Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sezon wyści­go­wy 2005

HiJ nr 8

Sezon wyści­go­wy 2005

Paweł Gocłowski

Później niż zwy­kle, bo dopie­ro 18 maja poszła w górę słu­że­wiec­ka bom­ba i po zimo­wej prze­rwie bywal­cy jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych torów w Europie zno­wu mogli się cie­szyć spor­tem kró­lów. Zaczęło się inte­re­su­ją­co, bowiem w inau­gu­ra­cyj­nym pro­gra­mie zna­la­zły się aż czte­ry nagro­dy (wszyst­kie kate­go­rii B) i trzy goni­twy pierw­szej gru­py, a po sied­miu dniach w szran­ki sta­nę­ły czo­ło­we trzy­lat­ki, rywa­li­zu­ją­ce o lau­ry w miler­skich kla­sy­kach.

og. Dębczak xx

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę