Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 15/16 | Jesień 2007, Rok V Nr 4 / Zima 2008, Rok VI 1

Hodowca i Jeździec” w każ­dym domu…

Polski Związek Hodowców Koni od 4 lat jest wydaw­cą spe­cja­li­stycz­ne­go kwar­tal­ni­ka pt.: „Hodowca i Jeździec”, któ­re­go dome­ną od zara­nia, mia­ła być pro­ble­ma­ty­ka hodow­la­no-jeź­dziec­ka. Miała być i jest, dzię­ki pomy­sło­daw­cy panu Andrzejowi Sarnowskiemu (Kierownikowi Zachodnio-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Szczecinie) oraz sta­ra­niom gro­na entu­zja­stów z pra­cow­ni­ka­mi biu­ra PZHK na cze­le - ini­cja­to­ra­mi wspa­nia­łej idei powo­ła­nia do życia tytu­łu pra­so­we­go wycho­dzą­ce­go naprze­ciw potrze­bom śro­do­wi­ska sku­pio­ne­go wokół hodow­li koni. Owa cał­kiem spo­ra gru­pa ludzi, zresz­tą suk­ce­syw­nie się roz­ra­sta­ją­ca, wzo­rem państw zachod­nich potrze­bo­wa­ła tema­tycz­nie spro­fi­lo­wa­ne­go maga­zy­nu, któ­ry w przy­stęp­ny spo­sób popu­la­ry­zo­wał­by wie­dzę w przed­mio­to­wej, czy­li inte­re­su­ją­cej ich - hodow­ców i konia­rzy - dzie­dzi­nie oraz był „tubą” infor­ma­cyj­ną łączą­cą Związek z Terenem, narzę­dziem uła­twia­ją­cym komu­ni­ka­cję i dys­try­bu­cję istot­nych tak dla całe­go śro­do­wi­ska, jak i indy­wi­du­al­ne­go hodow­cy, tre­ści. Dlatego poja­wie­nie się w 2004 roku pierw­sze­go nume­ru „Hodowcy i Jeźdźca” zosta­ło dość entu­zja­stycz­nie przy­ję­te. Jednak z uwa­gi na znacz­ne wyzwa­nie logi­stycz­no-finan­so­we począt­ko­wy etap stał się swe­go rodza­ju testem wydol­no­ści oraz reak­cji ryn­ku, stąd też np. nakład zale­d­wie 2000 egzem­pla­rzy czy ogra­ni­czo­ny ze wzglę­du na kosz­ty kol­por­taż. Dzisiaj już zde­cy­do­wa­nie wie­my, iż Redakcja HiJ jest zdol­na cyklicz­nie gene­ro­wać pro­fe­sjo­nal­ne pismo. Niemniej, aby mogło ono spro­stać w/w zada­niom, nadzie­jom, potrze­bom, czas naj­wyż­szy zmie­nić ska­lę dzia­ła­nia tzn., jeśli PZHK zrze­sza pra­wie 15.000 człon­ków, to co dru­gi winien dosta­wać w spo­sób regu­lar­ny „swój kwar­tal­nik”, bowiem to wła­śnie „Hodowca i Jeździec” ma nie­po­wta­rzal­ną szan­sę, w odróż­nie­niu do innych komer­cyj­nie funk­cjo­nu­ją­cych maga­zy­nów bran­żo­wych, zin­te­gro­wać i utoż­sa­mić wiel­ką rodzi­nę hodow­ców-konia­rzy. Jeżeli Niemiecki, Francuski, Holenderski bądź Belgijski Związek Hodowców Koni może z suk­ce­sem wyda­wać wła­sną gaze­tę czy perio­dy­ki, dla­cze­go PZHK w 40 milio­no­wym kra­ju miał­by zigno­ro­wać zale­ty i zre­zy­gno­wać z siły, jaką daje spe­cja­li­stycz­ny kwar­tal­nik. Warunek - trze­ba pozwo­lić nasze­mu pismu roz­kwit­nąć m.in. upo­wszech­nia­jąc jego obec­ność w domu każ­de­go hodow­cy. Tak - marzy­my, aby nowy „Hodowca i Jeździec” został dorę­czo­ny imien­nie każ­de­mu pol­skie­mu hodow­cy na jego pry­wat­ny adres domo­wy! Wówczas, z per­spek­ty­wy roku tudzież dwóch lat oraz nie­kwe­stio­no­wa­nych korzy­ści, dodat­ko­wa skład­ka na pre­nu­me­ra­tę, oka­że się kwo­tą abso­lut­nie sym­bo­licz­ną. Ponadto, więk­szy nakład przy jed­no­cze­śnie sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nym odbior­cy, gwa­ran­tu­je napływ rekla­mo­daw­ców ergo środ­ków na popra­wę war­to­ści edy­cyj­no-poli­gra­ficz­nych bądź wyż­sze hono­ra­ria dla auto­rów publi­ku­ją­cych na łamach, a dalej coraz cie­kaw­sze i ambit­niej­sze, zama­wia­ne przez Redakcję tek­sty, któ­re zawsze czy­tel­ni­kom dają satys­fak­cję poznaw­czo-edu­ka­cyj­ną, a człon­kom wspól­no­ty hodow­la­nej poczu­cie, że Związek o nich pamię­ta i dba. Tak „skro­jo­ny” nowy HiJ - o nakła­dzie ca 10.000 - wszedł­by do innej ligi wydaw­ni­czej, zyskał blask, spro­stał misji, zbu­do­wał nie­spo­ty­ka­ny dotych­czas na naszym ryn­ku poten­cjał. Czy wol­no nam takie hory­zon­ty zaprze­pa­ścić…?! Zatem, inau­gu­ru­jąc Nowy 2008 Rok, przy oka­zji wyda­nia nie­co grub­sze­go, bo podwój­ne­go, w imie­niu całe­go zespo­łu redak­cyj­ne­go pozwa­lam sobie prze­pro­sić za opóź­nie­nia natu­ry dru­kar­skiej i życzyć Państwu speł­nie­nia wszyst­kich, nawet tych naj­od­waż­niej­szych, pla­nów oraz marzeń, bez któ­rych prze­cież nie spo­sób żyć.

Michał Wierusz-Kowalski

W nume­rze:

Hodowca i Jeździec Rok V/VI, nr 4 (15) 2007 / 1 (16) 2008

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekre­tarz redak­cji: dr Michał Wierusz-Kowalski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

Na górę