Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 10 | Lato 2006, Rok IV Nr 3

HiJ nr 10 - okładka
Hodowca i Jeździec Rok IV Nr 3 (10)
Lato 2006

W nume­rze:

 • Obchodzenie się z mło­dy­mi ogier­ka­mi po osa­dze­niu - Zbigniew Witkowski
 • Warunki prze­trwa­nia koni w śro­do­wi­sku natu­ral­nym - Ewa Jodkowska
 • Ocena cech psy­chicz­nych koni - Aleksandra Górecka, Tadeusz Jezierski
 • Capitol I - legen­da hodow­la­na i spor­to­wa Holsztynu - Wioletta Werkowska, Ryszard Pikuła
 • Teoretyczne i prak­tycz­ne aspek­ty iden­ty­fi­ka­cji koni - Kazimierz Kosiniak-Kamysz, Zenon Podstawski, Jarosław Łuszczyński
 • Środki popra­wia­ją­ce płod­ność kla­czy - Ewa Szadyn
 • Użycie pomo­cy - rzecz oczy­wi­sta? cz. 2 - Jan Skoczylas
 • Dzień Woźnicy 2006 w Smolajnach - Ewa Jastrzębska
 • Konie na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie - Ewa Jastrzębska
 • Skarby Sumbawy (notat­ki z Indonezji) - Zbigniew Wróblewski
 • Pokonywanie prze­szkód wod­nych przez konie a pły­wa­nie z koni­ka­mi pol­ski­mi - Zbigniew Jaworski
 • Powozy i pojaz­dy kon­ne, cz. 5. Królowa Victoria a pojaz­dy wło­ściań­skie - Andrzej Jankowiak
 • Wystawa w Jedlni - Jacek Hebda
 • Wnioski przy­ję­te przez XXIV Walny Zjazd Delegatów PZHK w dniu 23 maja 2006 r.
 • Kształtowanie się i pie­lę­gna­cja kopyt u źre­biąt - Ryszard Kolstrung
 • Niebo wyso­kie, błę­kit dosko­na­ły - Agnieszka Hyjek

Hodowca i Jeździec Rok IV, nr 3 (10) 2006

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł (w tym 0% VAT)
www.pzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62 lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
REDAKCJA: redak­tor naczel­ny: Andrzej Saranowski • sekre­tarz redak­cji: Bożena Foltyn-Bednarska • zespół: Anna Cuber, Ewelina Cześnik, Dominik Gronet, Janusz Lawin, Paulina Peckiel, Andrzej Stasiowski
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artur Jóźwiak • DRUK: Ardruk

Redakcja nie zwra­ca mate­ria­łów nie­za­mó­wio­nych, zastrze­ga sobie pra­wo skró­tów i opra­co­wa­nia redak­cyj­ne­go tek­stów przy­ję­tych do dru­ku oraz nie­od­płat­ne­go publi­ko­wa­nia listów. Wydawca nie odpo­wia­da za treść reklam, ogło­szeń i tek­stów spon­so­ro­wa­nych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę