Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nematodozy koni. Choroby paso­żyt­ni­cze wywo­ły­wa­ne przez roba­ki obłe, cz.1

HiJ nr 8

Nematodozy koni. Choroby paso­żyt­ni­cze wywo­ły­wa­ne przez roba­ki obłe, cz.1

Grzegorz Nowak

[…] Na sku­tek usa­do­wie­nia się wnę­trza­ków mło­do­cia­nych posta­ci w jakim­kol­wiek narzą­dzie, lub innej czę­ści cia­ła, pra­wi­dło­wy bieg życia zosta­je naru­szo­ny, wywią­zu­je się stan cho­ro­bo­wy ogól­ny, albo też dane­go narzą­du, czy­li powsta­je cho­ro­ba - noszą­ca nazwę wspól­ną z nazwą dane­go paso­ży­ta.

Poradnik Weterynaryjny” Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych;
pisow­nia ory­gi­nal­na z II wyda­nia, Warszawa 1922.

Inwazje paso­żyt­ni­cze wywo­ła­ne przez roba­ki obłe (obleń­ce), to bar­dzo poważ­ny pro­blem w hodow­li i utrzy­ma­niu koni. Z regu­ły też, podob­nie jak wie­le innych zagad­nień zdro­wot­nych u tego gatun­ku zwie­rząt, cał­ko­wi­cie lek­ce­wa­żo­ny. I to jest pierw­szy błąd, albo­wiem konio­wa­te są szcze­gól­nie wraż­li­we na inwa­zje paso­żyt­ni­cze, a w pierw­szym rzę­dzie na nema­to­do­zy, czy­li zara­że­nia obleń­ca­mi. Większość nicie­ni wystę­pu­ją­cych u koni roz­wi­ja się na dro­dze skom­pli­ko­wa­nych prze­mian, licz­nych sta­diów roz­wo­jo­wych i agre­syw­nych migra­cji form lar­wal­nych we wnę­trzu orga­ni­zmu zwie­rzę­ce­go. Brak świa­do­mo­ści, co do poten­cjal­nych następstw nie­le­czo­nych nema­to­doz, to błąd dru­gi.

Kolejnym nega­tyw­nym zja­wi­skiem jest mno­gość gatun­ków obleń­ców wystę­pu­ją­cych u koni, oraz fakt, iż nie­bez­pie­czeń­stwo zara­że­nia doty­czy zarów­no źre­biąt, jak i zwie­rząt star­szych.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w HiJ nr 8

Na górę