Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 25 | Wiosna 2010, Rok VIII Nr 2

Potrzebujemy waria­tów

Opowia­dał mi cał­kiem nie­daw­no pan mgr Władysław Byszewski, jak będąc człon­kiem kadry naro­do­wej skocz­ków - obok m.in. Mariana Babireckiego, Mariana Kowalczyka, Andrzeja Kobylińskiego i Jana Nowaka pod wodzą tre­ne­ra Jana Mossakowskiego- przez sze­reg lat bra­li udział w zawo­dach CHIO w Akwizgranie. Swoją dro­gą trud­no dziś uwie­rzyć, że nie jeź­dzi­li tam sta­ty­sto­wać. Każdego roku na słyn­nej prze­szko­dzie wod­nej w roli „machał­ki” (sędzie­go na par­ku­rze z cho­rą­giew­ką) stał nie­ska­zi­tel­nie ubra­ny- i oczy­wi­ście w melo­ni­ku- wła­ści­ciel jed­nej z miej­sco­wych aptek. Stanowisko to „odzie­dzi­czył” po swo­im ojcu. Obecnie, być może, stoi tam co roku jego wnuk...
Osobiście znam przy­pa­dek, kie­dy to przez ponad 30 lat sędzią na prze­szko­dzie zwa­nej scho­da­mi pod­czas dorocz­nych CCI w Badminton była Lady Barbara Legge-Kwiatkowska, cór­ka Lorda Williama, 7th Earl of Dartmouth. I mimo że angiel­ska pogo­da na ogół zmu­sza­ła ją do przy­wdzia­nia ole­ja­ka i kalo­szy, z jed­na­ko­wym entu­zja­zmem cze­ka­ła na kolej­ne zawo­dy. Teraz ten sam honor i przy­jem­ność odnaj­du­je w tym jej wnucz­ka...
Oto przy­kła­dy wolon­ta­ria­tu w kra­jach o nie­prze­rwa­nej zawi­ro­wa­nia­mi histo­rii tra­dy­cji. Tradycji, któ­ra w Polsce zosta­ła nie­ste­ty znisz­czo­na pół­wiecz­nym epi­zo­dem komu­ni­zmu. Od 20 lat z mozo­łem pró­bu­je­my wskrze­sić spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, któ­re­go istot­ną skła­do­wą win­no być poczu­cie zaan­ga­żo­wa­nia i współ­od­po­wie­dzial­no­ści za ota­cza­ją­cy nas świat. Dotyczy to rów­nież odra­dza­ją­cej się insty­tu­cji wolon­ta­ria­tu czy­li bez­in­te­re­sow­ne­go, pod­ję­te­go bez przy­mu­su, entu­zja­stycz­ne­go dzia­ła­nia dla wspól­ne­go dobra. Sporo do zro­bie­nia w tej mate­rii pozo­sta­je tak­że na naszym koń­skim podwór­ku. Zarówno sport wyczy­no­wy, jak i sze­ro­ko poję­ta rekre­acja, prze­glą­dy hodow­la­ne, wysta­wy, wyści­gi i inne koń­skie wyda­rze­nia nie­zbęd­nie potrze­bu­ją spon­so­rów. Ale rów­nie waż­nym ele­men­tem całej ukła­dan­ki są ci, bez któ­rych nie mogła­by się odbyć żad­na impre­za -czy­li wolon­ta­riu­sze, rze­sza ludzi dobro­wol­nie pra­gną­cych słu­żyć spra­wie. Za ów trud, czas i poświę­ce­nie win­ni­śmy im sza­cu­nek oraz zapew­nie­nie satys­fak­cji. Wszak z bra­ku mate­rial­nych korzy­ści zasłu­gu­ją na gwa­ran­cję doce­nie­nia z naszej stro­ny. Inaczej żaden, nawet naj­bar­dziej odda­ny swej pasji wariat nie wej­dzie wię­cej w taki wolon­ta­riat...

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1933 r.
 • ZAPRZĘGI
 • HODOWLA
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Parada ogie­rów - Tomasz Bagniewski
  • Lubuskie kla­cze zda­ły egza­min - Piotr Helon
  • Czas na pokaz - Dobrochna Olesińska
  • Lubelski jubi­le­usz - Jacek Kozik
  • Michelin przed sezo­nem - Tomasz Bagniewski
  • I Roztoczańska Gala Koni - Katarzyna Milbrat
  • Małopolska zapra­sza w czerw­cu - Magdalena Błaż
 • KRONIKA
  • Wspomnienie o Marku Bobowskim - Zbigniew Jaworski
  • Wspomnienie o Krzysztofie Tyszko - Tadeusz Głoskowski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Puchar ura­to­wa­ny! - Michał Wierusz-Kowalski
  • Co przy­nie­sie nam sezon 2010? - Tomasz Mossakowski
  • Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 3 - Marcin Szczypiorski
  • Win-win, czy­li wygraj­my razem - Szymon Tarant
  • Polska duma, czy­li zwy­cięz­cy 2009 - Anna Cuber i Andrzej Stasiowski
  • Prestiżowe nomi­na­cje - Marek Hołda
  • Czas na Europę - Michał Wróblewski
  • Kryzys na zie­lo­no - Agnieszka Wróblewska
  • Niemożliwe sta­ło się moż­li­we - Łukasz Jankowski
  • Kilka słów o repro­duk­to­rach - Paweł Gocłowski
  • Zaprzęgi wja­dą na Partynice - Monika Słowik
  • Być tre­ne­rem... - Jan Skoczylas
  • RESOLVE IG - inno­wa­cja zamiast imi­ta­cji (tekst spon­so­ro­wa­ny) - Piotr Szaturski
  • Wypasione marze­nie - Piotr Stypiński
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Pożyteczne mikro­or­ga­ni­zmy dla zdro­wia konia (tekst spon­so­ro­wa­ny) - Sławomir Gacka
  • Pasożyty u źre­biąt, cz. 2 - słup­kow­ce i tasiem­ce - Jakub Gawor
  • O kol­ce pra­wie wszyst­ko - Paweł Dukacz
 • KOŃ W SZTUCE
  • Narodziny Pegaza - Aleksandra Jaworowska
 • HISTORIA
  • Stadniny i sta­da jako zabyt­ki archi­tek­tu­ry kra­jo­bra­zu - Małgorzata Sieradzan
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 7 - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • KALENDARIUM
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VIII, nr 2 (25) 2010

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę