Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 26 | Lato 2010, Rok VIII Nr 3

Ogon mer­da psem?

Wszyst­ko stoi na gło­wie. - Zabrońcie jesz­cze sprze­da­ży kle­jów i roz­pusz­czal­ni­ków - krzy­czy roz­dy­go­ta­ny poseł w cza­sie deba­ty sej­mo­wej poświę­co­nej ogra­ni­cze­niu dostę­pu mło­dzie­ży do środ­ków odu­rza­ją­cych.
- Wódki nie ska­su­je­cie, bo sami lubi­cie wypić! - doda­je. Niechybnie Fryderyk Nietzsche ma rację - co cię nie zabi­je, to cię wzmoc­ni...
Każdy poziom absur­du jeste­śmy w sta­nie zaab­sor­bo­wać, tak że aneg­do­ta - dla­cze­go pies macha ogo­nem? bo ogon nie unie­sie psa - wyda­je się tyl­ko pozor­nie śmiesz­na. Zatem, żeby nie odwró­cić kota ogo­nem i wydat­nie zobra­zo­wać pro­blem pew­nej nie­sta­ło­ści emo­cjo­nal­nej i mer­kan­ty­li­zmu tra­wią­ce­go śro­do­wi­sko konia­rzy (jak każ­de inne zresz­tą), popa­trz­my na trzy róż­ne warian­ty posta­wy wobec pie­nią­dza.

 1. Pomimo nie­zwy­kle lukra­tyw­nych pro­po­zy­cji zaku­po­wych, jakie otrzy­mu­ją nasi czo­ło­wi zawod­ni­cy dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia, wciąż trzy­ma­ją pod sobą per­spek­ty­wicz­ne konie. I oby tak wytrwa­li choć do IO Londyn 2012.
 2. Zawodnik z ogrom­nym poświę­ce­niem wal­czy o obec­ność pol­skiej czwór­ki zaprzę­go­wej na mię­dzy­na­ro­do­wej are­nie i zwień­cze­nie tego­rocz­ne­go sezo­nu star­tem na MŚ w Kentucky. Codziennie bory­ka się z nie­do­pię­tym budże­tem, a wyjazd za Ocean kosz­mar­nie dro­gi. Mimo roz­licz­nych dyle­ma­tów natu­ry eko­no­micz­nej wie­rzy jed­nak w powo­dze­nie na naj­waż­niej­szej dla nie­go impre­zie. Niestety, aby pokryć kosz­ty repre­zen­to­wa­nia kra­ju w USA, będzie zmu­szo­ny pod­jąć przy­krą decy­zję - roz­sta­nia się z pod­sta­wo­wą czwór­ką koni, któ­rą po pro­stu po prze­cię­ciu linii mety na pniu sprze­da.
 3. Jakaż była nasza radość, gdy w mar­cu zapa­dła decy­zja doty­czą­ca udzia­łu Polaków w Top Lidze. W wyni­ku indy­wi­du­al­nych, poważ­nych roz­mów pada­ły dale­ko idą­ce dekla­ra­cje i entu­zja­stycz­ne zapew­nie­nia ze stro­ny spon­so­rów, wła­ści­cie­li oraz zawod­ni­ków. Wszyscy pia­li, że to szan­sa, pre­stiż, pre­zent od losu. Niestety, PZJ nie PZPN, set­ka­mi milio­nów nie obra­ca, ergo - ma nie­wiel­ką siłę spraw­czą w dobie dra­pież­nej komer­cja­li­za­cji. Za nami czte­ry star­ty, czy­li jeste­śmy na pół­met­ku i... nie ma już kto i na czym jechać. Bowiem wcze­śniej­sze „dżen­tel­meń­skie” umo­wy oka­za­ły się guzik war­te. Najlepsze, przy­szło­ścio­we pary koń - jeź­dziec szyb­ko zosta­ły zde­kom­ple­to­wa­ne w wyni­ku intrat­nych trans­ak­cji han­dlo­wych tudzież biz­ne­so­wych prio­ry­te­tów. A szko­da, bo zdo­ła­li­śmy poka­zać lwi pazur, za co bra­wa nale­żą się wszyst­kim nie­za­wod­nym człon­kom eki­py tre­ne­ra Rudigera Wassibauera.

Próbuję dopa­trzyć się w pawich pió­rach cze­goś waż­niej­sze­go od próż­nych pobu­dek (dowar­to­ścio­wa­nie się kasą) i przejść do spraw napraw­dę war­to­ścio­wych - honor, patrio­tyzm, god­na repre­zen­ta­cja. Jeśli kadra ma wystę­po­wać na świa­to­wych hipo­dro­mach z bia­łym orłem w kla­pie, to niech nad tymi i inny­mi pió­ra­mi oraz pta­si­mi ale­go­ria­mi trosz­kę reflek­sji w sobie wzbu­dzi... Inaczej koń­ca star­tów w żad­nym cyklu nie docze­ka­my, pol­skie­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go na zachod­nim forum nie poka­że­my, nie zła­pie­my bez­cen­ne­go doświad­cze­nia w kon­fron­ta­cji z czo­łów­ką ran­kin­gów, bowiem ugrzęź­nie­my w małych przy­zwy­cza­je­niach, któ­rym każ­do­ra­zo­wo kró­lu­je mamo­na. Czy pozwo­li­my, aby for­sa nami rzą­dzi­ła?

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 9, 1936
 • WYWIAD
  • Za krót­ka koł­dra - Michał Wierusz-Kowalski
 • HODOWLA
  • XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich - Jacek Kozik
  • Hodowcy gwiazd - Ewelina Cześnik
  • Francuskie reflek­sje z Młodzikowa, czy­li o Krajowym Czempionacie Koni Rasy SP - Małgorzata Józwik, Anna Cuber
  • Inspektor hodow­la­ny daw­niej i dzi­siaj - Władysław Byszewski
  • W pogo­ni za marze­nia­mi - Krzysztof Tomaszewski
  • Doskonalenie pol­skich koni wierz­cho­wych - Dorota Lewczuk
  • Jak pozy­skać fun­du­sze na konie, cz. 1 Europejski Fundusz Społeczny - Agnieszka Sztandar-Sztanderska
  • Zmiany potrzeb­ne od zaraz - Władysław Brejta
  • Dlaczego indeks war­to­ści użyt­ko­wej, cz. 2 - Szczepan Chrzanowski
  • Szlak wina i koni - Grażyna Polak
  • Dzień Woźnicy - siód­ma edy­cja - Ewa Jastrzębska
  • Zwierzęta, któ­re leczą. Psychoterapia wspie­ra­na przez kon­takt z koniem - Berenika Bratny, Zbigniew Jaworski
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Lubuska sześć­dzie­siąt­ka - Piotr Helon
  • Wyważona Libra - Tomasz Bagniewski
  • Powozy zje­cha­ły pod zamek - Marek Żuławski
  • Olbrzymy zim­nej krwi - Jacek Kozik
  • Łowcy skar­bów - Jacek Kozik
  • Małe jest pięk­ne - Joanna Szulowska
  • Nadbużańska majów­ka - Katarzyna Milbrat
  • Śladami ryce­rzy - Katarzyna Milbrat
  • Święto Konia w Siedlcu - Ewelina Skórzewska
  • Pojedynek ora­czy w Złotym Potoku - Joanna Mularczyk
  • W kolej­ce do Klikowej - Agnieszka Olkuska
  • Z hucu­łem przez doli­nę Narwi - Anna Pycak
 • KRONIKA
  • Premiowanie źre­biątDobrochna Olesińska
  • Szkolenie dla budow­ni­czych ście­żek hucul­skich - Marek Gibała
  • Związek Hodowców Koni Wielkopolskich - Dobrochna Olesińska
  • Wspomnienie o inży­nie­rze Konstantym Szuku - Wiesław Niewiński
  • Straciliśmy Piotra Nurowskiego
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Oczami zawod­ni­ka - Dorota Urbańska
  • Spotkanie tre­ne­rów ujeż­dże­nia - Janusz Lawin
  • Skokowe impre­sje - Łukasz Jankowski
  • Czy war­to czy­tać książ­ki? - Wacław Pruchniewicz
  • Jakie to pro­ste! - Jan Skoczylas
  • Milerskie kla­sy­ki i Derby Gala - Paweł Gocłowski
  • Polska pry­wat­na hodow­la trzy­ma się moc­no! - Jan Zabieglik, Krzysztof Romaniuk
  • Kalendarium gonitw - Tor Służewiec 2010
  • Trzy w jed­nym - Monika Słowik
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Behawioryzm bez tajem­nic - Joanna Ignor, Katarzyna Śliwka
  • Pożyteczne mikro­or­ga­ni­zmy ratun­kiem dla powo­dzian - Sławomir Gacka
  • Pasożyty u źre­biąt, cz. 3 - Gzy - Jakub Gawor
  • Stamm 30. Stabilizator tych, któ­rzy są pierw­si na mecie! (tekst spon­so­ro­wa­ny)
  • O kol­ce pra­wie wszyst­ko, cz. 2 - Paweł Dukacz
 • KULTURA I HISTORIA
  • Magia ekra­nu - Jan Okulicz
  • Uroda hipo­lo­gicz­nej archi­tek­tu­ry - Małgorzata Sieradzan
  • Wielka włó­czę­ga
  • Lato w muzeum
  • Malowane konie XX wie­ku - Aleksandra Jaworowska
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 8 - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VIII, nr 3 (26) 2010

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
KOREKTA: Krystyna Koziorowska • OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę