Connect with us

Hodowca i Jeździec

Przygotowanie ogie­ra do testu 100-dnio­we­go

HiJ nr 8

Przygotowanie ogie­ra do testu 100-dnio­we­go

Maria Gertz-Warchoł

Poziom ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu w ZT sta­le rośnie. Dotyczy to zarów­no jako­ści osob­ni­czej wyho­do­wa­nych koni, jak rów­nież ich przy­go­to­wa­nia. Hodowcy i wła­ści­cie­le coraz czę­ściej trak­tu­ją ogie­ra jako pro­dukt, któ­ry chcą sprze­dać lub użyt­ko­wać z zyskiem. Wyhodowanie ogie­ra to wie­lo­let­nia pra­ca, na któ­rą mają wpływ czyn­ni­ki gene­tycz­ne, żywie­nio­we i warun­ki odcho­wu.

W zakres przy­go­to­wa­nia ogie­ra do zakła­du tre­nin­go­we­go powin­ny wcho­dzić: wycho­wa­nie, pre­zen­ta­cja pod sio­dłem, pokaz w ręku, kon­dy­cja i pie­lę­gna­cja, trans­port, wiek konia, bada­nia lekar­skie.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę