Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ostatnie aktu­al­no­ści

 • Porady Żywieniowe

  Płody rol­ne w żywie­niu koni – część I

  By 5 kwietnia 2019

  Do napi­sa­nia kolej­ne­go new­slet­te­ra skło­ni­ły nas licz­ne zapy­ta­nia ze stro­ny nie­któ­rych uczest­ni­ków zakoń­czo­ne­go wła­śnie cyklu szko­leń z obsza­ru żywie­nia...

 • Porady Żywieniowe

  Praktyka żywie­nia koni - pod­su­mo­wa­nie zasad ogól­nych

  By 29 marca 2019

  Właściwa die­ta pokry­wa­ją­ca aktu­al­ne potrze­by pokar­mo­we, odpo­wied­nio skom­po­no­wa­ne i uroz­ma­ico­ne daw­ki pokar­mo­we, zawsze prze­wa­ga pasz obję­to­ścio­wych nad tre­ści­wy­mi,...

 • Sport i wyścigi

  Inauguracja roz­gry­wek Pucharu Polski WKKW

  By 27 marca 2019

  Za tydzień odbę­dzie się inau­gu­ra­cja roz­gry­wek Pucharu Polski WKKW. W tym roku cykl ten skła­dać się będzie z 12...

 • Porady Żywieniowe

  Okres lak­ta­cji

  By 22 marca 2019

  Jak wspo­mi­na­li­śmy w luto­wych wpi­sach z cyklu Porad żywie­nio­wych, pisząc o wyso­kiej źreb­no­ści kla­czy i okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym, wszyst­kie czyn­no­ści hodow­la­no-wete­ry­na­ryj­ne...

 • Patronaty

  Amsterdam 1928

  By 21 marca 2019

  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddział Muzeum Łazienki Królewskie roz­po­czę­ło cykl spo­tkań „POLSCY JEŹDŹCY OLIMPIJSCY OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO”.

 • Porady Żywieniowe

  Żywienie konia w postę­po­wa­niu kli­nicz­nym

  By 15 marca 2019

  Tym razem zacznie­my od defi­ni­cji. W ogól­nym poję­ciu pasza kli­nicz­na to pasza prze­zna­czo­na dla koni z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. Najczęściej wymie­nia­ne...

 • Porady Żywieniowe

  Energia w żywie­niu koni

  By 8 marca 2019

  Energia jest nie­zbęd­na do każ­dej aktyw­no­ści – tak­że bez­czyn­ne­go sta­nia konia w bok­sie. Konie, podob­nie jak każ­dy orga­nizm...

 • Sport i wyścigi

  Nowy spor­to­wy sezon jeź­dziec­ki rusza w kwiet­niu w Strzegomiu

  By 5 marca 2019

  Ponad pół­to­ra tysią­ca koni prze­ga­lo­po­wa­ło w ubie­głym sezo­nie przez strze­gom­ski hipo­drom. Przeszło kil­ka­dzie­siąt godzin trans­mi­sji tele­wi­zyj­nych śle­dzi­ło kil­ka...

 • IV Pokaz Ogierów ŚOZHK IV Pokaz Ogierów ŚOZHK

  Reportaż

  Śląsko-opol­skie zna­ko­mi­to­ści

  By 1 marca 2019

  Pokaz ogie­rów Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni Można śmia­ło uznać, że na tere­nie Cichoń Dressage w Radzionkowie (w woj. ślą­skim) nie tyl­ko naro­dzi­ła się,...

 • Porady Żywieniowe

  Białko w żywie­niu koni

  By 1 marca 2019

  Zbilansowana die­ta nasze­go konia to odpo­wied­nia ilość biał­ka, ener­gii, wita­min oraz makro- i mikro­ele­men­tów. Każdy ele­ment tego rów­na­nia pozo­sta­je...

 • Cavaliada Cavaliada

  Od Redakcji

  Gdzie obej­rzeć trans­mi­sję z CAVALIADY Kraków?

  By 28 lutego 2019

  W dniach 28 lute­go – 3 mar­ca 2019 w Krakowie odbę­dą się po raz pierw­szy mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy jeź­dziec­kie w TAURON Arena...

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  Z pozy­cji lide­ra

  By 26 lutego 2019

  Do zawo­dów CSI pod­czas Cavaliady w Warszawie zgło­si­ło się ponad 220 par z 15 kra­jów. Wyjątkowo cie­ka­wie zapo­wia­da się...

 • Wywiad

  Kupionemu konio­wi zaglą­daj w zęby!

  By 22 lutego 2019

  Chris Pearce z Wielkiej Brytanii to doświad­czo­ny i cenio­ny na całym świe­cie lekarz wete­ry­na­rii – sto­ma­to­log. Ma spe­cja­li­za­cję z cho­rób wewnętrz­nych...

 • Porady Żywieniowe

  Suplementacja koni spor­to­wych

  By 22 lutego 2019

  Choć naszy­mi głów­ny­mi zagad­nie­nia­mi, któ­re prze­wi­ja­ją się w tema­ty­ce new­slet­te­rów, są konie hodow­la­ne i pokry­cie ich potrzeb pokar­mo­wych...

 • Porady Żywieniowe

  Żywienie konia a jego zacho­wa­nie

  By 15 lutego 2019

  Powszechnie wia­do­mo, co zosta­ło zresz­tą potwier­dzo­ne w wie­lu bada­niach nauko­wych, że kar­mie­nie konia nie­wiel­ką ilo­ścią dużych posił­ków paszy...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

Ostatnie wpi­sy

Na górę