Connect with us

Hodowca i Jeździec

Patronaty

Amsterdam 1928

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie roz­po­czę­ło cykl spo­tkań „POLSCY JEŹDŹCY OLIMPIJSCY OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO”.

Pierwsze spo­tka­nia, poświę­co­ne były repre­zen­tan­tom w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz Wszechstronnemu Konkursowi Konia Wierzchowego, na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Spotkały się one z dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Kolejne pt.: „Amsterdam 1928” zapla­no­wa­ne jest na 30 mar­ca 2019 roku i odbę­dzie się w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich.  Podczas nie­go przed­sta­wi­my histo­rię star­tu Polaków w dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, ale też w lek­kiej atle­ty­ce, wio­ślar­stwie i szer­mier­ce. Przybliżymy syl­wet­ki zawod­ni­ków i całej eki­py. Warto wspo­mnieć, że na tych Igrzyskach pol­scy repre­zen­tan­ci zdo­by­li zło­ty, srebr­ny oraz trzy brą­zo­we meda­le.

Podczas pane­lu spe­cja­li­ści będą dys­ku­to­wać o wpły­wie spor­tu jako ele­men­tu odbu­do­wy pań­stwa pol­skie­go po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści.

Spotkanie to jest kolej­nym wyda­rze­niem, przy­go­to­wa­nym w ramach obcho­dów stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści.

Continue Reading

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę