Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawy - aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych w roku 2005

HiJ nr 8

Wystawy - aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych w roku 2005

Marian Budzyński, Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz

Polska posia­da liczą­ce się w Europie pogło­wie koni, dla­te­go też koniecz­ne są cią­głe dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do aktu­ali­za­cji pro­gra­mów hodow­la­nych, zabez­pie­cza­ją­cych rodzi­mą pro­duk­cję mate­ria­łu hodow­la­ne­go wszyst­kich pol­skich ras koni, sta­no­wią­cych uni­kal­ną i cen­ną pulę geno­wą.

Hodowla kra­jo­wa koni wią­że się ści­śle z ich pro­duk­cją do celów uty­li­tar­nych. Ciągłe rugo­wa­nie koni z rol­nic­twa w wyni­ku coraz więk­szej mecha­ni­za­cji prac stwa­rza koniecz­ność dosto­so­wy­wa­nia mode­lów raso­wych, a tak­że wzor­ców hodow­la­nych poszcze­gól­nych typów użyt­ko­wych do aktu­al­nych potrzeb gospo­dar­czych.

og. Meloman

Jednym z fun­da­men­tal­nych dzia­łań hodow­la­nych jest corocz­ne orga­ni­zo­wa­nie wystaw - aukcji ogie­rów pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go. Również w roku 2005 odby­ły się we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku zor­ga­ni­zo­wa­ne przez poszcze­gól­ne woje­wódz­kie związ­ki hodow­ców koni wysta­wy ogie­rów, połą­czo­ne z ich jed­no­cze­sną sprze­da­żą. Zainteresowanie hodow­lą koni zim­no­krwi­stych było duże, o czym świad­czy­ła fre­kwen­cja hodow­ców wysta­wia­ją­cych ogie­ry, a tak­że obec­ność licz­nych kup­ców oraz miło­śni­ków koni tej rasy, nie tyl­ko z oko­licz­nych, lecz tak­że z odle­głych rejo­nów Polski. Jest już tra­dy­cją, że w dniu poprze­dza­ją­cym wysta­wę moż­na było oglą­dać wszyst­kie ogie­ry i doko­nać wstęp­nych trans­ak­cji zaku­pu. Ten spo­sób dobi­ja­nia tar­gu pozwa­la na naby­cie naj­lep­szych koni (cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się zarów­no odpo­wied­nim pokro­jem, wymia­ra­mi, pocho­dze­niem, jak i maścią), a tak­że daje gwa­ran­cję wystaw­com, że znaj­dą kup­ców na swo­je ogie­ry i nie będą zmu­sze­ni wra­cać z nimi do domu.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w HiJ nr 8

Na górę