Connect with us

Hodowca i Jeździec

Polityka Cookies

Polityka cookies spo­rzą­dzo­na zosta­ła zgod­nie z obo­wiąz­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z nowe­li­za­cji Prawa Telekomunikacyjnego, któ­re weszły w życie 22 mar­ca 2013 roku. Obowiązki te podob­nie są reali­zo­wa­ne w całej Europie wsku­tek imple­men­to­wa­nia dyrek­ty­wy euro­pej­skiej.

Niniejsza poli­ty­ka cookies doty­czy usług ofe­ro­wa­nych w ramach tej stro­ny (Serwis).
Serwis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

Pliki cookies (tzw. cia­stecz­ka) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer. Podmiotem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor tej stro­ny.

Pliki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:

  • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji Użytkownika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pli­ki te pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użytkownika Serwisu i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą, dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
  • two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użytkownicy Serwisu korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;

W ramach Serwisu sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze typy pli­ków cookies: sesyj­ne (ses­sion cookies) oraz sta­łe (per­si­stent cookies). Cookies sesyj­ne są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Stałe pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:

  • nie­zbęd­ne pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach Serwisu, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  • pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach Serwisu;
  • wydaj­no­ścio­we pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu;
  • funk­cjo­nal­ne pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce zapa­mię­ta­nie wybra­nych przez Użytkownika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użytkownika, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi Użytkownik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej itp.;
  • rekla­mo­we pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie Użytkownikom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zain­te­re­so­wań.

W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Ustawienia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).

Operator Serwisu infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.

Pliki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użytkownika Serwisu i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Serwisu rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.

Więcej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­nych jest pod adre­sem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sek­cji Pomoc w menu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę