Connect with us

Galerie

Prezentowane w witry­nie pra­ce sta­no­wią wła­sność Autorów i nie mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne na innych stro­nach inter­ne­to­wych bez pisem­nej zgo­dy.

Na tej stro­nie pra­gnie­my zamiesz­czać pra­ce foto­gra­ficz­ne i pla­stycz­ne o tema­ty­ce hip­picz­nej, nade­sła­ne przez naszych czy­tel­ni­ków do cze­go gorą­co zapra­sza­my.

Prace nale­ży prze­słać w posta­ci elek­tro­nicz­nej na adres hodowla@pzhk.pl. Musi być to plik JPEG, JPG (zapi­sa­ny w for­ma­cie RGB, czy­li stan­dar­do­wym w PCtach) o wymia­rach mini­mal­nych 800 px (dłuż­szy bok), zaś jego roz­miar nie może prze­kro­czyć 5 MB.

W mailu pro­si­my podać imię, nazwi­sko, adres - gwa­ran­tu­je­my że nie zosta­nie on wyko­rzy­sta­ny w celach rekla­mo­wych i dane te pozo­sta­ną wyłącz­nie do wia­do­mo­ści redak­cji. O ile autor pra­cy nie chce wystę­po­wać pod wła­snym nazwi­skiem pro­si­my poda­nie nic­ka.

Zamieszczać moż­na jedy­nie pra­ce wła­sne­go autor­stwa. HiJ nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za sze­ro­ko poję­te wady praw­ne zamiesz­czo­nych prac foto­gra­ficz­nych i pla­stycz­nych w tym tak­że za obcią­ża­nie prac pra­wa­mi osób trze­cich.

Wysłanie prac foto­gra­ficz­nych i pla­stycz­nych do ser­wi­su Hodowca i Jeździec On-line jest rów­no­znacz­ne ze zgo­dą auto­ra na zamiesz­cze­nie jego zdję­cia w tym ser­wi­sie jed­nak zdję­cie nadal pozo­sta­je wła­sno­ścią auto­ra i zacho­wu­je on wszel­kie pra­wa mająt­ko­we do prze­sła­nej pra­cy.

Redakcja zastrze­ga sobie pra­wo do publi­ka­cji wybra­nych prac.

Na górę