Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 22 | Lato 2009, Rok VII Nr 3

Concordia parvae...

Oczy­wi­ście! Ktoś powie, że to praw­da tak sta­ra jak świat, przez co dziś już zba­na­li­zo­wa­na do stop­nia... szko­da gadać. Jednak czy na pew­no? Zastanówmy się nad tym w gro­nie, któ­re sta­no­wi krąg czy­tel­ni­ków „Hodowcy i Jeźdźca”, i zrób­my to bez ambi­cji uzdro­wie­nia całe­go świa­ta. Aby rzecz nie sta­ła się nie­moż­li­wa, ogra­nicz­my cza­so­prze­strzeń dywa­ga­cji do bie­żą­ce­go sezo­nu spor­to­wo-hodow­la­ne­go.
Za nami m.in. kil­ka imprez ran­gi CSI/ CDI, czem­pio­na­ty raso­we, aukcja Teraz Polskie Konie, część kwa­li­fi­ka­cji do Zakładów Treningowych, sezon wyści­go­wy na pół­met­ku, ileś posie­dzeń zespo­łu ds. restruk­tu­ry­za­cji stra­te­gicz­nych spół­ek hodow­li koni przy mini­strze rol­nic­twa; przed nami choć­by finał Pucharu Świata w WKKW, akcja „SOS dla stad” czy Mistrzostwa Polski Młodych Koni... Fantastycznie, cóż za obfi­tość! Ileż oka­zji do dania upu­stu zale­wa­ją­cej nas żół­ci i fru­stra­cji, ulże­nia chro­nicz­nym kom­plek­som, szla­chet­nej potrze­bie total­nej nega­cji oraz zama­ni­fe­sto­wa­nia naro­do­wej mega­lo­ma­nii. Bo prze­cież każ­dy z wyżej wymie­nio­nych even­tów był lub miej­my nadzie­ję będzie swe­go rodza­ju suk­ce­sem - orga­ni­za­cyj­nym, hodow­la­nym bądź spor­to­wym. Choćby namiast­ką ewo­lu­cji w porów­na­niu z poprzed­ni­mi edy­cja­mi. Nigdy jed­nak nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jesz­cze lepiej. Bo z dru­giej prze­cież stro­ny, sko­ro komuś, gdzieś, coś się uda­ło tudzież uda, to nie zawa­dzi - z przy­ro­dzo­nej nam bez­in­te­re­sow­nej zawi­ści - przy­pie­przyć, poszu­kać w całym dziu­ry, a jak się da, to i wdep­tać w zie­mię. Nie ma bowiem nic przy­jem­niej­sze­go, a i prost­sze­go zara­zem, robiąc same­mu nie­wie­le czy nic zgo­ła, odna­leźć bło­gie uczu­cie satys­fak­cji w dys­kre­dy­to­wa­niu wszyst­kie­go wokół.
Panie i Panowie, wiem, że to trud­ne oraz wbrew pol­skiej tra­dy­cji, ale spró­buj­my cza­sa­mi wznieść się ponad histo­rycz­nie zako­rze­nio­ne przy­zwy­cza­je­nia. Krytyka, kon­struk­tyw­na kry­ty­ka - TAK, kry­ty­kanc­two - NIE. I choć to tru­izm, kul­ty­wo­wa­ne namięt­nie - na róż­nych pozio­mach - kry­ty­kanc­two jest głów­nym hamul­cem śro­do­wi­sko­wych ini­cja­tyw. Paraliżuje ludz­ką aktyw­ność. Odbiera sens i radość dzia­ła­nia. Na doda­tek anta­go­ni­zu­je śro­do­wi­sko. Tymczasem - roz­wi­ja­jąc wie­lo­kro­pek zda­nia con­cor­dia parvae res cre­scunt... - zgo­da budu­je, a nie­zgo­da ruj­nu­je!

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 10, 1933
 • WOKÓŁ WKKW
  • Pięć minut przed fina­łem - Michał Wierusz-Kowalski
  • Od Grudziądza po Pekin, czy­li „krót­ka” histo­ria pol­skie­go WKKW - Władysław Byszewski
  • Ludzie i konie naszej kadry - Janusz Okoński
  • Wypromować wiel­kie wido­wi­sko - Marta Wójcik
  • Wykorzystać szan­sę - Roman Krzyżanowski
  • Trener WKKW stu­dium przy­pad­ku - Jacek Wierzchowiecki
  • Forsowny skok w przy­szłość - Julia i Michał Kornaszewscy
 • Budowanie mar­ki wyma­ga cza­su
 • HODOWLA
  • Sieraków, naj­star­sze Stado Ogierów na zie­miach pol­skich - Anna Nowicka-Posłuszna
  • Dzień Zubera, czy­li XII Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej - Ewelina Cześnik
  • Uwiedzeni przez konie mało­pol­skie - Ewelina Cześnik
  • Piękne jak ta Lalka - Anna Kapała
  • Oni wyzna­cza­ją obec­ny kie­ru­nek roz­wo­ju rasy wiel­ko­pol­skiej - Paulina Peckiel
  • W bla­sku reflek­to­rów - Marzena Woźbińska
  • Ujutne gru­ba­sy. Imprezy hodow­la­no-użyt­ko­we pro­mu­ją­ce pol­skie konie zim­no­krwi­ste na Warmii i Mazurach - Ewa Jastrzębska
  • Sportowy koń mię­dzy­na­ro­do­wy - Dorota Lewczuk, Andrzej Stasiowski
  • Europejski Fundusz Społeczny szan­są dla prze­my­słu jeź­dziec­kie­go - Beata Surdyk
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Lubuski zlot w skan­se­nie - Piotr Helon
  • Między mło­tem a kowa­dłem - Michał Wierusz-Kowalski
  • I Ścieżka hucul­ska w doli­nie Siniochy - Ewelina Oleszczuk, Andrzej Kosior
  • Preselekcja ogie­rów ras szla­chet­nych w SO Białka - Katarzyna Milbrat, Jacek Kozik
  • Wiosenny show siła­czy - Jacek Kozik
  • Nie masz woź­ni­cy nad Hanusza - Ewa Jastrzębska
  • Parada ogie­rów w Grabowcu - Jarosław Lewandowski
  • O Złoty Lemiesz w Złotym Potoku - Ewelina Skórzewska
  • Szkolenie w SK Racot - Ewelina Cześnik
  • Jak oce­niać hucu­ły - Ewelina Cześnik
 • KRONIKA
  • Festiwal koni Furioso na Węgrzech - Marek Gibała
  • Wielkie ren­dez-vous konia­rzy - Michał Wierusz-Kowalski
  • Dziecięcy puchar w Toruniu - Adam Siałkowski
  • Konna agro­tu­ry­sty­ka pod lupą - Michał Wierusz-Kowalski
  • Pod skrzy­dła­mi Pegaza
  • Postawić na mło­dzież
  • Tłum zaprzę­gów w Bukówcu
  • Sprawozdanie z dzia­łal­no­ści WZHK w Białymstoku
  • Wyróżnieni w Odolanowie
  • Cześć sztan­da­ro­wi
  • Źrebięce noto­wa­nia
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Koń na recep­tę - Janusz Lawin
  • Zaprzęgi na pół­met­ku - Ireneusz Kozłowski
  • Pieniądze są na par­ku­rze
  • Bywać na wyści­gach - Weronika Chełmecka
  • Derby 2009 - Paweł Gocłowski
  • Najważniejsze goni­twy w sezo­nie 2009 na Torze Służewiec
  • Partynice ruszy­ły z kopy­ta - Monika Słowik
  • Optymizm w sko­kach - Małgorzata Sieradzan, Łukasz Jankowski
  • To nie jest sport dla sła­bych ludzi - Jan Skoczylas
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Choroby grzbie­tu u koni spor­to­wych - Agnieszka Bestry
 • KOŃ W SZTUCE
  • Szał ciał i uprzę­ży, czy­li... dzi­kie konie - Aleksandra Jaworowska
 • HISTORIA
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 4 - Lesław Kukawski
 • WYNIKI
 • Kalendarium PZHK
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VII, nr 3 (22) 2009

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Władysław Byszewski, Paweł Gocłowski, Piotr Helon, Magdalenia Janiszewska, Łukasz Jankowski, Ewa Jastrzębska, Aleksandra Jaworowska, Lesław Kukawski, Dorota Lewczuk, Jan Skoczylas, Katarzyna Wiszowaty, Jarek Zalewski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Taurus

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę