Connect with us

Hodowca i Jeździec

Techniki wspo­ma­ga­ne­go roz­ro­du u koni

HiJ nr 8

Techniki wspo­ma­ga­ne­go roz­ro­du u koni

Monika Kraszewska, Jarosław Sosnowski

Techniki wspo­ma­ga­ne­go roz­ro­du, któ­re z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­je się u zwie­rząt hodow­la­nych takich jak bydło i świ­nie, coraz czę­ściej wzbu­dza­ją zain­te­re­so­wa­nie wśród hodow­ców koni.

Uzyskanie zdrow­szych, osią­ga­ją­cych wyż­sze war­to­ści hodow­la­ne oraz lep­sze wyni­ki spor­to­we koni, jest zwią­za­ne z olbrzy­mi­mi kosz­ta­mi pro­ce­dur, doświad­cze­niem zespo­łu wyko­nu­ją­ce­go zabieg i nie zawsze są zgod­ne ze stra­te­gią związ­ków hodow­la­nych doty­czą­cą okre­ślo­nej rasy.

Inseminacja

Inseminacja, ze wzglę­du na swo­ją pro­sto­tę, jest tech­ni­ką budzą­cą naj­więk­sze nadzie­je hodow­ców. Umożliwia ona zwięk­sze­nie zysków z hodow­li przez sto­sun­ko­wo pro­ste uzy­ska­nie war­to­ścio­we­go potom­stwa. Możliwość kon­ser­wa­cji nasie­nia eli­mi­nu­je koszy trans­por­tu cen­nych ogie­rów, co jest też zwią­za­ne z for­mal­no­ścia­mi pod­czas prze­kra­cza­nia gra­nic. Inną waż­ną zale­tą sztucz­ne­go una­sie­nia­nia kla­czy jest ogra­ni­cze­nie roz­prze­strze­nia­nia się cho­rób prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą.

Tak jak u innych gatun­ków zwie­rząt, do prze­pro­wa­dze­nia zabie­gu sztucz­ne­go una­sie­nia­nia kla­czy sto­su­je się trzy rodza­je nasie­nia: nasie­nie świe­żo pobra­ne; nasie­nie chło­dzo­ne do temp. 5° C i prze­cho­wy­wa­ne mak­sy­mal­nie kil­ka­dzie­siąt godzin; nasie­nie mro­żo­ne, któ­re może być prze­cho­wy­wa­ne dłu­go­ter­mi­no­wo. Najkorzystniejsze jest uży­wa­nie nasie­nia chło­dzo­ne­go i mro­żo­ne­go ze wzglę­du na moż­li­wość jego trans­por­tu. Niestety, nasie­nie koń­skie jest bar­dzo wraż­li­we na chło­dze­nie i mro­że­nie.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w HiJ nr 8

Na górę