Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 24 | Zima 2010, Rok VIII Nr 1

Spiesz się powo­li

HiJ nr 24 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok VIII Nr 1 (24)
Zima 2010

W zato­mi­zo­wa­nym spo­łe­czeń­stwie nie ma już miej­sca na patrio­tyzm czy hero­icz­ne poświę­ce­nie się dla współ­o­by­wa­te­li. Jest ono popu­la­cją bier­nych odbior­ców kul­tu­ry maso­wej. Powstaje jako sku­tek oddzia­ły­wa­nia nega­tyw­nych pro­ce­sów zwią­za­nych z indu­stria­li­za­cją i urba­ni­za­cją. Następuje dez­in­te­gra­cja tra­dy­cyj­nych struk­tur spo­łecz­nych wraz z ich war­to­ścia­mi, nor­ma­mi i kon­tro­lą spo­łecz­ną, upa­dek reli­gii, zmia­na sty­lu pra­cy na zme­cha­ni­zo­wa­ną i mono­ton­ną; szcze­gól­nie gdy w kie­sze­ni każ­de­go doro­słe­go czło­wie­ka tele­fon komór­ko­wy, a w co dru­gim domu inter­net, spod „wpły­wu” któ­rych to narzę­dzi coraz trud­niej się wyswo­bo­dzić.
Tak, funk­cjo­nu­je­my dzi­siaj w coraz więk­szym bie­gu, bez­re­flek­syj­nie odpo­wia­da­jąc na kolej­ną pocz­tę maj­lo­wą bądź chma­ry SMS-ów, nagmin­nie kwi­to­wa­nych akro­ni­mem ASAP -as soon as possi­ble... (z ang. dzia­łaj tak szyb­ko, jak to tyl­ko moż­li­we). Szybko, szyb­ciej, za szyb­ko, aby zauwa­żyć, że życie ucie­ka. Nim się spo­strze­ga­my, prze­cie­ka przez pal­ce do ostat­niej kro­pli. Tymczasem jak pięk­nie brzmi łaciń­ski afo­ryzm: festi­na len­te - spiesz się powo­li. Mówiąc inny­mi sło­wy - nie dzia­łaj pochop­nie, wyha­muj, przej­rzyj na oczy, bo wokół tyle war­to­ścio­wych ini­cja­tyw, rze­czy, ludzi bez­pow­rot­nie zni­ka z fir­ma­men­tu.
Warto, aby­śmy i my konia­rze, choć na prze­ło­mach kalen­da­rzy, uzmy­sło­wi­li sobie, ile tra­ci­my, gna­jąc na zła­ma­nie kar­ku, ergo - nie potra­fiąc odno­to­wać tylu pozy­tyw­nych fak­tów, któ­re dumy i otu­chy win­ny nam dostar­czać. Wszak kolej­ny suk­ces janow­skiej aukcji Pride of Poland w obli­czu sza­le­ją­ce­go świa­to­we­go kry­zy­su to chy­ba nie­wy­mu­szo­ny pre­tekst do rado­ści. Podobnie jak histo­rycz­ny, ze wszech miar uda­ny finał Pucharu Świata w WKKW, któ­re­go Polska była gospo­da­rzem, dalej - uru­cho­mie­nie cyklicz­ne­go maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” na ante­nie TVP Sport, wej­ście Polskiego Związku Hodowców Koni do WBFSH (Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych), pospo­li­te rusze­nie „SOS dla Stad”, tudzież bli­skie otwar­cia dla naszej kadry naro­do­wej sko­ków przez prze­szko­dy wro­ta do Superligi FEI. Tylko tyle albo aż tyle spek­ta­ku­lar­nych tema­tów może roz­po­go­dzić obli­cza konia­rzy, dość zwol­nić tem­pa... Zatem w nad­cho­dzą­cym wiel­ki­mi kro­ka­mi nowym 2010 roku daj­my sobie szan­sę na odro­bi­nę zado­wo­le­nia z ota­cza­ją­cej nas tej dobrej rze­czy­wi­sto­ści hodow­la­no-jeź­dziec­kiej, jed­no­cze­śnie nie roz­dra­pu­jąc nicze­go, nie jątrząc, nie uty­sku­jąc bez prze­rwy. Uwierzcie Państwo, bez cie­nia huc­py, w zupeł­nie obiek­tyw­ne powo­dy do satys­fak­cji.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”, 1937 r.

