Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 13 | Wiosna 2007, Rok V Nr 2

Ten rok oraz następ­ny są wyjąt­ko­we dla pol­skie­go jeź­dziec­twa, a tak­że hodow­li. Na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia na tere­nie ośrod­ka „Warka Sielanka” roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. A już w następ­nym sezo­nie kolej­ny pol­ski ośro­dek za zgo­dą Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej - FEI zor­ga­ni­zu­je Mistrzostwa Świata tak­że w powo­że­niu - z tym, że w sin­glach.
Właśnie w dys­cy­pli­nie powo­że­nia nasi zawod­ni­cy od lat zdo­by­wa­li i wciąż zdo­by­wa­ją meda­le na zawo­dach naj­wyż­szej ran­gi, zarów­no w kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej, jak i indy­wi­du­al­nej. Jan Waga, wła­ści­ciel „Warki Sielanki” i głów­ny orga­ni­za­tor tego­rocz­nych MŚ, w wywia­dzie dla HiJ mówi, iż war­to, aby te zawo­dy sta­ły się ponadna­ro­do­wym świę­tem nie tyl­ko nasze­go spor­tu zaprzę­go­we­go, lecz tak­że całe­go jeź­dziec­twa. Należy te MŚ wyko­rzy­stać zarów­no do pro­mo­cji pol­skie­go jeź­dziec­twa, jak i pol­skiej hodow­li koni. Jest to nie­wąt­pli­we słusz­ne zało­że­nie. Na pew­no trze­ba roz­po­cząć pro­mo­wa­nie naszych koni, może wła­śnie te mistrzo­stwa będą począt­kiem praw­dzi­wej kam­pa­nii rekla­mo­wej koni pol­skiej hodow­li?
Jednym z przed­się­wzięć mają­cych na celu zwró­ce­nie uwa­gi na pol­skie rasy koni jest ufun­do­wa­nie przez Polski Związek Hodowców Koni nagro­dy w wyso­ko­ści 1000 euro (sic!). Nagroda ta przy­pad­nie naj­lep­sze­mu powo­żą­ce­mu koń­mi pol­skiej hodow­li na tych MŚ, bez wzglę­du na to czy będzie on z Polski, czy np. z Francji. Podczas tych mistrzostw PZHK będzie miał swo­je sto­isko infor­ma­cyj­ne, chce­my rów­nież wydać spe­cjal­ny doda­tek w wer­sji pol­sko-angiel­skiej na temat hodow­li koni pół­krwi w Polsce oraz powo­że­nia.
Niewątpliwie inte­re­su­ją­cym mate­ria­łem w tym nume­rze jest kolej­ny wywiad, z Przewodniczącym Komisji Powożenia przy PZJ - Jackiem Gałczyńskim. Przedstawia on zasa­dy kwa­li­fi­ka­cji pol­skich zawod­ni­ków do MŚ, a tak­że marzy o meda­lu lub meda­lach...
A z pew­no­ścią ma do tego pod­sta­wy, mając na uwa­dze nasze osią­gnię­cia w tej dys­cy­pli­nie, jakość koni i zawod­ni­ków oraz sprzy­ja­ją­cy fakt, iż te mistrzo­stwa odby­wa­ją się na naszym tere­nie.
Jednak PZHK uczest­ni­czy w tym sezo­nie nie tyl­ko w tej impre­zie. Sierpniowy Międzynarodowy Czempionat Koni Huculskich, któ­ry odbę­dzie się na tere­nie pięk­ne­go sta­da ogie­rów w Klikowej jest spo­tka­niem hodow­la­nym, za któ­re tak­że jeste­śmy współ­od­po­wie­dzial­ni. Rasa koni hucul­skich jest u nas coraz bar­dziej popu­lar­na, a świad­czy o tym zarów­no cią­gły wzrost licz­by tych koni, jak i hodow­ców zaj­mu­ją­cych się tą rasą. Polska jest kra­jem o naj­więk­szej licz­bie kla­czy matek hucul­skich w Europie i m.in. z tego powo­du otrzy­ma­li­śmy pra­wo do pro­wa­dze­nia tzw. księ­gi pocho­dze­nia. Dla nas ozna­cza to odpo­wie­dzial­ność za losy tej rasy nie tyl­ko w Polsce, lecz i w kra­jach zrze­szo­nych w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF).
Zapraszamy Czytelników na wszyst­kie impre­zy hodow­la­ne orga­ni­zo­wa­ne w sezo­nie 2007, ale na te dwie w szcze­gól­no­ści. Kibicujmy pol­skim koniom oraz naszym zawod­ni­kom!

Redakcja HiJ

W nume­rze:

Hodowca i Jeździec Rok V, nr 2 (13) 2007

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: sekre­tarz redak­cji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Ardruk

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę