Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawy sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w roku 2005, cz. 2

HiJ nr 9

Wystawy sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w roku 2005, cz. 2

Marian Budzyński, Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz

Hodowcy ze Związku Lubelskiego spo­tka­li się już kolej­ny raz na wysta­wie ogie­rów zim­no­krwi­stych na tere­nie Stada Ogierów w Białce, zapew­nia­jąc tym samym dosko­na­łe warun­ki do prze­pro­wa­dze­nia takiej impre­zy. Do kata­lo­gu wpi­sa­no 20 sztuk, mniej niż w poprzed­nich latach. Do oce­ny przed­sta­wio­no 17 ogie­rów, z któ­rych 11, tj.64,7%, uzy­ska­ło 80 i wię­cej punk­tów boni­ta­cyj­nych. Cała staw­ka cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się nastę­pu­ją­cy­mi wymia­ra­mi: 161,1-226-27,4 cm i śred­nią boni­ta­cją 80,5 pkt. Dziesiątka naj­lep­szych uzy­ska­ła wyso­ką oce­nę - 81,6. Bonitacja i wskaź­ni­ki bio­me­trycz­ne upo­waż­nia­ją do stwier­dze­nia, że pre­zen­to­wa­ne w Białce ogie­ry były w pożą­da­nym typie współ­cze­sne­go konia zim­no­krwi­ste­go, cho­ciaż pocho­dzi­ły z róż­nych rejo­nów kra­ju. Hodowcy lubel­scy od lat wyku­pu­ją dobre źre­bię­ta ogier­ki z woje­wództw bar­dziej zaawan­so­wa­nych w hodow­li koni tej rasy, odcho­wu­ją je i w wie­ku 2,5 roku sprze­da­ją pod­czas swo­jej aukcji. Z wła­snej hodow­li było 7 sztuk.

zdj. Andrzej Kopczyk

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 9

Na górę