KONIE I MEDIA

 • Koński kod DNA w świe­cie tele­wi­zji - Michał Wierusz-Kowalski
 • Ze spon­so­rem jak z rodzi­ną - Jan Okulicz
 • O komen­to­wa­niu, tele­wi­zji i oglą­dal­no­ści - Marek Szewczyk

HODOWLA

 • Stada Ogierów prze­ży­tek czy wyzwa­nie? - Władysław Byszewski
 • Perły w koro­nie - Małgorzata Sieradzan
 • Sieraków - naj­star­sze Stado Ogierów na zie­miach pol­skich, cz. 3 - Anna Nowicka-Posłuszna
 • Sto dni pró­by - Piotr Helon
 • Ogiery wcho­dzą do gry - Paulina Peckiel
 • Najlepszy Rejent w Książu - Janusz Lawin
 • Kultywować tra­dy­cję - Ewa Jastrzębska
 • Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2009 roku - pod red. Wiesława Niewińskiego
 • Koników coraz wię­cej - Zbigniew Jaworski
 • Dokąd zmie­rzasz koni­ku pol­ski? - Zbigniew Jaworski
 • O przy­szło­ści ras zacho­waw­czych - Jędrzej Krupiński, Tadeusz Jezierski
 • Ewolucja pro­gra­mów ochro­ny - głos w dys­ku­sji - Zbigniew Jaworski
 • Jak pol­skie hucu­ły pod­bi­ja­ły Austrię - Andrzej Stasiowski
 • CIAA śle­dzi księ­gi - Ewelina Cześnik

WIEŚCI Z REGIONÓW

 • Ocenić źre­bię­ta - Tomasz Bagniewski
 • Renesans w Udorzu - Beata Kapica, Katarzyna Komandera
 • Premiowanie źre­biąt w Ciełuszkach - Agnieszka Kondratiuk
 • Poświęcenie Sztandaru Powiatowego Koła ZHK w Chodzieży - Dobrochna Olesińska
 • Lubelski jubi­le­usz

KRONIKA

 • Kurs na fry­za - MonikaKozacz
 • PZHK człon­kiem WBFSH
 • Polskie konie i PZHK w świa­to­wym ran­kin­gu WBFSH/FEI
 • Wspomnienie o Aleksandrze Korab Chajęckim - Władysław Byszewski
 • Wspomnienie o Jerzym „Jerzyku” Jednaszewski - Katarzyna Błesznowska
 • Szyk i ele­gan­cja - Barbara Czarnecka
 • Gostyńskie zaprzę­gi

SPORT I WYŚCIGI

 • Skoki mają się dobrze - Łukasz Jankowski
 • Horse indu­stry - idee, ini­cja­ty­wy, nadzie­je - Marek Grzybowski
 • Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 2 - Marcin Szczypiorski
 • Galowo i jesien­nie - Paweł Gocłowski
 • Partynice 2009 - Monika Słowik
 • Egzamin na czem­pio­na, cz. 2 - Grażyna Polak
 • Trening czy tuning - Jan Skoczylas
 • Waga nawad­nia­nia - Piotr Szaturski

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Znaczenie pastwisk w żywie­niu i cho­wie koni, cz. 1 - Piotr Stypiński
 • Przygotowanie kla­czy do sta­nów­ki - Roman Krzyżanowski
 • Pasożyty u źre­biąt, cz. 1 - węgo­rek i gli­sta - Jakub Gawor

KOŃ W SZTUCE

 • Ź jak... źre­bak - Aleksandra Jaworowska

HISTORIA

 • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 6 - Lesław Kukawski

WYNIKI

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VIII, nr 1 (24) 2010

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Jacek Kozik, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Małgorzata Sieradzan, Jan Skoczylas, Monika Słowik, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę