Connect with us

Hodowca i Jeździec

Tradycyjne powo­że­nie

Już za nie­speł­na kil­ka dni, 20-21 lip­ca tego roku odbę­dzie się, po raz pierw­szy w Polsce, Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia, nad któ­rym patro­nat medial­ny objął Hodowca i Jeździec.

Impreza zosta­ła przy­ję­ta do ofi­cjal­ne­go kalen­da­rza kon­kur­sów AIAT (Association Internationale d’Attalage de Tradition), a pre­zes AIAT baron Christian de Langlade, któ­ry sam wie­lo­krot­nie powo­ził kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych, będzie jed­nym z juro­rów.

Na dzień dzi­siej­szy swój udział zapo­wie­dzia­ło sie­dem ekip zagra­nicz­nych. Napłynęły rów­nież zgło­sze­nia od ok. 14 pol­skich uczest­ni­ków. Dla umoż­li­wie­nia star­tu jak naj­więk­szej licz­by zaprzę­gów zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do ostat­niej chwi­li.

Inicjatorem oraz współ­or­ga­ni­za­to­rem zawo­dów jest Stowarzyszenie Miłośników Powozów i Zaprzęgów, któ­re od kil­ku­na­stu lat orga­ni­zu­je pre­lek­cje, szko­le­nia, wyjaz­dy do naj­więk­szych kolek­cji powo­zów w Europie.

Tym razem zapra­sza Państwa na magicz­ny week­end w Książu.

Po sobot­nim kon­kur­sie pre­zen­ta­cji odbę­dzie się pokaz koni ślą­skich, uro­czy­sta kola­cja, noc­ne zwie­dza­nie pod­zie­mi zam­ku Książ. W nie­dzie­lę od godzi­ny 9 będzie­my podzi­wia­li zaprzę­gi w prze­pięk­nej sce­ne­rii par­ku, zam­ku i Stada, a po połu­dniu w ostat­nim kon­kur­sie zręcz­no­ści powo­że­nia na hipo­dro­mie. W trak­cie zawo­dów oprócz doznań wizu­al­nych będzie moż­na wysłu­chać wie­lu infor­ma­cji doty­czą­cych tra­dy­cji powo­że­nia.

Zainteresowanych star­tem pro­si­my o kon­takt w celu wery­fi­ka­cji pra­wi­dło­we­go dobo­ru pojaz­dów, uprzę­ży, stro­jów, oraz udzie­le­nia wszel­kiej pomo­cy zwią­za­nej z udzia­łem w kon­kur­sie. Jeśli zain­te­re­so­wa­ni z jakichś powo­dów nie będą mogli uczest­ni­czyć w zawo­dach, to zapra­sza­my ich w cha­rak­te­rze kibi­ców. Gwarantujemy fan­ta­stycz­ne wido­wi­sko w pięk­nej sce­ne­rii zam­ku Książ, a przy tej oka­zji będzie moż­na poznać zasa­dy roz­gry­wa­nia kon­kur­su.

Jestem głę­bo­ko prze­ko­na­ny o tym, że ruch tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia znaj­dzie w Polsce wie­lu zwo­len­ni­ków. Potrzebny jest tyl­ko czas i kon­se­kwen­cja dzia­łań.

Więcej infor­ma­cji o wyda­rze­niu na: www.tradition.com.pl

Ireneusz Kozłowski

Tradycyjne powożenie

Na górę