Connect with us

Hodowca i Jeździec

Rola kla­czy mat­ki w hodow­li. Matka ogie­ra

HiJ nr 9

Rola kla­czy mat­ki w hodow­li. Matka ogie­ra

Anna Nowicka-Posłuszna, Andrzej Sarnowski

Czym mat­ka - gle­ba w przy­ro­dzie
Tym klacz w konia rodo­wo­dzie

Choć wie­lu bada­czy i prak­ty­ków stwier­dza, że osob­ni­ki żeń­skie oddzia­łu­ją na potom­stwo sil­niej niż osob­ni­ki męskie, wyja­śnie­nie tego mecha­ni­zmu nie jest jesz­cze dosta­tecz­nie pozna­ne.

Wpływ mat­ki na potom­ka jest oczy­wi­sty i zna­ny od daw­na. W hodow­li koni czy­stej krwi arab­skiej naj­waż­niej­szą rolę odgry­wa­ły kla­cze „azil”, naj­lep­sze, naj­dziel­niej­sze, trzy­ma­ne w czy­sto­ści krwi, do któ­rych sta­ran­nie dobie­ra­no ogie­ry. Hodowcy koni peł­nej krwi nie pozbę­dą się dobrej mat­ki, trak­tu­jąc ją jako „kurę zno­szą­cą zło­te jaj­ka”.

Znany jest fakt, że w hodow­li koni pół­krwi (a szcze­gól­nie peł­nej krwi) w Polsce trud­no jest stwo­rzyć trwa­łe kra­jo­we rody męskie i nie utrzy­mu­ją się one z regu­ły dłu­żej niż przez 2-3 poko­le­nia, czwar­te zaś nale­ży już do wyjąt­ków. Główną tego przy­czy­ną jest to, że w przy­ro­dzie osob­ni­ki żeń­skie o dobrej jako­ści zda­rza­ją się o wie­le czę­ściej ani­że­li męskie. Ogiery są rów­nież bar­dziej wyma­ga­ją­ce, dla­te­go nie­ko­rzyst­ne warun­ki śro­do­wi­sko­we sil­niej odbi­ja­ją się na ich roz­wo­ju.

Współcześnie w związ­ku z moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia bio­tech­nik roz­ro­du (m.in. polio­wu­la­cja, trans­plan­ta­cja) rola sami­cy znacz­nie wzra­sta.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 9

Na górę