Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 14 | Lato 2007, Rok V Nr 3

Kolej­ny sezon hodow­la­ny dobie­ga koń­ca. Za nami Mistrzostwa Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich oraz ogól­no­pol­skie czem­pio­na­ty hodow­la­ne, po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­ne w jed­nym roku dla wszyst­kich sied­miu ras koni, dla któ­rych PZHK pro­wa­dzi księ­gi hodow­la­ne. Imprezy, w orga­ni­za­cje któ­rych zaan­ga­żo­wa­ne są związ­ki hodow­ców koni oraz sta­da ogie­rów. Stada ogie­rów, któ­re za moment mogą prze­stać ist­nieć, gdyż w zaci­szach gabi­ne­tów urzęd­ni­cy Agencji Nieruchomości Rolnych przy­go­to­wu­ją kolej­ny pro­jekt restruk­tu­ry­za­cji jed­no­stek zarzą­dza­nych przez tę insty­tu­cję. Po raz pierw­szy pro­jekt ten przed­sta­wio­no śro­do­wi­sku hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni na spo­tka­niu zor­ga­ni­zo­wa­nym na proś­bę Polskiego Związku Hodowców Koni przez Ministra Rolnictwa w dniu 23 sierp­nia br. I cóż się oka­za­ło?! Nihil novi sub sole. Agencja z upo­rem mania­ka reali­zu­je swój pro­jekt likwi­da­cji więk­szo­ści stad ogie­rów w Polsce. Trzy lata temu prze­ko­ny­wa­ła nas, że jedy­nym spo­so­bem na ura­to­wa­nie stad ogie­rów jest zgru­po­wa­nie ich w czte­ry spół­ki pra­wa han­dlo­we­go. Mimo, że PZHK pró­bo­wał tłu­ma­czyć, iż taka struk­tu­ra będzie nie­wy­dol­na, a dodat­ko­wo po 1 maja 2007r. nie będzie moż­li­wo­ści utrzy­ma­nia pomo­cy pań­stwa dla stad ogie­rów, Agencja pozo­sta­ła głu­cha na nasze argu­men­ty i wdro­ży­ła swój plan. Teraz decy­den­ci przy­zna­ją, że obec­na struk­tu­ra stad ogie­rów jest z eko­no­micz­ne­go punk­tu widze­nia nie­efek­tyw­na i dla­te­go pro­po­nu­ją ich połą­cze­nie w jed­ną spół­kę, a doce­lo­wo wyłą­cze­nie z niej 6 obiek­tów i prze­ka­za­nie samo­rzą­do­wi, a w przy­pad­ku bra­ku zain­te­re­so­wa­nia sprze­daż. Polski Związek Hodowców Koni, wspól­nie z Polskim Związkiem Jeździeckim i Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria usi­łu­je prze­ko­nać Ministra Rolnictwa, że w kra­ju takim, jak Polska jest miej­sce dla więk­szo­ści funk­cjo­nu­ją­cych obec­nie stad ogie­rów. Czy nasz głos zosta­nie dosły­sza­ny przez rzą­dzą­cych? Mamy nadzie­ję, że jed­nak tak...
I na koniec dobra wia­do­mość. Marszałek woj. mazo­wiec­kie­go Adam Struzik zgo­dził się objąć patro­nat nad kolej­ną kon­fe­ren­cją z cyklu „Hodowla koni i jeź­dziec­two jako szan­sa dla Polski”. Tytuł tej kon­fe­ren­cji „Konie to zdro­wie i radość”, miej­sce - Warszawa, ter­min - prze­łom listo­pa­da i grud­nia A.D. 2007.

Andrzej Stasiowski

W nume­rze:

Hodowca i Jeździec Rok V, nr 3 (14) 2007

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekre­tarz redak­cji: dr Michał Wierusz-Kowalski • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Matrix

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę