Connect with us

Hodowca i Jeździec

Urządzanie i pie­lę­gna­cja pastwisk dla koni

HiJ nr 9

Urządzanie i pie­lę­gna­cja pastwisk dla koni

Paulina Martynuska

W wycho­wie koni klu­czo­wą rolę peł­ni pastwi­sko, któ­re powin­no zapew­niać prze­strzeń do bie­ga­nia, kon­takt z inny­mi koń­mi oraz dostęp do zie­lo­nej paszy przez cały sezon. Powinno ono być odpo­wied­nio urzą­dzo­ne, przy­sto­so­wa­ne do spe­cy­ficz­nych potrzeb tych zwie­rząt, innych od potrzeb na przy­kład krów czy owiec. W gospo­dar­stwie o dużej kul­tu­rze pastwi­ska mogą zaj­mo­wać całą powierzch­nię użyt­ków zie­lo­nych, a sia­no czy suro­wiec na kiszon­ki powin­no się uzy­ski­wać z wyka­sza­nia nad­mia­rów zie­lon­ki, zwłasz­cza w pierw­szej poło­wie sezo­nu pastwi­sko­we­go.

Ogrodzenie dopa­so­wa­ne do wzro­stu koni

Udział pasz obję­to­ścio­wych i tre­ści­wych w żywie­niu koni powi­nien być dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb każ­de­go zwie­rzę­cia. Pasące się konie pobie­ra­ją w cią­gu godzi­ny ok. 4 kg zielonki/szt., a wg Rogalskiego (1977) koń na pastwi­sku w cią­gu dnia może zjeść od 30 do 50 kg. Zależy to od jako­ści pastwi­ska, dłu­go­ści wypa­su oraz od masy cia­ła konia, typu użyt­ko­we­go, rasy, a nawet cech osob­ni­czych. W celu pra­wi­dło­we­go okre­śle­nia potrzeb pokar­mo­wych sta­da oraz uło­że­nia dawek pokar­mo­wych moż­na skon­sul­to­wać się z doświad­czo­nym zoo­tech­ni­kiem lub posłu­żyć się „Normami żywie­nia koni” (1997).
Na skład che­micz­ny i war­tość pokar­mo­wą runi pastwi­sko­wej bez­po­śred­ni wpływ ma skład bota­nicz­ny i straw­ność poszcze­gól­nych skład­ni­ków pokar­mo­wych. Te dwa czyn­ni­ki decy­du­ją tak­że o war­to­ści ener­ge­tycz­nej paszy. Udział traw pod­no­si war­tość ener­ge­tycz­ną, rośli­ny motyl­ko­wa­te zwięk­sza­ją ilość biał­ka i skład­ni­ków mine­ral­nych, zaś zio­ła popra­wia­ją walo­ry sma­ko­we i wzbo­ga­ca­ją ruń w mikro­ele­men­ty.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w HiJ nr 9

Na górę