Connect with us

Hodowca i Jeździec

Amatorskie Zawody w Powożeniu - ZABORÓWEK!

Patronaty

Amatorskie Zawody w Powożeniu - ZABORÓWEK!

Miłośników powo­że­nia zapra­sza­my w nie­dzie­lę, 10 czerw­ca 2018 r., do ZABORÓWKA (pow. Warszawski Zachodni, Gmina Leszno) na ama­tor­skie zawo­dy w powo­że­niu. W pro­gra­mie kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia zaprzę­ga­mi jed­no- i paro­kon­ny­mi. W kon­kur­sie mogą wziąć udział zarów­no konie, jak i kuce.

Mamy nadzie­ję, że zawo­dy te pozwo­lą nam bli­żej się poznać i wspól­nie usta­lić warun­ki orga­ni­za­cji oraz har­mo­no­gram ama­tor­skich imprez powo­że­nio­wych na Mazowszu. Dlatego, po zakoń­cze­niu zma­gań, przy ogni­sku odbę­dzie się spo­tka­nie uczest­ni­ków. Celem spo­tka­nia będzie powo­ła­nie i usta­le­nie zasad dzia­ła­nia Mazowieckiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej w przy­szło­ści.

Organizator zawo­dów: Jerzy Milczarek (e-mail: zawody@ibezprecedensu.pl, tel.: +48 513-211-310).

Miejsce zawo­dów: padok w Zaborówku Janówku 2c, 52°16’12.7„N 20°38’56.5„E, dojazd dro­gą nr 580 (Warszawa - Sochaczew).

Termin zgło­sze­nia: 09.06.2018, godz. 18:00.

Odprawa tech­nicz­na i reje­stra­cja: 10.06.2018, godz. 11:45.

Przewidywana godzi­na roz­po­czę­cia kon­kur­su: 10.06.2018, godz. 12:00.

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę