Connect with us

Hodowca i Jeździec

Przygotowanie kla­czy do roz­ro­du

Hodowla

Przygotowanie kla­czy do roz­ro­du

Roman Krzyżanowski

Porównując róż­ne gatun­ki zwie­rząt gospo­dar­skich musi­my dojść do wnio­sku, że jeże­li cho­dzi o roz­ród, konie przy­spa­rza­ją hodow­com wię­cej pro­ble­mów niż bydło, trzo­da chlew­na czy owce. Im wyż­sze wskaź­ni­ki roz­ro­du, tym więk­sza szan­sa na opła­cal­ność hodow­li. Warto więc sta­ran­nie przy­go­to­wać się do każ­de­go sezo­nu, tym bar­dziej że w przy­pad­ku koni, poza czyn­ni­kiem eko­no­micz­nym, ogrom­ną rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki emo­cjo­nal­ne, a przyj­ście na świat każ­de­go źre­ba­ka jest dla hodow­cy dużym wyda­rze­niem.

Ciekawe, że w warun­kach natu­ral­nych u koni ras pry­mi­tyw­nych pro­ble­my repro­duk­cyj­ne nie są aż tak duże. Wśród koni­ków pol­skich utrzy­my­wa­nych w tabu­nie kla­cze dają­ce po kil­ka­na­ście źre­biąt nie nale­żą do rzad­ko­ści, a odse­tek zaźre­bień sta­da powy­żej 90% jest zja­wi­skiem nor­mal­nym. Kiedy jed­nak weź­mie­my do ręki pierw­szy lep­szy tom księ­gi stad­nej np. koni peł­nej krwi angiel­skiej, stwier­dzi­my, że więk­szość kla­czy jest w sta­nie uro­dzić zale­d­wie kil­ka źre­biąt, a wskaź­ni­ki odcho­wa­nych źre­biąt w sto­sun­ku do ilo­ści kla­czy czyn­nych w hodow­li oscy­lu­ją mię­dzy 50 a 60%.

Hodowca ma duży wpływ na wyni­ki roz­ro­du swo­ich kla­czy, a we współ­pra­cy z doświad­czo­nym leka­rzem wete­ry­na­rii moż­na osią­gnąć bar­dzo dobre rezul­ta­ty. Trzeba jed­nak posiąść choć­by pod­sta­wo­wą wie­dzę na temat fizjo­lo­gii tego gatun­ku zwie­rząt i poznać dokład­nie każ­de z nich. Podręczniki poda­ją śred­nie war­to­ści doty­czą­ce cyklu płcio­we­go kla­czy, ale nale­ży pamię­tać, że róż­ni­ce osob­ni­cze pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi zwie­rzę­ta­mi mogą być bar­dzo duże. Znajomość każ­dej kla­czy z osob­na, naby­ta w cią­gu kolej­nych lat użyt­ko­wa­nia, rzu­tu­je bez­po­śred­nio na wyni­ki roz­ro­du.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

Na górę