Connect with us

Hodowca i Jeździec

Zwalczanie paso­ży­tów wewnętrz­nych u koni

HiJ nr 9

Zwalczanie paso­ży­tów wewnętrz­nych u koni

Zbigniew Wróblewski

Pasożyty wewnętrz­ne u koni wywo­łu­ją bie­gun­ki, ane­mię, postę­pu­ją­cą utra­tę masy cia­ła, chud­nię­cie, kol­ki o cięż­kim prze­bie­gu, zmniej­sze­nie ogól­nej odpor­no­ści, mogą sprzy­jać roz­wo­jo­wi innych cho­rób (C.O.P.D., roz­do­ko­ko­zy u źre­biąt) oraz wywo­łu­ją zabu­rze­nia roz­wo­ju kość­ca u mło­dych koni. Konie ata­ko­wa­ne są przez ponad 60 gatun­ków paso­ży­tów (pier­wot­nia­ki, przy­wry, tasiem­ce, nicie­nie, owa­dy).

Tasiemce z rodza­ju Anoplocephala

Dobrze utrzy­ma­ne konie rów­nież są nara­żo­ne na kon­takt z for­ma­mi inwa­zyj­ny­mi paso­ży­tów, a zagro­że­nie to znacz­nie wzra­sta w okre­sie pastwi­sko­wym. Istnieje rów­nież spe­cy­fi­ka zaka­żeń paso­żyt­ni­czych zwią­za­na z wie­kiem koni, porą roku, poło­że­niem geo­gra­ficz­nym. Schorzenia paso­żyt­ni­cze nale­żą do szcze­gól­nie nie­bez­piecz­nych, gdyż z regu­ły prze­bie­ga­ją bez­ob­ja­wo­wo, a w przy­pad­ku wystą­pie­nia obja­wów kli­nicz­nych są trud­ne do roz­po­zna­nia ze wzglę­du na swo­ją nie­swo­istość i powo­du­ją istot­ne pro­ble­my dia­gno­stycz­ne. Natomiast wyma­ga­nia koniom spor­to­wym i rekre­acyj­nym doty­czą głów­nie dosko­na­łej kon­dy­cji fizycz­nej i psy­chicz­nej.
Pasożyty wewnętrz­ne mają cykle roz­wo­jo­we od jaja przez for­my lar­wal­ne do posta­ci doro­słych i każ­da z tych form speł­nia inną rolę w zaka­że­niu śro­do­wi­ska, koni i może być przy­czy­ną wystą­pie­nia obja­wów kli­nicz­nych (rys. 1 i 2). Wymaga to od wła­ści­cie­li i hodow­ców koni zna­jo­mo­ści pod­sta­wo­wej wie­dzy na temat bio­lo­gii paso­ży­ta, zagro­żeń dla koni oraz stwo­rze­nia wła­ści­we­go pro­gra­mu odro­ba­cza­nia dla każ­dej staj­ni.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w HiJ nr 9

Na górę