Connect with us

Hodowca i Jeździec

Informacje o „Cookies”

Serwis inter­ne­to­wy HiJ w celu dostar­cza­nia usług i tre­ści dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb i zain­te­re­so­wań jego Użytkowników uży­wa cia­ste­czek (cookies). Cookies są nie­wiel­ki­mi infor­ma­cja­mi zapi­sa­ny­mi przez ser­wer na kom­pu­te­rze użyt­kow­ni­ka w pli­ku cookie.txt, któ­re ser­wer może odczy­tać przy ponow­nym połą­cze­niu się z tego kom­pu­te­ra. Cookies mogą zostać odczy­ta­ne tyl­ko przez nasz ser­wer inter­ne­to­wy. Możesz przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę sie­cio­wą do infor­mo­wa­nia Ciebie o tym, kie­dy prze­sy­ła­ne są cookies lub w ogó­le do unie­moż­li­wie­nia prze­sy­ła­nia cookies. Wyłączenie cookies w prze­glą­dar­ce prze­waż­nie nie unie­moż­li­wia korzy­sta­nia z naszych usług, ale może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia. Cookies są sto­so­wa­ne na przy­kład do prze­cho­wy­wa­nia Twojego hasła dostę­pu do okre­ślo­nej stro­ny inter­ne­to­wej, tak by nie trze­ba było ponow­nie wpro­wa­dzać tej infor­ma­cji przy każ­do­ra­zo­wym korzy­sta­niu z tej stro­ny. Są one uży­wa­ne do prze­cho­wy­wa­nia two­ich pre­fe­ren­cji odno­śnie infor­ma­cji i umoż­li­wia­ją zebra­nie i zapre­zen­to­wa­nie takich infor­ma­cji. Cookies nie mogą zostać wyko­rzy­sta­ne do prze­ję­cia danych z Twojego dys­ku, przej­mo­wa­nia Twojej pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub kra­dzie­ży oso­bi­stych lub pouf­nych infor­ma­cji o Tobie. Korzystanie z cookies nie pozwa­la rów­nież na prze­do­sta­wa­nie się wiru­sów.

Więcej infor­ma­cji o pli­kach Cookie.

Na górę