Connect with us

Hodowca i Jeździec

O tech­nicz­nych pro­ble­mach z dota­cja­mi

HiJ nr 8

O tech­nicz­nych pro­ble­mach z dota­cja­mi

Ewa Szadyn

Pod koniec roku 2004 oka­za­ło się, że hodow­cy koni ras rodzi­mych mogą sta­rać się o: „przy­zna­nie płat­no­ści z tytu­łu reali­za­cji przed­się­wzięć rol­no­śro­do­wi­sko­wych i popra­wy dobro­sta­nu zwie­rząt”. Sam tytuł dota­cyj­ny był tak skom­pli­ko­wa­ny, że chy­ba niko­go nie zdzi­wi­ła dłu­ga i żmud­na dro­ga, pro­wa­dzą­ca do zło­że­nia wnio­sku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jako że posia­da­my sta­do hodow­la­ne koni mało­pol­skich kwa­li­fi­ku­ją­cych się do płat­no­ści, podo­ła­li­śmy tru­do­wi zło­że­nia wnio­sku w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Węgrowie. Mieszkamy na kolo­nii, pod lasem, a wnio­sek nale­ża­ło zło­żyć do 15.01.05 r. Aby speł­nić waru­nek powyż­szej daty poko­na­łam 5 kilo­me­trów na pie­cho­tę (wyjazd samo­cho­dem był nie­moż­li­wy, bo dro­ga na naszej kolo­nii była cał­ko­wi­cie zasy­pa­na, a 40-kilo­me­tro­wy rajd przy krót­kim zimo­wym dniu, w dodat­ku na wyso­ko­źreb­nych kla­czach raczej odpa­dał), aby dotrzeć do przy­stan­ku, na któ­rym zatrzy­my­wał się auto­bus jadą­cy do Węgrowa. Tam też sko­rzy­sta­łam z pomo­cy w Powiatowym Zespole Doradców w Węgrowie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach, przy spo­rzą­dze­niu wnio­sku. Przedtem zapo­zna­łam się z listą dorad­ców prze­szko­lo­nych pod tym wzglę­dem i wybra­łam jed­ne­go z nich. Fachowiec spo­rzą­dził wnio­sek, a ja peł­na zaufa­nia pod­pi­sa­łam go i ponio­słam do agen­cji. Podanie zosta­ło przy­ję­te. Uff!

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę