz Skórkowski
  • Stara Kamienica z zaprzę­go­wym zacię­ciem - Ewelina Skórzewska
  • Wielka Gonitwa Chłopska obcho­dzi 10. uro­dzi­ny - Joanna Mularczyk, Henryk Kamyk
  • Donna Prima, Kamelia i Lucilla - Tomasz Bagniewski
  • 60 dni dziel­no­ści - Tomasz Bagniewski
  • Szczęśliwa trzy­nast­ka - Beata Kapica, Katarzyna Komandera
  • Bazyliada - Ireneusz Wasilewski
  • Sielski” Zajazd Huculski - Marek Gibała
  • Sabar i spół­ka - Marek Gibała
  • Jak daw­niej bywa­ło, czy­li rzecz o wysta­wach koni zim­no­krwi­stych - Beata Karpeta
  • Gościnne Kozienice - Jacek Hebda
  • Mocna staw­ka w Sitnie - Katarzyna Milbrat
  • V Przegląd Kuców Felińskich - Joanna Szulowska
  • Tuczna pro­mu­je gru­ba­sy - Jacek Kozik
  • Premia dla Biegacza - Joanna Szulowska
 • KRONIKA
  • Sztandar w Słupcy - Jarosław Szymoniak
  • Wystawa w Gołańczy - Jarosław Szymoniak
  • Mefisto - pra­wy dysz­lo­wy - Mateusz Staszałek
  • Ekologiczna „śmie­ciar­ka” - Joanna Szulowska
  • Araby, kry­zys i... wichu­ra - Katarzyna Błesznowska
  • Ślązaczki na pró­bie w Sadowie - Beata Kapica
  • Nowa sie­dzi­ba - Beata Karpeta
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 4 - Marcin Szczypiorski
  • Aleja gwiazd - Wojciech Markowski
  • Więcej empa­tii - Dorota Urbańska
  • Powożenie przez prze­szko­dy - Piotr Helon
  • Zaprzęgi na zakrę­cie - Tadeusz Kodź
  • O czym na zjeź­dzie? - Tomasz Mossakowski
  • Rzetelna pra­ca i prze­łom - Łukasz Jankowski
  • Jakie to pro­ste! cz. 2 - Jan Skoczylas
  • Tajemnica suk­ce­su
  • Służewiecka eli­ta 2010 - Paweł Gocłowski
  • Kalendarium gonitw - Tor Służewiec 2010
  • Najlepsze konie z Europy Centralnej wystą­pią na Służewcu - Jan Zabieglik
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Odrobaczanie koni - koniecz­ność czy zbęd­ny wyda­tek - Jakub Gawor
  • Pod opie­ką pro­bio­ty­ków - Izabela Jaglarz
 • KULTURA I HISTORIA
  • Galopem z kame­rą i mikro­fo­nem - Ewa Pogodzińska
  • Śladami Mistrzów
  • Jesień w muzeum
  • Na począt­ku był koń - Aleksandra Jaworowska
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VIII, nr 4 (27) 2010

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę