Connect with us

Wpisy zawierające "Rok I Nr 1 (1) 2003"

 • Historia i sztuka

  Pejzaż z koniem w tle

  By 1 września 2003

  Agnieszka Hyjek Szanowni Państwo, Pozwolę sobie potrak­to­wać tę oraz kolej­ne wypo­wie­dzi nie­co oso­bli­wie łącząc dwie for­my lite­rac­kie...

 • Sport i wyścigi

  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice

  By 1 września 2003

  Jakub Kasprzak Partynice to pra­wie 100-let­nia tra­dy­cja roz­gry­wa­nia gonitw we Wrocławiu. W XIX wie­ku wyści­gi roz­gry­wa­no na tzw. Szczytnikach, w miej­scu...

 • Sport i wyścigi

  Western i zakli­na­nie koni

  By 1 września 2003

  Jerzy Sawka Dwie nowo­ści jeź­dziec­kie ostat­nich lat w Polsce to naro­dzi­ny ruchu western i kur­sy natu­ral­nych metod pra­cy z koń­mi.

 • Sport i wyścigi

  Parkury, cz. 1 - Wstęp

  By 1 września 2003

  Krzysztof Koziarowski, Łukasz Jankowski W cyklu „Parkury” pre­zen­to­wa­nym na naszych łamach przed­sta­wia­my frag­men­ty pisa­nej przez Krzysztofa Koziarowskiego i Łukasza Jankowskiego...

 • Sport i wyścigi

  Tradycja i współ­cze­sność

  By 1 września 2003

  Jan Skoczylas Ur. W 1951 r w Wadowicach. Początek przy­go­dy z jeź­dziec­twem: 1964 w klu­bie WKS Podhalanin Wadowice. Uczeń Tadeusza Tetmajera...

 • Zdrowie i weterynaria

  Zachowawcze meto­dy popra­wy sta­nu ukła­du ruchu u koni

  By 1 września 2003

  lek. wet. Bogumił Wojnowski SUPLEMENTACJA żywie­nio­wa SUPLEMENTACJA paren­te­ral­na DETOKSYKACJA home­opa­tycz­na, zio­ło­wa, bio­in­for­ma­cyj­na MAGNETOSTYMULACJA i BIOREZONANS

 • Zdrowie i weterynaria

  Fizjologia kla­czy, cz. 1 - Ruja i cią­ża

  By 1 września 2003

  lek. wet. Grzegorz Majewski Konie cechu­je naj­niż­sza zdol­ność rozrod­cza spo­śród wszyst­kich zwie­rząt domo­wych. Według sta­ty­styk pro­wa­dzo­nych...

 • Zdrowie i weterynaria

  Grzybice koni nie są tyl­ko okre­so­wym uszczerb­kiem pięk­no­ści

  By 1 września 2003

  lek. wet. Grzegorz Nowak Ocenia się, że jed­na pią­ta świa­to­wej po­pulacji ludzi dotknię­ta jest grzy­bi­ca­mi skór­ny­mi a odse­tek...

 • Historia i sztuka

  Fatalny skok

  By 1 września 2003

  Jerzy Celiński Upalne lato 1972 roku. W pięk­nych ple­ne­rach pusz­czy Augustowskiej, w wybu­do­wa­nych przez sce­no­gra­fów deko­ra­cjach i miej­scach wybra­nych przez reży­se­ra,...

 • Zdrowie i weterynaria

  Zasady racjo­nal­ne­go żywie­nia koni, cz. 1 - Woda i poje­nie

  By 1 września 2003

  mgr inż. Andrzej Sarnowski Jednym z naj­waż­niej­szych zagad­nień nasu­wa­ją­cych się sta­le każ­de­mu hodow­cy i użyt­kow­ni­ko­wi konia, jest zagad­nie­nie racjo­nal­ne­go żywie­nia....

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Informacje…

Prenumerata "Hodowcy i Jeźdźca" w wyjątkowej cenie! Teraz tylko 44 zł rocznie zamiast 75,96 zł.
Prenumerata "HiJ" się opłaca!

Popularne wpi­sy

Na górę