Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 21 | Wiosna 2009, Rok VII Nr 2

Wspólny cel

HiJ nr 21 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok VII Nr 2 (21)
Wiosna 2009

Góra z górą się nie zej­dzie, ale czło­wiek z czło­wie­kiem zawsze... Trafiający na rynek „Hodowca i Jeździec” jest naj­lep­szym tego przy­kła­dem. Primo, dla­te­go że po raz pierw­szy wyda­ny został przy part­ner­skim współ­udzia­le z Polskim Związkiem Jeździeckim. Secundo, moty­wem prze­wod­nim niniej­sze­go nume­ru jest Służewiec - rozu­mia­ny oczy­wi­ście jako tor wyści­gów kon­nych, ale i hipo­drom naro­do­wy, czy­li Olimpijskie Centrum Sportów Konnych, dalej jako rekre­acyj­no-roz­ryw­ko­wa prze­strzeń uży­tecz­no­ści publicz­nej dla miesz­kań­ców sto­li­cy, tudzież uni­ka­to­wa sub­stan­cja dorob­ku naro­do­we­go - tak czy owak, bez­dy­sku­syj­nie wspól­na spra­wa. Nagle, po latach posu­chy, dzię­ki poja­wie­niu się nowe­go gospo­da­rza obiek­tu Totalizatora Sportowego wszyst­ko ma szan­sę przy­brać real­ny kształt, bowiem roz­wój gier hazar­do­wych to tyl­ko jed­no z pól pla­no­wa­nych na tym tere­nie aktyw­no­ści. Zatem Służewiec szczę­śli­wie wra­ca do istot­nych zaso­bów „prze­my­słu koń­skie­go”, któ­ry powi­nien słu­żyć rów­nież hodow­li i jeź­dziec­twu. O prze­my­śle koń­skim PZHK, PZJ oraz sto­wa­rzy­sze­nie Hippica Pro Patria mówią od bar­dzo daw­na, pró­bu­jąc prze­ko­nać decy­den­tów do myśle­nia o hodow­li, jeź­dziec­twie i wyści­gach w kate­go­riach nie­po­śled­nie­go poten­cja­łu gospo­dar­cze­go. Pod warun­kiem jed­nak, że nie będą trak­to­wa­ne odręb­nie, jako­by w ode­rwa­niu od sie­bie. Błąd ten, nawet my, konia­rze, popeł­nia­li­śmy przez kil­ka­na­ście lat po trans­for­ma­cji, więc może nade­szła pora, aby zewrzeć szy­ki. Takowe sta­ra­nia są aktu­al­nie czy­nio­ne choć­by w ramach zespo­łu powo­ła­ne­go przez mini­stra rol­nic­twa spo­śród przed­sta­wi­cie­li ANR, PZHK, PZJ, HPP oraz PKWK celem popra­wie­nia kon­dy­cji pań­stwo­wych stad i stad­nin. Czy ww. gru­pa ludzi, miej­my nadzie­ję szla­chet­nych inten­cji, zdo­ła się wza­jem­nie prze­ko­nać tak­że co do idei współ­dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju prze­my­słu koń­skie­go?! Skoro mini­ster powo­łał zespól eks­per­tów mają­cych opra­co­wać kon­cep­cję funk­cjo­no­wa­nia hodow­li pań­stwo­wej, to kolej­ny krok wyma­ga od jej auto­rów znacz­nie szer­szej per­spek­ty­wy widze­nia i szer­sze­go spek­trum dzia­ła­nia. Wszak hodow­la nie może zawi­snąć w próż­ni! Niemniej, nim pogło­wie koni wzro­śnie w Polsce do 500 tys., a licz­ba nowych miejsc pra­cy do 70 tys., koniecz­ne jest naj­pierw soli­dar­ne zaan­ga­żo­wa­nie całe­go nasze­go śro­do­wi­ska w nie­chyb­nie ostat­nią już szan­sę oca­le­nia Stad Ogierów. Okres jest nie­ko­rzyst­ny, ponie­waż w kry­zy­sie nikt nie chce roz­ma­wiać o kosz­tach, ale siła w jed­no­ści, któ­ra może sta­no­wić naj­lep­szą gwa­ran­cję prze­trwa­nia nawet naj­trud­niej­szych cza­sów.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 17, 1939

HIPODROM NARODOWY

 • WYWIAD
  • Szukamy dobrych part­ne­rów - Michał Wierusz-Kowalski
  • Wszystkie siły na Służewiec - Michał Wierusz-Kowalski
 • Świat za tym murem - Magda Janiszewska
 • Więcej niż wyści­gi - Marek Grzybowski
 • Zakręt na torze. Organizacja wyści­gów kon­nych w Polsce - Jerzy Budny
 • Partynice, czy­li jak zara­biać na torze - Monika Słowik, Małgorzata Szewczyk
 • Strategia dla Służewca (tekst son­so­ro­wa­ny)

HODOWLA

 • WYWIAD
  • Motorem licy­ta­cji jest towar - Michał Wierusz-Kowalski
 • Impreza war­ta Poznania - Anna Cuber
 • Koniki pol­skie mają swój zwią­zek - Zbigniew Jaworski
 • Wystawy i sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych, cz. 2 - Wiesław Niewiński, Jerzy Gawarecki, Wojciech Ganowicz
 • WIEŚCI Z REGIONÓW
  • Lubuskie suk­ce­sy - Piotr Helon
 • Na tro­pach popie­lań­skich koni­ków - Hodowcy koni­ka pol­skie­go i hucu­łów ZZHK - uczest­ni­cy spo­tka­nia

KRONIKA

 • Komunikat PZHK i PZJ na temat wspól­ne­go nowe­go wzo­ru urzę­do­we­go pasz­por­tu konia
 • Próby dziel­no­ści - Marek Gibała
 • Pomóżcie stad­ni­nie w Milewie - Ewa i Tomasz Szadyn
 • KALENDARIUM
 • Wspomnienie o Henryku (Rysiu) Helaku - Władysław Byszewski
 • Inspektor Jan Jaworowski nie żyje - Ryszard Pikuła
 • Niewysłany list - Michał Wierusz-Kowalski
 • Wspomnienie o Bogdanie Ziemiańskim - Jan Zawisza
 • Jan Wilczak - Ewelina Cześnik
 • Ernest Jureczko - Halina Wyszomirska

SPORT I WYŚCIGI

 • Minęło sie­dem lat... - Wacław Pruchniewicz
 • Teraz dzie­ci - Adam Siałkowski
 • Rola tre­ne­ra - Władysław Byszewski
 • Śladami Felsztyna - Paweł Gocłowski
 • Samochód dla konia­rza (tekst spon­so­ro­wa­ny)
 • Koń, któ­ry lata - Jan Skoczylas

ZDROWIE I WETERYNARIA

 • Choroby sta­wu kola­no­we­go - Olga Kalisiak

HISTORIA

 • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 3 - Lesław Kukawski

KOŃ W SZTUCE

 • Wyścigowe sza­leń­stwo - Aleksandra Jaworowska

PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VII, nr 2 (21) 2009

ISSN 1731-5387 • Nakład 3350 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.plwww.pzj.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Jan Okulicz, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski, Michał Wróblewski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę