Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 19 | Jesień 2008, Rok VI Nr 4

Szanowni Państwo

Teraz Polskie Konie - to hasło akcji, w ramach któ­rej zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w tym roku aukcje mło­dych ogie­rów ras szla­chet­nych, a w przy­szło­ści mamy zamiar pod­jąć jesz­cze inne dzia­ła­nia, któ­rych celem jest poka­za­nie Polakom wie­lu zalet pol­skich ras koni i prze­ko­na­nie ich, że nie muszą konia do jaz­dy kon­nej kupo­wać za gra­ni­cą; że porów­ny­wal­nej jako­ści i za niż­szą cenę konia znaj­dą w kra­ju. Z pew­no­ścią naszą akcję wspar­li pol­scy jeźdź­cy - olim­pij­czy­cy, któ­rzy wystar­to­wa­li w Hongkongu na koniach pol­skiej hodow­li.
Ci, któ­rzy pamię­ta­ją suk­ce­sy pol­skich jeźdź­ców odno­szo­ne wie­le lat temu na koniach pol­skiej hodow­li, mogą powie­dzieć dzi­siaj, że żaden to suk­ces, bo kie­dyś na olim­pia­dach rywa­li­zo­wa­li­śmy i to ze znacz­nie lep­szy­mi rezul­ta­ta­mi, zarów­no dru­ży­no­wo, jak i indy­wi­du­al­nie, ale trze­ba jed­no­cze­śnie pamię­tać, że od począt­ku lat 90. roz­po­czął się w Polsce pro­ces stop­nio­we­go wyco­fy­wa­nia się pań­stwa ze wspar­cia finan­so­we­go dla stad­nin koni i stad ogie­rów, czy­li prze­no­sze­nia cię­ża­ru tej hodow­li oraz spor­tu jeź­dziec­kie­go na hodow­ców i wła­ści­cie­li pry­wat­nych. Dlaczego o tym piszę? Z pro­stej przy­czy­ny. Otóż trzy pol­skie olim­pij­skie konie zosta­ły wyho­do­wa­ne w pań­stwo­wych stad­ni­nach koni - Nowielice i Moszna (spry­wa­ty­zo­wa­na zale­d­wie kil­ka lat temu). Są zna­ko­mi­tym świa­dec­twem na to - wbrew nie­któ­rym opi­niom - że hodow­la pań­stwo­wa potra­fi­ła wyho­do­wać bar­dzo dobre konie. Mówię potra­fi­ła, gdyż oba­wiam się, że w krót­kim cza­sie więk­szość stad ogie­rów i kolej­na gru­pa stad­nin koni ANR tra­fi pod tzw. mło­tek. Niestety, prze­ka­za­nie tych jed­no­stek w 1992 r. z MRiRW do AWRSP (obec­nie ANR) było począt­kiem ich koń­ca. ANR nie ma po pro­stu pomy­słu na dal­sze ich funk­cjo­no­wa­nie, szcze­gól­nie stad ogie­rów, bez któ­rych kra­jo­wa hodow­la koni będzie mia­ła duże pro­ble­my, a to praw­do­po­dob­nie ozna­cza, że po raz kolej­ny PZHK i hodow­cy pry­wat­ni będą musie­li sta­wić czo­ła wiel­kie­mu wyzwa­niu.

Andrzej Stasiowski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”
 • WYWIAD
 • HODOWLA
  • Święto koni zim­no­krwi­stych - Ewa Jastrzębska
  • Elita zim­nej krwi - Ewelina Cześnik
  • Hodowcy zim­no­krwi­stej czo­łów­ki - Ewelina Cześnik
  • Gwiazdy Podlasia w Szepietowie - Ewa Jastrzębska
  • Urok dobrej Fabuły - Janusz Lawin
  • Hodowcy naj­lep­szych ślą­za­ków - Paulina Peckiel
  • Teraz Polskie konie
  • Czempionatowy test skocz­ków - Michał Wierusz-Kowalski
  • Powiedzieli po mistrzo­stwach - Michał Wierusz-Kowalski
  • Stado Ogierów w Kętrzynie „The best of...”, cz.1 Rastenburg - Ewa Jastrzębska
  • Geny a umasz­cze­nie koni, cz. 4 - Andrzej Grzybowski, Michał Wierusz-Kowalski
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Jarantów - mistrzow­ski poten­cjał - Michał Wierusz-Kowalski
  • Selekcja koni spor­to­wych - Dorota Lewczuk
  • Błękitnej Wstęgi czar - Paweł Gocłowski
 • KRONIKA
  • Profesor uho­no­ro­wa­ny
  • Hucuły poże­gna­ły lato - Ewelina Cześnik
  • One są ze snów - Katarzyna Błesznowska
 • TRENING
  • Konia z rzę­dem... - Jan Skoczylas
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
 • HISTORIA
  • Z dzie­jów związ­ków hodow­ców koni w Polsce - Lesław Kukawski
 • KOŃ W SZTUCE
  • Wielkie konie wiel­kiej uro­dy - Aleksandra Jaworowska
 • WYNIKI
 • PRENUMERATA

Hodowca i Jeździec Rok VI, nr 4 (19) 2008

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79 • Nr kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Katarzyna Błesznowska, Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę