Connect with us

Wpisy zawierające "Rok IX Nr 2 (29) 2011"

 • Ze świata

  Holandia pach­ną­ca… koń­mi, czy­li infor­ma­cja jest naj­waż­niej­sza

  By 11 kwietnia 2011

  Anna Cuber, Andrzej Stasiowski Oglądając kolej­ny już raz selek­cję ogie­rów KWPN w ’s-Hertogenbosch, a raczej praw­dzi­wy show, któ­re­go boha­te­rem...

 • Sport i wyścigi

  Nie kupuj kota w wor­ku!

  By 11 kwietnia 2011

  Hubert Szaszkiewicz Wielu konia­rzy cie­szy się, naby­wa­jąc konia, ale ich radość czę­sto jest znacz­nie więk­sza, kie­dy znaj­dą...

 • Hodowla

  Niepewny byt ogie­rów

  By 11 kwietnia 2011

  Paulina Peckiel Kategoryzacja to temat trud­ny i roz­bu­do­wa­ny, wzbu­dza­ją­cy ostat­nio wie­le kon­tro­wer­sji. Właśnie – ostat­nio. Zasady kate­go­ry­za­cji mają...

 • Od Redakcji

  Projekt Stado

  By 11 kwietnia 2011

  Tomasz Siergiej W maju ubie­głe­go roku Walny Zjazd PZHK przy­jął uchwa­łę zobo­wią­zu­ją­cą Zarząd Główny do pod­ję­cia sta­rań w celu...

 • Sport i wyścigi

  Sportowcy peł­nej krwi

  By 11 kwietnia 2011

  Jan Skoczylas Sandro Boy, Shutterfly i tysią­ce innych wzbu­dza­ją­cych zachwyt koni nie ist­nia­ło­by bez dole­wu peł­nej krwi. Wnuka lub...

 • Od Redakcji

  Nie taki dia­beł strasz­ny

  By 11 kwietnia 2011

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Brawo PZJ! Dzięki aktyw­no­ści kil­ku osób suk­ce­syw­nie od mie­się­cy wdra­ża­ny jest sys­tem szko­leń...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę