Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 18 | Lato 2008, Rok VI Nr 3

Szanowni Państwo,

Jest nam nie­zwy­kle miło zło­żyć na Państwa ręce kolej­ny, już 18. numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Przyjemność dla zespo­łu redak­cyj­ne­go tym więk­sza, że pro­po­nu­je­my lek­tu­rę pisma po dość grun­tow­nym prze­obra­że­niu, rów­nież w sza­cie gra­ficz­nej. Obecny numer, o znacz­nie zwięk­szo­nej obję­to­ści, jest wyjąt­ko­wy tak­że ze wzglę­du na dołą­czo­ny do nie­go kata­log aukcji ogie­rów ras szla­chet­nych - impre­zy pod hasłem „Teraz Polskie Konie”, któ­rej to Polski Związek Hodowców Koni ma zaszczyt być współ­or­ga­ni­za­to­rem.
Słowem wyja­śnie­nia i pre­zen­ta­cji naj­śwież­sze­go wyda­nia nasze­go kwar­tal­ni­ka war­to jesz­cze dodać, że oprócz kil­ku zna­nych Czytelnikom i cenio­nych mate­ria­łów cyklicz­nych, istot­nym akcen­tem zawar­to­ści maga­zy­nu jest tema­ty­ka zaprzę­gów jed­no­kon­nych. Poświęciliśmy jej tak dużą uwa­gę z racji zbli­ża­ją­cych się Mistrzostw Świata w Jarantowie - wiel­kie­go świę­ta nie tyl­ko miło­śni­ków tej dys­cy­pli­ny.
Ciekawi Państwa zda­nia i pozio­mu satys­fak­cji, żywi­my nadzie­ję, iż nowy „Hodowca i Jeździec” zmo­bi­li­zu­je sze­ro­ko poję­te śro­do­wi­sko konia­rzy do bar­dziej aktyw­ne­go i świa­do­me­go uczest­nic­twa w życiu bran­ży.

Redaktor Naczelny
Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

 • Reprint - „Jeździec i Hodowca”
 • WYWIAD
  • Nigdy nie piszę sce­na­riu­sza - Michał Wierusz-Kowalski
  • Wierzę w pol­ską hodow­lę” - Michał Wierusz-Kowalski
 • Jarantów - powrót do świet­no­ści - Anna Nowicka-Posłuszna, Agnieszka Wawrowska
 • SPORT I WYŚCIGI
  • Wybitne konie star­tu­ją­ce w spo­rcie zaprzę­go­wym w latach 1997-2007 - Anna Nowicka-Posłuszna
  • Prywatnym zaprzę­giem do przy­szło­ści - Anna Nowicka-Posłuszna
  • Słów kil­ka o pol­skich zawod­ni­kach i koniach - Anna Nowicka-Posłuszna, Waldemar Kaczmarek
  • Wielki wyścig - Marek Zaleski
  • Przed sezo­nem 2008 - Paweł Gocłowski
  • Kalendarz naj­waż­niej­szych gonitw w sezo­nie 2008 Służewiec - Warszawa
  • Rozwój dla boga­tych - Włodzimierz Uchwat
 • HODOWLA
  • XI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich, Białka 2008 - Anna Cuber, Palina Peckiel
  • Hodowcy koni mało­pol­skich nagro­dze­ni w Białce
  • Jak co roku w Smolajnach - Ewa Jastrzębska
  • Promować konie, zacho­wać sta­da - Ewelina Cześnik
  • Pora na orkę - Janusz Lawin
  • Festiwal koni ślą­skich - Janusz Lawin
  • Młode ogie­ry nagro­dzo­ne - Janusz Lawin
 • KRONIKA
 • TRENING
  • Końskie przed­szko­le - Jan Skoczylas
 • ZDROWIE I WETERYNARIA
  • Metody oce­ny sta­nu zdro­wia i stop­nia wytre­no­wa­nia koni wyczy­no­wych - Agnieszka Kowalska, Tomasz Sadkowski
  • Wybór ogie­ra - aspek­ty wete­ry­na­ryj­ne - lek.wet. Olga Kalisiak, lek.wet. Blanka Wysocka
 • KOŃ W SZTUCE
  • Rycerz na bia­łym koniu - Aleksandra Jaworowska
 • WYNIKI

Hodowca i Jeździec Rok VI, nr 3 (18) 2008

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Michał Wierusz-Kowalski • sekre­tarz redak­cji: Katarzyna Błesznowska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Anna Skowrońska • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę