Connect with us

Hodowca i Jeździec

Schyłek lata 2005 roku

Historia i sztuka

Schyłek lata 2005 roku

Agnieszka Hyjek

Szanowni Państwo,

Chyba dla odstra­sze­nia smęt­nej wizji koń­ca lata, aura obda­rza nas roz­kosz­nym cie­płem. Z tej też oka­zji - pożar­cia moż­li­wie naj­więk­szej por­cji świa­tła i wchło­nię­cia, zamiast pustych kalo­rii na zapas, tylu pro­mie­ni sło­necz­nych, by pozwo­li­ły prze­trwać kolej­ną, cze­ka­ją­cą nas dłu­gą zimę - zanu­rzy­łam się w gęst­nie­ją­cy tłum nad brze­giem pobli­skie­go jezio­ra…

Strzały słoń­ca celu­ją w gawiedź, a ja kon­cen­tru­ję się nad dość nie­zwy­kłym dzie­łem - repro­duk­cją obra­zu Karola Briułłowa pt. „Amazonka”. Wybrałam tym razem dla nas wszyst­kich dzie­ło mala­rza nie­mal zupeł­nie nie­zna­ne­go zwłasz­cza w naszej czę­ści Europy, aby­śmy tym uważ­niej mogli przyj­rzeć się nie tyle same­mu twór­cy, ile jego god­ne­mu uwa­gi dzie­łu. Obraz powstał w 1832 r. w Rosji, jest to pokaź­nych roz­mia­rów olej na płót­nie 291,5 x 206 cm, a jego uta­len­to­wa­ny autor malu­jąc je miał dopie­ro trzy­dzie­ści lat. Niezwykłość obra­zu pole­ga na zasto­so­wa­nych w nim kon­tra­stach nie tyl­ko kolo­ry­stycz­nych ale, co w tym przy­pad­ku waż­niej­sze, emo­cjo­nal­nych…

Dzieło dziś wzbo­ga­ca mało zna­ne, nie­do­ce­nia­ne przez ludzi Zachodu, w któ­re­go bogac­twie kul­tu­ro­wym pła­wią się niby pod­trzy­mu­ją­cej mło­dość solan­ce, zbio­ry Galerii Trietiakowskiej.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok III nr 2 (7) 2005.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Historia i sztuka

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę