Przygotowanie kla­czy do sta­nów­ki

Roman Krzyżanowski Zbliżający się sezon roz­pło­do­wy zmu­sza hodow­ców do roz­strzy­gnię­cia kil­ku waż­nych kwe­stii. Pierwsze pyta­nie, na jakie trze­ba sobie odpo­wie­dzieć, to czy w ogó­le decy­do­wać się na zaźre­bia­nie naszej kla­czy. Namawiam kole­gów hodow­ców do głę­bo­kiej ana­li­zy tego pro­ble­mu w wie­lu aspek­tach, z któ­rych wymie­nię naj­waż­niej­sze: war­tość hodow­la­na kla­czy war­tość hodow­la­na ogie­ra, któ­re­go chce­my użyć warun­ki śro­do­wi­sko­we, jaki­mi dys­po­nu­je­my prze­zna­cze­nie dane­go przy­chów­ku. Sytuacja na ryn­ku cha­rak­te­ry­zu­ją­ca … Czytaj dalej Przygotowanie kla­czy do sta­nów­ki