Connect with us

Hodowca i Jeździec

O roz­ro­dzie słów kil­ka, czy­li co musi zro­bić wła­ści­ciel ogie­ra przed roz­po­czę­ciem sezo­nu kopu­la­cyj­ne­go

Hodowla

O roz­ro­dzie słów kil­ka, czy­li co musi zro­bić wła­ści­ciel ogie­ra przed roz­po­czę­ciem sezo­nu kopu­la­cyj­ne­go

Edward Trzemżalski

Wszyscy ludzie dużą sym­pa­tią darzą kun­del­ki, ale mając takie­go szcze­nia­ka, nigdy nie mogą być pew­ni, co z nie­go wyro­śnie! Jakie cechy gene­tycz­ne i cha­rak­te­ro­lo­gicz­ne prze­ka­za­li mu jego przod­ko­wie. Maleńkie stwo­rze­nia są pięk­ne i ujmu­ją­ce za ser­ce, te wyro­śnię­te - nie­ste­ty bar­dzo czę­sto już nie, i doty­czy to wszyst­kich gatun­ków zwie­rząt. Kupując wyżła, prze­wi­du­je­my, że będzie on repre­zen­to­wał okre­ślo­ne cechy i słu­żył nam w spo­sób bar­dzo kon­kret­ny, np. pod­czas polo­wań. To samo doty­czy koni, i w tym momen­cie jest to jesz­cze bar­dziej istot­ne, ponie­waż hodow­la koni jest bar­dzo kosz­tow­na i na efek­ty naszych dzia­łań musi­my dłu­go cze­kać.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Hodowla

Na górę