Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 23 | Jesień 2009, Rok VII Nr 4

Przyjdzie walec i wyrów­na...?

Kiedy z koń­cem ubie­głe­go roku z ini­cja­ty­wy gru­py osób (pośród któ­rej zna­la­złem się i ja) zaczę­ła kieł­ko­wać myśl, któ­ra w rezul­ta­cie zaowo­co­wa­ła akcją na rzecz rato­wa­nia upa­da­ją­cych ośrod­ków pań­stwo­wej hodow­li zaro­do­wej, sądzi­li­śmy, że spo­tka się ona z jed­no­znacz­nym i sze­ro­kim popar­ciem.
Od mie­sią­ca ist­nie­je stro­na inter­ne­to­wa „SOS dla Stad”. I co?! I wstyd powie­dzieć - nic!
Nie tyl­ko nie spo­tka­ło się to z ocze­ki­wa­ną reak­cją nasze­go śro­do­wi­ska, lecz prze­ciw­nie - sądząc po lek­tu­rze więk­szo­ści postów (wpisów/komentarzy) na wybra­nych forach bran­żo­wych domi­nu­je posta­wa powszech­nej nega­cji. Internauci pod­da­ją miaż­dżą­cej kry­ty­ce potrze­bę ist­nie­nia, choć­by w ogra­ni­czo­nej licz­bie, Stad Ogierów. Nikt nie wie­rzy w celo­wość ist­nie­nia obiek­tów pro­mie­niu­ją­cych kul­tu­rą hodow­la­ną, koń­skim oby­cza­jem i tra­dy­cją oraz spor­tem jeź­dziec­kim. Gdyby na opi­niach tych poprze­stać, oka­za­ło­by się, że powi­nien przy­je­chać walec i wyrów­nać. Zatem podą­ża­jąc dalej tym tro­pem rozu­mo­wa­nia, może nale­ża­ło­by rów­nież uni­ce­stwić ponad 600-let­ni Uniwersytet Jagielloński, Bibliotekę im. Ossolińskich, parę muze­ów naro­do­wych, oper, fil­har­mo­nii tudzież teatrów?
Pozostaje więc jedy­nie żywić nadzie­ję, iż opi­sa­ne powy­żej zja­wi­sko odda­je dale­ce nie­kom­plet­ne spek­trum opi­nii spo­łecz­nej. Bowiem z natu­ry rze­czy wol­niej­sze niż inter­net media - cho­dzi mi o pra­sę - wyjąt­ko­wo soli­dar­nie tym razem (nie bacząc na aspekt kon­ku­ren­cyj­no­ści) wspar­ły akcję „SOS dla Stad”, i to wła­śnie na ich łamach zago­ści nie­ba­wem reflek­sja o znacz­nie bar­dziej pogłę­bio­nym cha­rak­te­rze. Pozwoliłaby ona uzmy­sło­wić wagę pro­ble­mu, a tym samym napraw­dę sku­tecz­nie lob­bo­wać na rzecz idei chy­ba nie­pod­le­ga­ją­cej żad­nej dys­ku­sji. Czego sza­now­nym czy­tel­ni­kom „Hodowcy i Jeźdźca” oraz sobie usil­nie życzę.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 9, 1936
 • WYWIAD
  • Podmuch świe­że­go powie­trza - Michał Wierusz-Kowalski
 • CZEMPIONATY OD A DO Z
  • Słów kil­ka na temat MPMK - Władysław Byszewski
  • Bilans zysków i strat - Hubert Szaszkiewicz
  • Na pró­bie 119 skocz­ków, czy­li pod­su­mo­wa­nie czem­pio­na­tu 2009 w Łącku - Adam Jończyk
  • Czempionat WKKW - ocza­mi sędzie­go - Wojciech Mickunas
  • Ślązaki przy­szło­ścią zaprzę­gów - Piotr Helon
  • U stóp zam­ku Książ - Anna Cuber
  • Oddzielić ziar­no od plew - Roman Krzyżanowski
 • HODOWLA
  • O pomoc dla Stad Ogierów - Michał Wierusz-Kowalski
  • Jubileusz pod dęba­mi - Zbigniew Jaworski
  • Hodowcy koni­ków - Patrycja Krupa
  • Zwycięzcy z Pomorza - Ewa Jastrzębska
  • Kętrzyńskie czem­pio­ny - Fotoreportaż
  • Twórcy zim­no­krwi­stych linii - Ewelina Cześnik, Paulina Peckiel
  • Lexus - eli­tar­ny ślą­zak na Partynicach - Ewelina Skórzewska
  • Śląska fami­lia - Ewelina Cześnik, Paulina Peckiel
  • Gładyszów pełen słoń­ca - Paulina Peckiel
  • Sieraków - naj­star­sze Stado Ogierów na zie­miach pol­skich, cz. 2 - Anna Nowicka-Posłuszna
  • Sieraków świę­to­wał 180-lecie - Anna Kapała
  • Sokólaki w Szepietowie - Ewa Jastrzębska
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • III Memoriał Jaśmina - Andrzej Kosior
  • XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie - Jacek Kozik
  • V Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego - Joanna Szulowska
  • III Wojewódzkie Premiowanie Źrebiąt Ras Szlachetnych - Krzysztof Lik
  • Premiowanie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej w Żytowicach - Łukasz Zienkiewicz
  • Plecka Dąbrowa po raz trze­ci - Dorota Müller
  • Poręba - kra­ina desz­czow­ców - Katarzyna Komandera
  • Konie i powo­zy w Rokosowie - Dobrochna Olesińska
  • Drohiczyn zabły­snął wysta­wą
  • Magia Rudawki Rymanowskiej - Marek Gibała
  • Grubasy z Janowa - Ewa Jastrzębska, Mateusz Kaca
  • Próba polo­wa - Jarosław Lewandowski
 • KRONIKA
  • Obchody Dni Mongolii - Hanna Polańska
  • Źrebię z marzeń uro­dzo­ne - Katarzyna Błesznowska
  • Wspomnienie - Michał Wierusz-Kowalski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Spisak siód­my na świe­cie - Karolina Drogowska
  • Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 1 - Marcin Szczypiorski
  • MPMK w raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych - Maciej Kacprzyk
  • Egzamin na czem­pio­na, cz. 1 - Grażyna Polak
  • Post fac­tum - Ireneusz Kozłowski
  • Na pół­met­ku - Paweł Gocłowski
  • Siodło pre­cy­zyj­ne (arty­kuł spon­so­ro­wa­ny)
  • Partynice po Derby Półkrwi 2009 - Monika Słowik
  • Potrzeba Konfrontacji, czy­li sko­ki w sezo­nie let­nim 2009 - Małgorzata Sieradzan, Łukasz Jankowski
  • Pokazać war­tość konia - Jan Skoczylas
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Rewolucyjna reha­bi­li­ta­cja - Henryk Dyczek, Maria Soroko
 • KOŃ W SZTUCE
  • Łowy - Aleksandra Jaworowska
 • HISTORIA
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 5 - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • Kalendarium PZHK
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VII, nr 4 (23) 2009

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Magdalena Janiszewska, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Skoczylas, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę