Connect with us

Hodowca i Jeździec

Patronaty

Amsterdam 1928

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie roz­po­czę­ło cykl spo­tkań „POLSCY JEŹDŹCY OLIMPIJSCY OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO”.

Pierwsze spo­tka­nia, poświę­co­ne były repre­zen­tan­tom w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz Wszechstronnemu Konkursowi Konia Wierzchowego, na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Spotkały się one z dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Kolejne pt.: „Amsterdam 1928” zapla­no­wa­ne jest na 30 mar­ca 2019 roku i odbę­dzie się w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich.  Podczas nie­go przed­sta­wi­my histo­rię star­tu Polaków w dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, ale też w lek­kiej atle­ty­ce, wio­ślar­stwie i szer­mier­ce. Przybliżymy syl­wet­ki zawod­ni­ków i całej eki­py. Warto wspo­mnieć, że na tych Igrzyskach pol­scy repre­zen­tan­ci zdo­by­li zło­ty, srebr­ny oraz trzy brą­zo­we meda­le.

Podczas pane­lu spe­cja­li­ści będą dys­ku­to­wać o wpły­wie spor­tu jako ele­men­tu odbu­do­wy pań­stwa pol­skie­go po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści.

Spotkanie to jest kolej­nym wyda­rze­niem, przy­go­to­wa­nym w ramach obcho­dów stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści.

Continue Reading

Więcej w Patronaty

 • Patronaty

  Dziesiątka w klin

  By

  Dwadzieścia lat temu natra­fi­łem na sta­rą ryci­nę przed­sta­wia­ją­cą ory­gi­nal­ne sprzę­gnię­cie dzie­się­ciu koni: czte­ry w dysz­lu, trzy, dwa i jeden...

 • Patronaty

  Historyczne zaprzę­gi w Koszęcinie

  By

  W dniach 9, 10 sierp­nia Fundacja Galen pro­wa­dzą­ca Muzeum Powozów Galowice wraz z part­ne­ra­mi: Polską Grupą Tradycji Powożenia...

 • Patronaty

  Malowany koń wędru­je Śladami pod­ków

  By

  „Malowany koń” wysta­wio­ny na aukcji na rzecz Stowarzyszenia Tęcza na zaję­cia hipo­te­ra­pii dla dzie­ci nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę