Connect with us

Hodowca i Jeździec

Którym ogie­rem - oto jest pyta­nie

Hodowla

Którym ogie­rem - oto jest pyta­nie

Henryk Soboń

Zbliża się wio­sna i jak co roku hodow­cy z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­ją kolej­nych źre­biąt, któ­re przyj­dą na świat w ich staj­niach. Wielu z nich zno­wu zada sobie pod­sta­wo­we pyta­nie: Jakim ogie­rem pokryć klacz w tym sezo­nie?

Najpóźniej tydzień po uro­dze­niu źre­bię­cia trze­ba pod­jąć decy­zje czy powtó­rzyć koja­rze­nie, czy zadać sobie trud i szu­kać nowe­go part­ne­ra dla naszej kla­czy. Aby poznać odpo­wiedź na to pyta­nie, nale­ży wziąć pod uwa­gę wie­le czyn­ni­ków i prze­ana­li­zo­wać mak­sy­mal­ną ilość fak­tów, a i tak nigdy do koń­ca nie może­my być pew­ni słusz­no­ści nasze­go wybo­ru. Często na wynik trze­ba cze­kać wie­le lat. Hodowla koni to zaję­cie dla cier­pli­wych i pokor­nych. Podejmując decy­zje o koja­rze­niu danej kla­czy z kon­kret­nym ogie­rem, bie­rze­my pod uwa­gę wie­le ele­men­tów i nie ogra­ni­cza­my się tutaj jedy­nie do oce­ny przy­szłe­go ojca, jak to naj­czę­ściej ma miej­sce. Dużo wię­cej miej­sca zaj­mu­je oce­na kla­czy, jej przod­ków i jej potom­stwa. Te wszyst­kie ele­men­ty, w mia­rę moż­li­wo­ści, posta­ram się pań­stwu w dal­szej czę­ści przy­bli­żyć.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 1 (8) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich

Continue Reading
Zapoznaj się także

Więcej w Hodowla

Na górę