Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 20 | Zima 2009, Rok VII Nr 1

Cudze chwa­li­cie...

W minio­nym roku Polski Związek Hodowców Koni aukcja­mi ogie­rów ras szla­chet­nych zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi w SO Bogusławie oraz SO Biały Bór, pozwo­lił zakieł­ko­wać na ryn­ku ini­cja­ty­wie, któ­ra pod hasłem „Teraz Polskie Konie” ma sze­ro­ko pro­mo­wać konie rodzi­mej hodow­li. Sprawa bez pre­ce­den­su - chy­ba dotych­czas podob­ne temu przed­się­wzię­cie nie funk­cjo­no­wa­ło ani w pra­sie hipo­lo­gicz­nej, ani, ogól­nie mówiąc, w naszym śro­do­wi­sku. Niemniej za wzór posłu­żył slo­gan „Teraz Polska” - kam­pa­nii, któ­ra roz­po­czę­ła się wie­le lat wstecz, a jej cel był bar­dzo zbli­żo­ny do tego, jaki sta­wia sobie obec­nie PZHK. Akcja „Teraz Polska” mia­ła i ma za zada­nie m.in. prze­ko­nać pol­skie­go kon­su­men­ta, iż pol­skie towa­ry nie są gor­sze od zagra­nicz­nych, a coraz czę­ściej wręcz lep­sze.
No wła­śnie - „Teraz Polskie Konie” ma sty­mu­lo­wać patrio­tyzm kon­su­menc­ki. Nie zawę­ża­jąc kon­tek­stu li wyłącz­nie do aukcji koni, roz­wi­ja­jąc myśl z bil­l­bo­ar­du powi­tal­ne­go wiszą­ce­go w Centrum Hipiki Jaszkowo - „Każdy Polak jeź­dzi kon­no”, spie­szy­my jesz­cze dodać, że - na pol­skim koniu! W ten oto spo­sób pogo­dzi­li­by­śmy zało­że­nia mar­ke­tin­go­we pana Antoniego Chłapowskiego z ideą PZHK.
Projekt hasła zro­dził się wraz z decy­zją o orga­ni­za­cji pierw­szych aukcji. Obecnie jed­nak liczy­my, iż roz­sze­rzy ono swój zasięg na inne­go rodza­ju wyzwa­nia, któ­re chce­my reali­zo­wać, a któ­rych moty­wem prze­wod­nim ma być przede wszyst­kim pro­mo­cja pol­skich koni. Tym samym pra­gnie­my wyka­zać jakość pol­skie­go pro­duk­tu hodow­la­ne­go i prze­ko­nać pol­skie­go odbior­cę, że nasz koń nie pozo­sta­je w tyle za impor­to­wa­nym z Zachodu, a przy tym jest nie­jed­no­krot­nie zde­cy­do­wa­nie kon­ku­ren­cyj­ny ceno­wo. Stąd też pla­no­wa­na obec­ność PZHK w 2009 roku na strze­gom­skim fina­le Pucharu Świata w WKKW czy udział w kil­ku pre­sti­żo­wych halo­wych impre­zach ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej w dys­cy­pli­nie sko­ków, czy­li rodzi­me tour­née via Poznań - Warszawa - Katowice.
Jakoby w sukurs dekla­ro­wa­nym walo­rom użyt­ko­wym naszych koni przy­szedł start na igrzy­skach olim­pij­skich w Hongkongu trzech pol­skich zawod­ni­ków ni mniej, ni wię­cej tyl­ko wła­śnie na koniach pol­skiej hodow­li. Tak, z dumą dono­si­my, że Michał Rapcewicz (ujeż­dże­nie), Paweł Spisak (WKKW) oraz Artur Społowicz (WKKW) repre­zen­to­wa­li bia­ło-czer­wo­ne bar­wy na pol­skich koniach. Gratulujemy im i dzię­ku­je­my. Randon (Czuwaj - Rafa / Fanimo) hod. SK Moszna, Weriusz (Chyszów xx - Wolfa / Feiertraum) hod. SK Nowielice i Wag (Omen xx - Wezera / Firstgraaf) hod. SK Moszna to naj­lep­sza wizy­tów­ka akcji „Teraz Polskie Konie”.
Obyśmy mie­li w przy­szło­ści jak naj­wię­cej podob­nych powo­dów do satys­fak­cji, cze­go wszyst­kim konia­rzom w nad­cho­dzą­cym A.D. 2009 gorą­co życzy­my.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca” nr 14, 1922
 • WYWIAD
  • Jak zało­żyć ślub­ną suk­nię - Anna Cuber, Małgosia Józwik
 • HODOWLA
  • O pró­by dla wszyst­kich - Władysław Byszewski
  • Treningowa kon­fron­ta­cja ogie­rów - Janusz Lawin
  • Wystawy sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych - Wiesław Niewiński, Jerzy Gawarecki, Wojciech Ganowicz
  • Znów bez mało­po­la­ków - Ewelina Cześnik
  • Tańczące konie, czy­li kil­ka słów o MPMK w ujeż­dże­niu - Anna Cuber
  • Najtrudniejsze MPMK - Anna Cuber
  • Światło dla zaprzę­gów - Piotr Helon
  • Tarpaniada Sieraków 2008 - Zbigniew Jaworski
  • Koń, co pra­cy się nie boi - Ewa Jastrzębska
  • 5 minut dla Jarużyna - Jarosław Lewandowski
  • Tajemnica kodu pocho­dze­nia - Agnieszka Brokowska
  • Hucuły zakli­na­ły deszcz - Paulina Peckiel
  • II ścież­ka hucul­ska zie­mi kut­now­skiej - Dorota Müler
  • Stado Ogierów w Kętrzynie „The best of...”, cz. 2 Kętrzyn - Ewa Jastrzębska
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Uczyć zgod­nie z prze­zna­cze­niem - Aleksandra Górecka-Bruzda
  • Jeden dolar z milio­na w Gostyniu - Michał Wierusz-Kowalski
  • Sezon 2008 - spor­to­wo i selek­cyj­nie - Paweł Gocłowski
  • Końtrowersje - Jan Skoczylas
  • Kastracja - Mariusz Gębka, Michał Dziekański
  • Znaczenie sia­ry dla źre­bię­cia (tekst spon­so­ro­wa­ny) - Ryszard Pikuła, Andrzej Sarnowski
 • KRONIKA
  • Szejk Abdul w „Koniku Polnym” w Żarnówce na Hubertusie gościł
  • Skoczni dzien­ni­ka­rze
  • Jeden pasz­port PZHK-PZJ
  • 50 lat łódz­kie­go ZHK
  • Join Up we Wrocławiu
  • Konikowy Związek
  • WSPOMNIENIE...
   • Stanisław Rowiński - Elżbieta Perec
   • Józef Pekaniec - Marek Gibała
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
 • HISTORIA
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce, cz. 2 - Lesław Kukawski
 • KOŃ W SZTUCE
  • W staj­ni - Aleksandra Jaworowska
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VII, nr 1 (20) 2009

ISSN 1731-5387 • Nakład 3200 egz. • Cena 17,99 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę