Connect with us

Hodowca i Jeździec

Interstallion - dosko­na­le­nie koni spor­to­wych

HiJ nr 9

Interstallion - dosko­na­le­nie koni spor­to­wych

Dorota Lewczuk

Sprawozdanie ze spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li WBFSH na semi­na­rium gru­py robo­czej

W dniach od 5 do 6 wrze­śnia 2005 roku odby­ło się spo­tka­nie 31 uczest­ni­ków z 12 kra­jów, repre­zen­tu­ją­cych 14 ksiąg stad­nych Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych oraz przed­sta­wi­cie­li EU i FEI. Celem spo­tka­nia było zapo­zna­nie zebra­nych z osią­gnię­cia­mi i pro­ble­ma­mi, jakie napo­ty­ka gru­pa robo­cza Interstallion, zaj­mu­ją­ca się sza­co­wa­niem war­to­ści hodow­la­nej koni, a zor­ga­ni­zo­wa­na przy Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH), przy współ­pra­cy Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP) i Międzynarodowego Komitetu Rejestracji Danych o Zwierzętach (ICAR).

Referaty wstęp­ne zosta­ły przed­sta­wio­ne przez prze­wod­ni­czą­ce­go gru­py robo­czej Interstallion prof. J. Philipssona ze Szwecji oraz prof. E. Brunsa i dr. L.Christmanna z Niemiec. Wprowadzenie do zagad­nień doty­czą­cych „Interstallionu” wygło­sił prof. J. Philipsson, któ­ry pod­kre­ślił udział nie­miec­kiej fede­ra­cji jeź­dziec­kiej w orga­ni­za­cji pierw­sze­go semi­na­rium.

Dostarczenie obiek­tyw­nej infor­ma­cji o ogie­rach jest pod­sta­wo­wym zada­niem sto­ją­cym przed Interstallionem w związ­ku ze zwięk­szo­ną w cią­gu ostat­nich lat wymia­ną mate­ria­łu gene­tycz­ne­go. Obecnie ogól­ną prak­ty­ką ksiąg stad­nych jest zarów­no zmia­na nazw koni, jak i ich nume­rów. Wyniki spor­to­we nie zawie­ra­ją danych rodo­wo­do­wych, co wie­lo­krot­nie powo­du­je utra­tę infor­ma­cji o koniach. Rozwiązanie tego pro­ble­mu wyda­je się tym istot­niej­sze, że księ­gi stad­ne są ze sobą bar­dzo powią­za­ne. Szczególnie widocz­ny jest wpływ hodow­li nie­miec­kiej. W Holandii na 195 ogie­rów 35 pocho­dzi z hodow­li nie­miec­kiej, w Szwecji na 83 - 54, w Danii na 102 - 51. Najmniej koni hodow­li nie­miec­kiej uży­wa­nych jest we Francji (na 765 - 31) i w Irlandii (na 200 - 11). Konie fran­cu­skie naj­sze­rzej uży­wa­ne są w Holandii (na 195 - 10) i w Irlandii (na 200 - 10).

W latach 2001-2004 prze­ana­li­zo­wa­no zarów­no cele hodow­la­ne róż­nych związ­ków raso­wych, jak i defi­ni­cje celów. Analiza ta prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła na pod­sta­wie 16 ksiąg stad­nych: szwedz­kiej, holen­der­skich, bel­gij­skich, duń­skich, irlandz­kiej, fran­cu­skiej i więk­szo­ści nie­miec­kich. Analiza sys­te­mów testo­wa­nia wyka­za­ła, że odzie­dzi­czal­ność testów (prób dziel­no­ści) mło­dych koni jest zna­czą­ca i naj­wyż­sza w testach spe­cjal­nie do tego celu utwo­rzo­nych, nie­za­leż­nie od dłu­go­ści testu. Stwierdzono wyso­kie kore­la­cje gene­tycz­ne pomię­dzy wyni­ka­mi testów mło­dych koni a wyni­ka­mi zawo­dów doro­słych osob­ni­ków.

Następnym pro­ble­mem do roz­wią­za­nia są oce­ny war­to­ści gene­tycz­nej koni doko­ny­wa­ne za pomo­cą meto­dy sta­ty­stycz­nej BLUP - Animal Model. W róż­nych kra­jach indek­sy te publi­ko­wa­ne są w róż­nych ska­lach i przy uży­ciu róż­nych odchy­leń stan­dar­do­wych, co powo­du­je, że indek­sy te są nie­po­rów­ny­wal­ne mię­dzy kra­ja­mi. Interstallion pra­cu­je nad reko­men­da­cja­mi dla ksiąg WBFSH. Następnym pro­ble­mem, któ­rym zaj­mu­je się Interstallion jest współ­pra­ca z FEI, pole­ga­ją­ca na zbie­ra­niu danych i kom­ple­to­wa­niu rodo­wo­dów. Celem pro­jek­tu jest utwo­rze­nie powszech­nej bazy danych spor­to­wych dla wszyst­kich zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych z lin­ka­mi do kra­jo­wych baz danych. Najnowszą dzia­łal­no­ścią Interstallion jest two­rze­nie nowych zasad ran­kin­gów, któ­re będą bar­dziej odzwier­cie­dlać jakość mate­ria­łu hodow­la­ne­go niż obec­nie sto­so­wa­ny sys­tem, któ­ry uza­leż­nio­ny jest zbyt moc­no od wiel­ko­ści księ­gi i rodza­ju bra­nych pod uwa­gę zawo­dów.

Dorota Lewczuk
IGiHZ PAN Jastrzębiec

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok IV nr 2 (9) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w HiJ nr 9

Na górę