Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowca i Jeździec nr 1 | Jesień 2003, Rok I Nr 1

Szanowni Hodowcy

HiJ nr 1 - okładka
Hodowca i Jeździec
Rok I Nr 1 (1)
Jesień 2003

Polski Związek Hodowców Koni, sta­ra­jąc się wyjść naprze­ciw Państwa ocze­ki­wa­niom, posta­no­wił wyda­wać, wspól­nie z Zachodniopomorskim Związkiem hodow­ców Koni w Szczecinie (sie­dzi­ba redak­cji), nowe pismo, przede wszyst­kim o tema­ty­ce hodow­la­nej. Nie zapo­mi­na­my oczy­wi­ście o jeź­dziec­twie, gdyż szcze­gól­nie w dzi­siej­szych cza­sach te dwie dzie­dzi­ny są ze sobą nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne. Stąd też nazwa kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, będą­ca pró­ba nawią­za­nia do mię­dzy­wo­jen­nej tra­dy­cji mie­sięcz­ni­ka „Jeździec i Hodowca”. Mamy nadzie­ję, że wyda­jąc to pismo wypeł­ni­my hodow­la­ną lukę infor­ma­cyj­ną na ryn­ku pism hipo­lo­gicz­nych.

W naszym piśmie będzie­my poru­szać wszel­kie zagad­nie­nia zwią­za­ne z hodow­lą koni w ogó­le i hodow­lą poszcze­gól­nych ras koni oraz infor­mo­wać na bie­żą­co o naj­waż­niej­szych ogól­no­pol­skich i regio­nal­nych wyda­rze­niach hodow­la­nych. Przybliżymy Wam dzia­łal­ność Okręgowych Związków Hodowców Koni repre­zen­tu­ją­cych PZHK na tere­nie poszcze­gól­nych woje­wództw, jak rów­nież Związków i Sekcji Rasowych Użytkowych wcho­dzą­cych w skład PZBK. Liczymy, że przede wszyst­kim to Związki two­rzą­ce PZHK, wspól­nie z naj­ak­tyw­niej­szy­mi hodow­ca­mi, będą reda­go­wać część pisma doty­czą­cą wyda­rzeń w regio­nach. Chcielibyśmy, aby W nie­da­le­kiej przy­szło­ści wszy­scy Hodowcy mówi­li o tym piśmie „nasze”, dla­te­go ocze­ku­je­my na Wasze uwa­gi i opi­nie.

Andrzej Woda
Prezes Zarządu Głównego PZHK

Od Redakcji

Oddajemy w Państwa ręce pismo, któ­re będzie wycho­dzi­ło przy­naj­mniej raz na kwar­tał. „Hodowca i Jeździec” oma­wiać będzie na swych łamach spra­wy doty­czą­ce cho­wu koni wszel­kich ras i typów, orga­ni­za­cji hodow­li, eks­por­tu, jeź­dziec­twa itd., w naj­róż­niej­szym świe­tle i nasta­wie­niu, zarów­no z punk­tu widze­nia teo­rii jaki prak­ty­ki. Pragniemy uczy­nić z „Hodowcy i Jeźdźca” pismo, któ­re by było nie tyl­ko naj­do­kład­niej­szym kro­ni­ka­rzem życia doty­czą­ce­go koni w Polsce, ale nade wszyst­ko pismem, na któ­re­go łamach ście­ra­ły­by się prą­dy i myśli tych wszyst­kich hipo­lo­gów i hodow­ców, któ­rzy swe umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nie pra­gną oddać na uży­tek dobra ogól­ne­go.

Pragniemy szcze­gól­nie roz­sze­rzyć dział spo­strze­żeń i uwag z prak­ty­ki, licząc na to, że sze­ro­kie uczest­nic­two w nim naszych Czytelników spo­wo­du­je inte­re­su­ją­cą wymia­nę zdań w naj­ak­tu­al­niej­szych Zagadnieniach prak­tycz­nej hodow­li i jeź­dziec­twa.

Otwieramy wresz­cie w „Hodowcy i Jeźdźcu” wol­ną try­bu­nę, gdzie każ­dy będzie mógł wypo­wie­dzieć swój nie­za­leż­ny sąd i pogląd na róż­ne zagad­nie­nia i gdzie rze­czo­wa pole­mi­ka będzie mia­ła swe ujście.

Duży nacisk kła­dzie Redakcja na kro­ni­kę regio­nal­ną. Pragniemy, aby ta kro­ni­ka infor­mo­wa­ła dokład­nie i wyczer­pu­ją­co o wszel­kich prze­ja­wach życia hodow­la­ne­go i spor­to­we­go. Aby jed­nak łamy kro­ni­ki wypeł­nia­ne były nale­ży­cie, koniecz­ne jest współ­dzia­ła­nie Szanownych Czytelników z Redakcją „Hodowcy i Jeźdźca”. Najmniejsze zda­rze­nie, każ­dy fakt zwią­za­ny z hodow­la i spor­tem nie powin­ny ujść uwa­dze w naszym piśmie hipo­lo­gicz­nym. Dlatego też Czytelnicy „Hodowcy i Jeźdźca” są usil­nie pro­sze­ni o skie­ro­wa­nie wszel­kich nota­tek i spra­woz­dań, i to w myśl zasa­dy „bio dat, qui cito dat”.

Andrzej Sarnowski

W nume­rze:

 • KRONIKA
 • Kwalifikacja ogie­rów sier­pień 2003
 • Wykorzystanie współ­cze­snej gene­ty­ki w hodow­li koni, cz. 1
 • Reguły dzie­dzi­cze­nia maści koni
 • Diabeł tkwi w szcze­gó­łach, cz. 1
 • Z zagad­nień psy­cho­lo­gii - wpro­wa­dze­nie
 • Dokąd zmie­rzasz mały koni­ku?
 • 68 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 • Zasady racjo­nal­ne­go żywie­nia koni, cz. 1 - Woda i poje­nie
 • Grzybice koni nie są tyl­ko okre­so­wym uszczerb­kiem pięk­no­ści
 • Fizjologia kla­czy, cz. 1 - Ruja i cią­ża
 • Zachowawcze meto­dy popra­wy sta­nu ukła­du ruchu u koni
 • Tradycja i współ­cze­sność
 • Parkury, cz. 1 - Wstęp
 • Western i zakli­na­nie koni
 • Wrocławski tor Wyścigów Konnych Partynice
 • Pejzaż z koniem w tle
 • Fatalny skok
 • Pokazy bez tajem­nic
 • Pożegnanie waka­cji z koniem hucul­skim
 • Koński” SAPARD - zdą­żyć przed Unią
 • Nieznajomość pra­wa szko­dzi
 • Paszport dla konia
 • Zgłoszenie do reje­stru
 • Zakłady tre­nin­go­we

Hodowca i Jeździec Rok I, nr 1 (1) 2003

ISSN 1731-5387 • Nakład 2000 egz. • Cena 10 zł
www.pzhk.plwww.zzhk.pl

WYDAWCA: Polski Związek Hodowców Koni • ul. Koszykowa 60/62, lok. 16 • 00-673 Warszawa • tel. (022) 629 95 31 • faks (022) 628 68 79
ADRES REDAKCJI: Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni • ul. Mickiewicza 41 • 70-383 Szczecin • tel. (091) 424 09 05 • faks (091) 424 09 06
REDAKCJA: Andrzej Saranowski, Andrzej Stasiowski, Dominik Gronet, Anna Cuber
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Jarosław Romacki

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę